REGULAMIN

REGULAMIN systemu Poznański Rower Miejski [Obowiązuje od 06.09.2017 r.]
 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z systemu Poznańskiego Roweru Miejskiego, (zwany dalej „PRM”) uruchomionego w Poznaniu.
  2. Regulamin Poznańskiego Roweru Miejskiego wraz z Polityką Prywatności udostępniony jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.poznanskirower.pl sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Dokument ten można otrzymać w siedzibie Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,
  3. Kontakt: Nextbike Polska S.A. Przasnyska 6b 01-756 Warszawa e-mail: [email protected] tel.:   616668080 lub 616740390 (koszt połączenia zgodny z taryfami operatorów).
  4. Systemy Nextbike w różnych miastach są kompatybilne, tj. założenie konta w jednym z systemów umożliwia korzystanie z wypożyczalni rowerów w innych miastach chyba, że Regulamin danego systemu stanowi inaczej. Aktualny wykaz miast, w których funkcjonują systemy Nextbike znajduje się pod adresem https://nextbike.pl/o-nextbike/
  5. Po wygaśnięciu umowy na obsługę PRM, Klienci Systemu mogą nadal korzystać z usług Operatora, określonych w punkcie 4.
 2. Definicje
  1. Regulamin – niniejszy Regulamin opisujący zasady i warunki korzystania z PRM, w szczególności warunki, zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność osób korzystających z możliwości wypożyczania rowerów w systemie PRM. Akceptacja postanowień Regulaminu i spełnienie wszystkich warunków w nim określonych stanowi podstawę i warunek zezwolenia na wypożyczenie roweru w systemie PRM.
  2. Umowa – Umowa Klienta z Operatorem, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie. Uznaje się, że Umowa o treści obejmującej postanowienia niniejszego Regulaminu zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji Klienta w PRM i pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu, złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz uiszczenia opłaty inicjalnej podczas procesu rejestracji Klienta w PRM.
  3. Operator – Nextbike Polska S.A. realizująca usługi związane z obsługą RMS ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000646950, REGON 021336152, NIP 8951981007, realizująca usługi związane z obsługą PRM.
  4. System PRM – uruchomiony przez Operatora system wypożyczalni rowerów obejmujących w szczególności rowery, infrastrukturę techniczną, oprogramowanie i urządzenia umożliwiające wypożyczanie rowerów.
  5. Klient – uczestnik Systemu PRM, który zaakceptował Regulamin i dokonał rejestracji w Systemie PRM.
  6. Serwis PRM – wykonywane przez Operatora czynności związane z eksploatacją, naprawami i konserwacją PRM.
  7. Biuro Obsługi Klienta PRM (BOK) – uruchomiona przez Operatora platforma zapewniająca Klientom kontakt telefoniczny z Operatorem poprzez infolinię pod nr 616668080 lub 616740390, kontakt poprzez pocztę elektroniczną e-mail na adres [email protected] oraz całodobową obsługę. Informacje o funkcjonowaniu BOK zamieszczane są na stronie internetowej www.poznanskirower.pl
     
  1. Stacja PRM – zestaw stojaków rowerowych wraz z urządzeniami do samodzielnej rejestracji w systemie PRM oraz do wypożyczenia rowerów poprzez Terminal PRM znajduje się na stronie internetowej www.poznanskirower.pl.
  2. Terminal PRM– urządzenie do samodzielnego wypożyczenia rowerów znajdujące się w Stacjach PRM.
  3. Identyfikator Klienta – osobisty numer przydzielony Klientowi przez Operatora zapisany w wersji liczbowej, w postaci numeru telefonu komórkowego, który to numer Klient zdefiniował podczas rejestracji w PRM oraz 6-cyfrowego nr PIN, który został podany podczas rejestracji w PRM. W celu usprawnienia procesu wypożyczenia i zwrotu roweru w systemie PRM Klient może wykorzystywać po aktywowaniu w Terminalu PRM: Elektroniczną Legitymację Studencką ELS lub kartę płatniczą działającą w systemie zbliżeniowym. W trakcie wypożyczenia i zwrotu roweru są one traktowane równoważnie z Identyfikatorem Klienta. W trakcie wypożyczenia i zwrotu roweru Klient ma do dyspozycji następujące sposoby identyfikacji:
   1. numer telefonu komórkowego, który wraz z numerem PIN jest traktowany, jako Identyfikator Klienta,
   2. Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS), zbliżeniowa, spersonalizowana karta elektroniczna (chip + RFID) posiadająca swój unikalny, zakodowany numer. wraz z numerem PIN,
   3. karty płatnicze – konsumenckie karty kredytowe, obciążeniowe, debetowe i przedpłacone emitowane przez organizacje płatnicze emitentów Visa International oraz Mastercard International oraz inna spełniająca wymagania dla uznania jej za elektroniczny instrument płatniczy w rozumieniu ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych ( t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1232) wraz z numerem PIN. Terminale są przystosowane do współpracy z produktami z rodziny PayPass i PayWave,
   Po zalogowaniu się na swoim koncie na stronie www.poznanskirower.pl, Klient może wyłączyć kod PIN poprzez odznaczenie opcji: Przy każdym wypożyczeniu i zwrocie ze względu na bezpieczeństwo proszę pytać mnie o mój PIN. Opcja ta pozwala na wypożyczenie/zwrot roweru bez konieczności podawania kodu PIN przy użyciu sposobów identyfikacji: b, c przy terminalu.
  4. Tabele Opłat i Kar – cennik usług i opłat PRM będący integralną częścią Umowy. Cennik dostępny jest na stronie www.poznanskirower.pl.
  5. Koszty naprawy i odtworzenia roweru w Systemie PRM – cennik części i usług związanych z naprawą bądź odtworzeniem roweru
  6. Rachunek przedpłacony – osobiste konto Klienta w systemie rozliczeniowym Systemu PRM, na którym realizowane są operacje uznania oraz obciążenia za korzystanie z usług i produktów oferowanych w ramach Systemu PRM zgodnie z Tabelami Opłat i Kar. Rachunek przedpłacony może być zasilany przez Klienta wpłatą środków „z góry”, w formie przedpłaty.
  7. Opłata inicjalna – kwota wpisowego do systemu PRM wynosząca 10 zł brutto (słownie: dziesięć złotych) uiszczana przez Klienta przy rejestracji w PRM, której wniesienie oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu i stanowi jednocześnie pierwszą wpłatę na poczet Kwoty doładowania.
  8. Kwota doładowania – opłata na poczet wypożyczeń wniesiona na Rachunek przedpłacony.
  9. Kaucja – opłata w wysokości 1000 zł blokowana na karcie płatniczej użytkownika zabezpieczająca pokrycie opłat wynikających z Tabeli Opłat i Kar.
  10. Procedura zabezpieczająca – każde postępowanie podejmowane przez Operatora w przypadku niezwrócenia roweru w wymaganym terminie i stanie, w szczególności postępowanie wyjaśniające, windykacyjne i sądowe.
  11. Strefa użytkowania –- granice aglomeracji poznańskiej.
  12. Wypożyczenie roweru – wypożyczenie roweru ze Stacji PRM przy pomocy Identyfikatora klienta lub w inny sposób opisany w punkcie II.10. Proces wypożyczenia, określa punkt VII. Regulaminu.
  13. Zwrot roweru – oddanie roweru do Stacji PRM. Proces zwrotu, określa punkt X Regulaminu.
  14. Bon promocyjny – Operator przewiduje możliwość doładowania konta założonego w systemie PRM za pomocą bonu. Kwota bonu oraz jej przeznaczenie ustalana jest przez Operatora i jest ona bezzwrotna tzn. nie ma możliwości wypłacenia środków z bonu. Środki z bonów wykorzystywane są w pierwszej kolejności, przed środkami wpłaconymi przez Klienta. W przypadku Bonów promocyjnych szczegóły dotyczące kwoty, terminu ważności i powodu przyznania określane są w Regulaminie promocji.
  15. Blokada konta – środek prewencyjny z którego może skorzystać Operator. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności skutkującego powstaniem szkody na rzecz Operatora, Operator zastrzega sobie prawo blokady konta Klienta do czasu wyjaśniania sprawy.
 3. Zasady ogólne korzystania z PRM
  1. Warunkiem korzystania z Systemu PRM jest podanie przez Klienta: wymaganych przy rejestracji danych osobowych, akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie, dokonanie opłaty inicjalnej. Warunkiem korzystania z PRM jest ponadto utrzymanie minimalnego stanu Konta doładowania Klienta w momencie każdego wypożyczenia w wysokości co najmniej 10 zł (słownie: dziesięć złotych).
  2. Operator wypożycza Klientowi rower na warunkach określonych w Regulaminie. Klient zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności zapłacić umówioną opłatę oraz używać roweru zgodnie z Regulaminem.
  3. Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18-go roku życia (zwane dalej małoletnimi), są zobowiązane przed zawarciem Umowy do przekazania Operatorowi pisemnej zgody co najmniej jednego z rodziców lub opiekunów prawnych na zawarcie Umowy oraz oświadczenia o przejęciu przez nich odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy oraz pokrywania bieżących zobowiązań określonych w Tabelach Opłat i Kar oraz Kosztach naprawy i odtworzenia roweru w Systemie PRM. W oświadczeniu rodzice lub opiekunowie prawni muszą zobowiązać się do uzupełniania konta małoletniego w Systemie PRM, w taki sposób aby w momencie wypożyczenia konto było aktywne (VII, pkt. 1). Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej Opiekun zobowiązany jest złożyć własnoręczny podpis na zgodzie. Zgoda musi być wysłana drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected] lub pocztą na adres Operatora.
  4. Warunkiem koniecznym korzystania przez osoby małoletnie z wypożyczonego roweru jest posiadanie ważnej karty rowerowej lub motorowerowej.
  5. Osoby niepełnoletnie, poniżej 13 roku życia, mogą korzystać z rowerów pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.
  6. Klient może wypożyczyć jednocześnie do czterech rowerów. Po uprzedniej rezerwacji możliwe jest zwiększenie liczby rowerów przy jednoczesnym wypożyczeniu. W przypadku wynajmu więcej niż 1 roweru Klient powinien doładować środki o kwotę, którą zamierza wykorzystać na przejazdy
  7. Użytkowanie wypożyczonego roweru jest dozwolone w Strefie użytkowania.
  8. Zasady użytkowania rowerów z fotelikami dziecięcymi zostały opisane w załączniku nr 3.
 4. Odpowiedzialność / Zobowiązanie
  1. Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie roweru zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami Regulaminu.
  2. Klient zobowiązuje się oddać rower sprawny technicznie, w takim samym stanie jak w momencie wypożyczenia, a w przypadku wystąpienia awarii roweru w trakcie wypożyczenia, powinien postępować zgodnie z pkt VII., 6 poniżej . Klient ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzeń wynikających z naruszenia przez niego obowiązującego prawa przy korzystaniu z Systemu PRM.
  3. Korzystanie z rowerów Systemu PRM może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych.
  4. Klient jest odpowiedzialny za rower / wszystkie rowery wypożyczone przy równoczesnym wypożyczeniu kilku rowerów od momentu wypożyczenia ze Stacji PRM do momentu zwrotu do Stacji PRM. W szczególności Klient zobowiązany jest podjąć działania celem zapobieżenia uszkodzeniom oraz kradzieży wypożyczonego roweru, zaistniałe od chwili wypożyczenia roweru z dowolnej Stacji PRM do momentu zwrotu roweru na dowolnej Stacji PRM.
  5. W przypadku kradzieży roweru dokonanej podczas wypożyczenia Klient ma obowiązek powiadomić o tym BOK PRM telefonicznie lub osobiście maksymalnie w ciągu 12 godzin od stwierdzenia kradzieży .
  6. Zabronione jest korzystanie z rowerów Systemu PRM przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o
  7. przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.
  8. Klient ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich mandatów, opłat itp., otrzymanych przez Klienta, związanych z korzystaniem z roweru i nałożonych przez niego z własnej winy. Klient nie ponosi odpowiedzialności za mandaty, opłaty itp. które zostały na niego nałożone a wynikają z winy Operatora.
  9. W przypadku udowodnionych zniszczeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania sprzętu wchodzącego w skład Systemu PRM, Klient zgadza się pokryć koszty naprawy i odtworzenia sprzętu do stanu pierwotnego, sprzed wypożyczenia lub uszkodzenia. Za wykonanie niezbędnych napraw Operator wystawi Klientowi odpowiedni rachunek lub fakturę VAT. Operator jest uprawniony do pobrania kwoty równej kosztom naprawy i odtworzenia roweru z kwoty doładowania Klienta, na co Klient niniejszym wyraża zgodę. Wycena poszczególnych części roweru, które zostały uszkodzone z winy Klienta będzie dokonana w oparciu o Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu zwany „Koszty naprawy i odtworzenia roweru w Systemie PRM”.
  10. W przypadku niepoprawnego zwrotu roweru z winy Klienta, Klient ponosi koszty jego dalszego wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualną kradzież i zniszczenia. W przypadku trudności ze zwrotem roweru Klient ma obowiązek skontaktować się z BOK PRM.
  11. Jakiekolwiek celowe zniszczenie własności Operatora będzie skutkować koniecznością poniesienia przez niszczącego kosztów naprawy lub odtworzenia, a w konsekwencji może skutkować wszczęciem postępowania sądowego. Operatorowi przysługuje prawo do dochodzenia pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów, w tym kosztów obsługi prawnej, od sprawcy uszkodzeń i zniszczeń.
  12. Klient odpowiada za ewentualne szkody powstałe w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy do pełnej wysokości, przy czym jednym z elementów szkody może być tzw. koszt odtworzenia roweru określony w Tabelach Opłat i Kar oraz tabeli Koszty naprawy i odtworzenia roweru w Systemie PRM.
  13. Użytkownikom zabrania się przewozu rowerów danego systemu samochodami i innymi środkami transportu, należącymi do osób prywatnych, za wyjątkiem środków komunikacji miejskiej.
 5. Rejestracja
  1. Koniecznym warunkiem korzystania z Systemu PRM jest uprzednia rejestracja Klienta oraz wniesienie Opłaty inicjalnej.
  2. Rejestracja odbywa się w portalu internetowym znajdującym się pod adresem: [email protected]. Dodatkowo dopuszcza się możliwość rejestracji w BOK, poprzez kontakt telefoniczny z pracownikiem BOK oraz przy pomocy karty płatniczej z możliwością obciążenia w Terminalu PRM, a także za pomocą aplikacji Nextbike, dostępnej na urządzeniach z systemem iOS, Android i Windows.
  3. Podczas procesu rejestracji poprzez stronę www.poznanskirower.pl, aplikację Nextbike lub kontakt telefoniczny z pracownikiem BOK wymagane jest podanie następujących danych osobowych:
   1. imienia i nazwiska,
   2. adresu kontaktowego, tj. miasta, ulicy wraz z nr domu/mieszkania, kodu pocztowego, kraju, adresu e-mail,
   3. numer PESEL
   4. numeru telefonu komórkowego,
   5. numeru karty płatniczej w przypadku płatności kartą płatniczą z możliwością obciążenia,
   6. wykształcenie (opcjonalnie)
   7. zawód (opcjonalnie)
  4. Podczas procesu rejestracji w Terminalu PRM Klient podaje następujące dane osobowe, które ma obowiązek uzupełnić o pozostałe dane wymienione w punkcie 3, podpunkty b i c, najpóźniej do 24 godzin po rejestracji:
   1. numer telefonu komórkowego
   2. imię i nazwisko,
   3. adres e-mail
  5. Konta Klientów z saldem 0 zł, zawierające niepoprawne dane osobowe, mogą być automatycznie usuwane z bazy systemu PRM
  6. W trakcie procesu rejestracji przy Terminalu PRM Klient wprowadza ustalony przez siebie kod PIN. Natomiast podczas rejestracji przez: stronę internetową, aplikację na Androida oraz BOK – PIN jest generowany automatycznie. Po zakończeniu rejestracji, Klient otrzymuje potwierdzenie z Systemu PRM o udanej rejestracji oraz swój indywidualny PIN, który wraz z podanym numerem telefonu komórkowego stanowi Identyfikator Klienta w Systemie PRM.
  7. Warunkiem zarejestrowania jest podanie prawdziwych danych, akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu wykonywania Umowy (tj. Dz. U. nr 1182 z 2014 r.). Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawienia, uzupełnienia lub zmiany. Administratorem danych osobowych jest Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 01-756, ul. Przasnyska 6b. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne; brak podania danych osobowych uniemożliwia skorzystanie z usługi i Systemu PRM. Informacje na temat bezpieczeństwa danych osobowych są dostępne w Polityce Prywatności Nextbike Polska, pod adresem: poznanskirower.pl.
  8. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na potrzeby działania PRM i mogą być udostępniane innym podmiotom współpracującym z Nextbike wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów prawa w związku z realizacją umowy.
  9. Operator zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z Klientem w sprawach związanych z realizacją Umowy
  10. Klient może ponadto wyrazić zgodę na przesyłanie za pomocą sms, poczty elektronicznej materiałów informacyjnych dotyczących usług świadczonych przez Operatora w ramach PRM, a także anonimowych ankiet przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź udostępnianych bezpośrednio w Systemie PRM, służących zbieraniu przez Operatora od Klientów PRM danych demograficznych i profilowych niebędących danymi osobowymi (takich jak wykształcenie, zatrudnienie, wiek). Dane te wykorzystywane będą do badania preferencji Klientów i dostosowywania oferty Operatora do ich oczekiwań, jak również do analiz statystycznych i tworzenia zbiorowego wizerunku Klientów przekazywanego partnerom marketingowym Operatora. Otrzymywanie materiałów informacyjnych oraz ujawnienie ww. danych jest zawsze dobrowolne, a Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania materiałów informacyjnych albo ankiet.
  11. Treść poszczególnych transakcji / wypożyczeń jest udostępniona wyłącznie stronom Umowy. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, posiada dostęp do wszystkich swoich transakcji / wypożyczeń przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym. Dane Klienta dotyczące poszczególnych transakcji / wypożyczeń przechowywane są przez system informatyczny PRM. Jeżeli nie ma zaległości w zakresie opłat za użytkowanie rowerów dane są usuwane niezwłocznie po złożeniu przez Klienta wniosku o ich usunięcie, nie wcześniej jednak niż po upływie 2 lat, a w przypadku wniesienia reklamacji dane te przechowywane są do wyczerpania procedury reklamacyjnej i ewentualnego postępowania nią wywołanego, rozpoznania roszczenia Klienta, dla celów dowodowych, W razie zgłoszenia w tym terminie (np. zadośćuczynienia, naprawienia szkody) – dane są przetwarzane w czasie ustalenia ewentualnej odpowiedzialności Operatora / Klienta i wykonania zapadłego w sprawie orzeczenia.
  12. Dane osobowe są przetwarzane, przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
  13. Administrator danych osobowych – Operator zobowiązuje się do zachowania poufności danych osobowych i nie ujawniania ich innym podmiotom, chyba że Klient wyraźnie go do tego upoważni, albo upoważnienie takie wynikać będzie z przepisu prawa. Zobowiązanie to pozostaje w mocy po wygaśnięciu stosunku prawnego łączącego Wypożyczającego z Operatorem.
  14. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Klientów, Operator używa tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer Serwisu na komputerze Klienta, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Klientów i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron PRM oraz umożliwiają sprawne świadczenie Usług.
  15. Klient w każdej chwili ma możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z Systemu PRM.
 6. Formy Płatności
  1. Płatność za usługi i produkty oferowane w ramach Systemu PRM może być dokonywana poprzez:
   1. obciążenie rachunku karty płatniczej Klienta, z którym wiąże się pobranie opłaty min. 10 zł, lub
   2. zasilenie Rachunku Przedpłaconego kwotą min. 10 zł za pomocą terminala płatniczego w Stacji PRM, przelewu bankowego lub poprzez płatność kartą płatniczą w szczególności przez portal www.poznanskirower.pl, z którego środki będą pobierane w wysokości wynikającej z Tabel Opłat i Kar, a następnie przekazywane na rachunek Operatora. Forma płatności może być dowolnie zmieniana poprzez wybranie odpowiedniej opcji w Systemie PRM udostępnionej poprzez poznanskirower.pl.
   3. blokada środków na karcie płatniczej Klienta w postaci kaucji w wysokości 1000 zł w przypadku jednorazowego użytkowania roweru.
  2. Uruchomienie zlecenia obciążenia karty płatniczej następuje w momencie, gdy konto nie jest aktywne. Można tego dokonać, poprzez wprowadzenie numeru karty płatniczej tj.: kredytowej, obciążeniowej w Terminalu PRM, podczas kontaktu z BOK, a także za pomocą aplikacji Nextbike, dostępnej na urządzeniach z systemem iOS, Android i Widnows
  3. Forma płatności może być wielokrotnie wybierana, po zalogowaniu się na stronie www.poznanskirower.pl w zakładce Doładuj Konto. Aby zrezygnować z obciążanie rachunku karty płatniczej, należy się w tej sprawie skontaktować z Biurem Obsługi Klienta
  4. Wszelkie płatności są przekazywane na rachunek Operatora.
  5. Na życzenie Klienta Operator wystawi fakturę VAT tylko i wyłącznie za płatny przejazd. W tym celu Klient skontaktuje się z Operatorem drogą elektroniczną na adres e-mail Operatora, poprzez wskazanie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, daty i godziny wypożyczenia roweru oraz numeru roweru.
  6. Operator wyśle fakturę VAT w formie elektronicznej na adres e-mail, z którego kontaktował się Klient. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może wysłać fakturę VAT na inny adres e-mail, wskazany przez Klienta.
 7. Wypożyczenie
  1. Wypożyczenie roweru jest możliwe gdy Klient posiada aktywny status konta. Przez aktywny status konta rozumie się:
   1. posiadanie na Rachunku przedpłaconym minimalnej kwoty 10 zł brutto, poprzez zasilenie przelewem, jednorazową wpłatą przy użyciu karty płatniczej lub za pomocą terminala płatniczego w Stacji PRM;
   2. zdefiniowanie jako formy płatności karty płatniczej z możliwością obciążenia lub płatność, poprzez kontakt z BOK, lub za pomocą aplikacji Nextbike, z której to środki pobierane są automatycznie,
   3. blokada środków na karcie płatniczej Klienta w postaci kaucji w przypadku jednorazowego użytkowania roweru.
  2. Wypożyczenie roweru jest możliwe w dowolnej Stacji PRM po uprzednim uruchomieniu Terminala PRM zalogowaniu się oraz postępowaniu zgodnie z wyświetlanymi na urządzeniu Terminala PRM komunikatami. Zwolnienie elektrozamka jest sygnalizowane odpowiednim komunikatem wyświetlanym na Terminalu PRM oraz sygnałem dźwiękowym.
  3. Rower można wypożyczyć również przy pomocy aplikacji Nextbike, dostępnej na urządzeniach z systemem, Windows, OS i Android, telefonicznie – dzwoniąc pod numery podane na terminalu: 616668080 lub 616740390 (automat zgłoszeniowy – koszt połączenia zgodny z taryfami operatorów).Wypożyczenie rozpoczyna się w momencie zakończenia procedury wypożyczenia opisanej w pkt. 2.
  4. Podczas wypożyczenia Klient otrzymuje numer do zamka szyfrowego w wypożyczanym rowerze. Numer ten do czasu zwrotu roweru można potwierdzić w Terminalu PRM, aplikacji Nextbike oraz w BOK. Klient zobowiązuje się upewnić, że rower posiada linkę zabezpieczającą, zwaną także obejmą, przed wypożyczeniem. W przypadku jej braku Klient zobligowany jest skontaktować się z BOK i poinformować o jej braku.
  5. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, przed jazdą, że rower jest przydatny do umówionego użytku, w szczególności, że opony roweru są napompowane, a hamulce sprawne. Po odbezpieczeniu roweru, Klient jest zobowiązany zabezpieczyć linkę w sposób uniemożliwiający jej wkręcenie się w koło.
  6. W przypadku stwierdzenia podczas wypożyczenia roweru jakiejkolwiek usterki roweru Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu do BOK i odstawienia roweru do najbliższej Stacji PRM.
  7. Wypożyczenie i korzystanie przez Klienta z niesprawnego roweru może skutkować jego odpowiedzialnością za usterki lub szkody z tego wynikające, w przypadku gdy Klient mógł dostrzec niesprawność roweru.
  8. Rekomenduje się, aby Klient w trakcie wypożyczenia posiadał zdolny do wykonywania połączeń z BOK telefon komórkowy.
  9. Koszyk zamontowany z przodu roweru jest dostosowany wyłącznie do przewożenia lekkich przedmiotów. W celu zachowania bezpieczeństwa oraz w obawie przed zniszczeniem roweru, nie wolno wkładać tam żadnych ciężkich rzeczy. Maksymalna masa wkładu do koszyka nie może przekraczać 5 kg. Przedmioty wkładane do koszyka nie mogą wystawać ponad obręcz kosza, nie powinny również zawierać żadnych ostrych krawędzi. Jeśli wypadek nastąpi z przyczyn niewłaściwego wykorzystania koszyka, Klient ponosi odpowiedzialność oraz koszty z tego wynikające. Operator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia oraz pozostawienie przewożonych w koszyku towarów lub przedmiotów.
  10. Maksymalne obciążenie roweru:
   1. tradycyjnego, przeznaczonego do użytku przez 1 osobę, nie może przekroczyć 120 kg,
   2. dziecięcego, przeznaczonego do użytku przez 1 osobę, nie może przekroczyć 60 kg.
  11. Użytkowanie rowerów typu dziecięcego jest możliwe tylko pod nadzorem prawnego opiekuna posiadającego konto w Systemie PRM. Opiekun prawny jest zobowiązany do nadzorowania jazdy dziecka przez cały okres trwania wypożyczenia aż do zwrotu roweru w stacji dokującej
  12. Rowery dziecięce:
   1. z obręczami kół o wymiarach 18 cali przeznaczone są dla dzieci powyżej 4 roku życia i wzroście od 110 cm
   2. z obręczami kół o wymiarach 20 cali przeznaczone są dla dzieci powyżej 6 roku życia i wzroście od 120 cm
  13. Przed wypożyczeniem roweru dziecięcego, Opiekun prawny musi się upewnić, że dziecko potrafi jeździć na rowerze bez korzystania z tzw. kółek bocznych
  14. Opiekun prawny bierze pełną odpowiedzialność za dziecko w trakcie wypożyczenia roweru dziecięcego
  15. Rowerki dziecięce nie są wyposażone w linkę zabezpieczającą i mogą zostać wypożyczone lub zwrócone tylko i wyłącznie na stacjach: Termy Maltańskie (6170), Malta Ski (6184) oraz Rondo Śródka(6154)
  16. W przypadku braku możliwości zwrotu rowerku dziecięcego do elektrozamka, opiekun prawny jest zobowiązany do skontaktowania się z Operatorem, poprzez całodobową infolinię pod nr 61 666 80 80 lub 61 674 03 90. Pracownik BOK poinformuje jak należy zabezpieczyć rowerek
  17. W przypadku jakichkolwiek problemów z wypożyczeniem lub zwrotem roweru ze Stacji PRM Klient jest zobowiązany do kontaktu telefonicznego z BOK. Pracownik BOK poinformuje Klienta o dalszej procedurze działania. Wypożyczony rower powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Rower PRM jako środek transportu miejskiego służy do przemieszczania się między Stacjami PRM. Nie wolno używać rowerów PRM w celu wycieczek górskich, skoków, sztuczek kaskaderskich, nie wolno ścigać się oraz wykorzystywać roweru dla ciągnięcia lub pchania czegokolwiek.
  18. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności skutkującego powstaniem szkody na rzecz Operatora, Operator zastrzega sobie prawo blokady konta Klienta do czasu wyjaśniania sprawy.
 8. Czas trwania wypożyczenia
  1. Klient ma obowiązek zwrócić rower najpóźniej z upływem dwunastej godziny wypożyczenia.
  2. Przekroczenie dwunastu godzin czasu jednorazowego wypożyczenia powoduje naliczenie opłat i kar, zgodnie z Tabelami Opłat i Kar.
 9. Naprawy i Awarie
  1. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie do BOK maksymalnie w ciągu 12 godzin od wypożyczenia roweru w systemie. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę, Klient jest zobowiązany zatrzymać się i powiadomić telefonicznie BOK oraz odprowadzić rower do najbliższej Stacji PRM.
  2. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Serwis PRM.
  3. Na Kliencie ciąży obowiązek posiadania możliwości nawiązania kontaktu z BOK przez cały czas wypożyczenia roweru.
 10. Zwrot
  1. Klient zobowiązany jest do wpięcia roweru do stojaka w taki sposób, by adapter zamontowany do widelca roweru wprowadzić do elektrozamka będącego integralną częścią stojaka i przytrzymania roweru do czasu automatycznego zamknięcia blokady. Automatyczne zamknięcie blokady sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym oraz fizycznym zamknięciem roweru w zamku. Na Kliencie spoczywa obowiązek poprawnego zabezpieczenia i zwrócenia roweru w systemie. W przypadku trudności ze zwrotem roweru Klient jest zobowiązany do skontaktowania się całodobową Infolinią.
  2. W przypadku braku możliwości wpięcia roweru do elektrozamka (np. brak wolnego stojaka w Stacji PRM lub awaria Stacji PRM) Klient jest zobowiązany do zwrotu roweru przy użyciu zamka szyfrowego, przypinając rower do stojaka lub innego roweru znajdującego się w Stacji PRM, zablokowania zamka, naciśnięcia przycisku „Zwrot” na części elektronicznej Terminala PRM oraz postępowania zgodnego z instrukcją na wyświetlaczu. Po zablokowaniu zamka Klient może też zwrócić rower za pomocą aplikacji Nextbike lub poprzez kontakt z BOK.
  3. W przypadku niepoprawnego zwrotu roweru, o których mowa w punktach X.1. oraz X.2. Klient ponosi koszty jego dalszego wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualną kradzież.
  4. W przypadku, gdy podczas wypożyczenia dojdzie do wypadku lub kolizji Klient zobowiązuje się spisać oświadczenie lub wezwać na miejsce zdarzenia policję. Jeśli podczas zdarzenia zostanie uszkodzony rower, wszelkie opłaty związane z przywróceniem roweru do stanu sprzed wypadku/kolizji ponosi osoba odpowiedzialna za zajście po uprzednim okazaniu odpowiedniego dokumentu ze wskazaniem sprawcy – w przypadku, gdy istnieje taka możliwość. W innym przypadku wszelkie koszty związane z naprawą ponosi właściciel konta. Ponadto w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia Klient zobligowany jest poinformować BOK PRM maksymalnie do 2 dni od zdarzenia.
 11. Opłaty
  1. Opłaty naliczane są według stawek podanych w Tabelach Opłat i Kar, będących załącznikiem do Regulaminu, dostępnych na www.poznanskirower.pl oraz na Terminalach PRM. Podstawą wyliczenia opłaty jest liczba minut wypożyczenia liczona od momentu wypożyczenia roweru w Terminalu PRM, bądź otrzymania kodu szyfrowego otwierającego linkę zabezpieczającą, do czasu wpięcia roweru w elektrozamek lub uzyskania potwierdzenia z Systemu PRM o przyjęciu zwrotu roweru. Opłata jest naliczana za każdy rower osobno, niezależnie od jego typu.
  2. W przypadku jednorazowego skorzystania z systemu PRM i wybrania opcji blokady środków, opisanej w punktach VI.1.C oraz VII.1.C opłata za wynajem jest pobierana z kaucji. Kaucja zostanie odblokowana w systemie PRM w ciągu 48 godzin od momentu zwrotu roweru. Zwrot / odblokowanie kwoty następuje według procedur bankowych Klienta. Kwota kaucji zostanie pomniejszona o ewentualne koszty przejazdu lub na pokrycie innych zobowiązań wynikających z Tabeli Opłat i Kar PRM, tak aby saldo konta zostało wyrównane do kwoty 0 zł.
  3. Opłaty za korzystanie z wypożyczalni są zróżnicowane i uzależnione od długości czasu wypożyczenia roweru. Opłata za jednorazowe wypożyczenie jest sumą należności za kolejne przedziały czasowe, np. koszt 150-minutowego wypożyczenia w taryfie zwykłej wynosi 10,00 zł.
  4. Czas naliczania opłat jest podzielony na jednogodzinne okresy za wyjątkiem pierwszej godziny wypożyczenia, podczas której wydziela się okres pierwszych dwudziestu minut wypożyczenia.
  5. W przypadku, gdy naliczone opłaty za jazdę przekraczają posiadane środki, Klient ma obowiązek doładować swój Rachunek przedpłacony co najmniej do salda równego 0 zł w terminie 7 dni. W przypadku nieuregulowania należności, Operator zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko Klientowi mających na celu uzyskania zapłaty z tytułu wykonanej Umowy. Operator ma prawo do naliczania odsetek ustawowych od zaległych kwot od dnia wymagalności do dnia faktycznego dokonania płatności w pełnej wysokości.
  6. W trakcie trwania umowy z Operatorem systemu PRM opłaty na poczet wypożyczeń (kwota doładowania) nie podlegają zwrotowi.
  7. W przypadku udowodnionych nadużyć związanych z niewłaściwym wykorzystywaniem, w szczególności dokonywanie nieautoryzowanych wypożyczeń rowerów, Klient zostaje obciążony karą przewidzianą w Tabeli Opłat i Kar PRM.
 12. Odpowiedzialność
  1. Operator realizuje usługi związane z obsługą PRM i ponosi odpowiedzialność za jego należyte funkcjonowanie.
  2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie ani następcze oraz utracone korzyści powstałe w wyniku nienależytego wykonania Umowy przez Klienta, ani za inne szkody, za które odpowiedzialny jest Klient. z wyłączeniem szkód wyrządzonych przez Operatora z winy umyślnej.
  3. Wszelkie roszczenia i wynikające z nich reklamacje Klienci powinni kierować pod adresem Operatora.
  4. Operator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Klienta, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 13. Reklamacje
  1. Klient zobowiązany jest zgłosić reklamację w terminie 7 dni od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.
  2. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie Regulaminu można składać:
   1. drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected]
   2. pocztą na adres pocztowy Operatora podany w punkcie I.3
   3. osobiście w siedzibie Operatora.
  3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się z prośbą do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  4. Reklamacje, które nie zawierają danych takich jak: imię, nazwisko, adres, nr PESEL, pozwalających na identyfikację Klienta, Operator pozostawi bez rozpoznania.
  5. Zgłoszenie Reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Operatora.
  6. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 10 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia. a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 30 dni, zaś, gdy reklamacja dotyczy transakcji dokonanej przy użyciu karty płatniczej, wyjątkowo do 90 dni od daty jej wniesienia. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia do Operatora dokumentów uzupełniających lub dodatkowych wyjaśnień/informacji. W przypadku niemożności dotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji, Operator poinformuje Klienta o opóźnieniu, wskazując przyczynę opóźnienia (okoliczności, które muszą zostać ustalone) i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
  7. Proces rozpatrywania reklamacji rozpoczyna się bezzwłocznie po jej otrzymaniu przez Operatora. Cechuje się rzetelnością, wnikliwością, obiektywizmem, oraz poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów.
  8. Klient wyraża zgodę na to, by odpowiedź na reklamację wysyłana została pocztą elektroniczną lub pocztą na adres korespondencyjny w sposób wskazany w reklamacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może wysłać odpowiedź na inny adres e-mail, wskazany przez składającego reklamację.
  9. Rozpatrzenie reklamacji polega na identyfikacji problemu, ocenie jego zasadności oraz rozstrzygnięciu problemu zgłoszonego przez Klienta lub podjęciu stosownych działań w celu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania oraz udzieleniu wyczerpującej, profesjonalnej w formie i treści odpowiedzi.
  10. BOK udziela odpowiedzi, która zawiera stanowisko Operatora w sprawie reklamacji, uzasadnienie oraz informację o trybie odwoławczym.
  11. Klient ma prawo odwołania się od decyzji wydanej przez BOK. Odwołania powinny być wysyłane niezależnie od sposobu dostarczenia – list, e-mail – nie później niż w terminie 14 dni od doręczenia Klientowi decyzji, od której chce się odwołać. Odwołanie będzie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jego wpłynięcia do BOK.
  12. Klient może:
   1. skierować odwołanie od decyzji Operatora bezpośrednio do BOK w ciągu 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację;
   2. wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego.
 14. Odstąpienie od Umowy
  1. Klient może odstąpić od Umowy zawartej z Operatorem – na podstawie przepisów prawa, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany jeśli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
  2. Klient może odstąpić od Umowy poprzez:
   1. przesłanie do Operatora na adres email [email protected], oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,
   2. przesłanie do Operatora na adres pocztowy podany w punkcie I.3 pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W tym celu Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy zawartego w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), jednak nie jest to obowiązkowe.
  3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. W razie odstąpienia od Umowy każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy Umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy, Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu.
  4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), a w szczególności nie jest możliwe po zrealizowaniu Umowy.
 15. Wypowiedzenie Umowy na wniosek Klienta
  1. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę. Wypowiedzenie w formie pisemnej należy przesłać na adres elektroniczny [email protected] lub adres pocztowy Operatora.
  2. Rozwiązanie Umowy następuje w terminie 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenia Operatorowi.
  3. Przed złożeniem wypowiedzenia Klient zobowiązany jest do uzupełnienia środków na Rachunku przedpłaconym do salda 0 zł.
  4. Jeżeli środki na Rachunku przedpłaconym przekraczają 0 zł w dniu rozwiązania Umowy, zostaną one zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, chyba, że w Wypowiedzeniu Umowy, Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu.. Zwrot środków nastąpi maksymalnie w terminie 30 dni od daty rozwiązania Umowy Zwracana kwota zostanie pomniejszona o koszty przelewu – 0,90 zł.
 16. Postanowienia końcowe
  1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wypożyczenie roweru są równoznaczne z: oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na rowerze; umiejętnością jazdy na rowerze; posiadaniem wymaganych przepisami prawa uprawnieniami oraz znajomością przepisów ruchu drogowego.
  2. Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy za 14 dniowym okresem wypowiedzenia, gdy Klient łamie postanowienia niniejszego Regulaminu (np. brak akceptacji nowego Regulaminu, niezwrócenie roweru w wymaganym terminie), zaś Klientowi przysługują, w stosunku do Operatora, roszczenia związane ze zwrotem środków na Rachunku Przedpłaconym, o ile wcześniej nie zostały wykorzystane przez Operatora na pokrycie wymagalnych zobowiązań obciążających Klienta.
  3. Operator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Regulaminie lub Polityce Prywatności ze skutkiem na przyszłość. Informacja o zmianach do niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności będzie przesyłana na adres e-mail podany pod czas rejestracji Brak pisemnej informacji o braku akceptacji zmiany Regulaminu przesłanej do BOK w terminie 14 dni od dnia jej wysłania do Klienta, oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie przez Klienta.
  4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym.
  5. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a obcojęzyczną wersją językową Regulaminu, podstawą interpretacji będzie wersja polska Regulaminu.

TABELE OPŁAT I KAR PRM

Załącznik nr 1 Taryfa Zwykła za wynajęcie roweru w ramach systemu PRM
Lp. Czas trwania wynajęcia Kwota opłaty Brutto
1. Do 20 minut bezpłatnie
2. Od 21 minuty do 60 minuty 2,00 zł
3. Druga i każda następna godzina 4,00
  Taryfa Ulgowa* za wynajęcie roweru w ramach systemu PRM
Lp. Czas trwania wynajęcia Kwota opłaty Brutto
1. Do 30 minut bezpłatnie
2. Od 31 minuty do 60 minuty 1,00 zł
3. Druga godzina 2,00
4. trzecia i każda następna rozpoczęta godzina 4,00 zł
  Taryfa opłat dodatkowych w ramach systemu PRM
Lp. Czas trwania wynajęcia Kwota opłaty Brutto
1. Opłata inicjalna 10,00 zł
2. Opłata za przekroczenie 12 – godzinnego czasu wypożyczenia 200,00 zł
3. Powiadomienie listowne odnośnie naruszenia Regulaminu 10,00 zł
4. Zwrot roweru w innym miejscu niż jedna ze stacji 50,00 zł+ 5,00 zł/km
5. Kradzież, utrata lub zniszczenie roweru tradycyjnego 2000,00 zł
6. Kradzież, utrata lub zniszczenie roweru dziecięcego 2300,00 zł
*                Do taryfy ulgowej uprawnieni są Klienci Poznańskiego Roweru Miejskiego, identyfikujący się przy terminalu za pomocą imiennej karty PEKA i posiadających na karcie zakodowany i ważny w momencie wypożyczenia roweru dowolny bilet okresowy, ważny w strefie taryfowej A (także A+B oraz A+B+C). Taryfa dotyczy wyłącznie pierwszego wynajmowanego roweru. Opłata za drugi i kolejny rower wypożyczony w tym samym czasie jest naliczana zgodnie z Taryfą zwykłą.

Podane w Tabeli opłaty zawierają podatek VAT

  Załącznik nr 2 Koszty naprawy i odtworzenia roweru w Systemie PRM.
NAZWA j.m. CENA* VAT 23% OGÓŁEM
Adapter widelca szt. 84,00 zł 19,32 zł 103,32 zł
Błotnik przód szt. 9,50 zł 2,19 zł 11,69 zł
Błotnik tył szt. 9,50 zł 2,19 zł 11,69 zł
Chip szt. 24,78 zł 5,70 zł 30,48 zł
Dętka 26 x 2.125 szt. 8,40 zł 1,93 zł 10,33 zł
Dzwonek szt. 3,60 zł 0,83 zł 4,43 zł
Dźwignia hamulca, prawa strona szt. 9,92 zł 2,28 zł 12,20 zł
Fajka TP-06 Alu. Regulowana/Srebrna szt. 0,60 zł 0,14 zł 0,74 zł
Hamulec rolkowy szt. 134,90 zł 31,03 zł 165,93 zł
Kierownica szt. 17,81 zł 4,10 zł 21,91 zł
Klocki hamulcowe szt. 4,70 zł 1,08 zł 5,78 zł
Komplet hamulców (szczęki) szt. 15,57 zł 3,58 zł 19,15 zł
Korba lewa szt. 19,50 zł 4,49 zł 23,99 zł
Korba z zębatką szt. 28,00 zł 6,44 zł 34,44 zł
Kostka elektryczna szt. 6,30 zł 1,45 zł 7,75 zł
Koszyk szt. 8,85 zł 2,04 zł 10,89 zł
Lampka przód szt. 19,93 zł 4,58 zł 24,51 zł
Lampka tył szt. 11,63 zł 2,67 zł 14,30 zł
Linka (cięgno) hamulca szt. 2,46 zł 0,57 zł 3,03 zł
Linka (cięgno) przerzutki szt. 1,90 zł 0,44 zł 2,34 zł
Łańcuch szt. 5,70 zł 1,31 zł 7,01 zł
Mocowanie koszyka szt. 18,06 zł 4,15 zł 22,21 zł
Mocowanie osłony łańcucha szt. 6,72 zł 1,55 zł 8,27 zł
Odblask tylny szt. 1,59 zł 0,37 zł 1,96 zł
Opona 26 x 2.125 szt. 27,41 zł 6,30 zł 33,71 zł
Osłona bagażnika(tył) szt. 24,61 zł 5,66 zł 30,27 zł
Osłona łańcucha szt. 5,70 zł 1,31 zł 7,01 zł
Pancerz linki hamulca m.b. 1,67 zł 0,38 zł 2,05 zł
Pancerz przerzutki m.b. 2,11 zł 0,49 zł 2,60 zł
Para pedałów szt. 13,26 zł 3,05 zł 16,31 zł
Piasta przód(dynamo) szt. 164,90 zł 37,93 zł 202,83 zł
Piasta tylna szt. 130,05 zł 29,91 zł 159,96 zł
Popychacz do przerzutki szt. 8,87 zł 2,04 zł 10,91 zł
Przednie koło z dynamem szt. 196,00 zł 45,08 zł 241,08 zł
Przerzutka z modułem sterującym szt. 20,40 zł 4,70 zł 25,10 zł
Przewody oświetlenia m.b. 5,12 zł 1,18 zł 6,30 zł
Rama rowerowa szt. 457,38 zł 105,20 zł 562,58 zł
Rękojeść lewa szt. 5,49 zł 1,26 zł 6,75 zł
Rękojeść prawa szt. 4,71 zł 1,08 zł 5,79 zł
Siodło szt. 15,30 zł 3,52 zł 18,82 zł
Skrzydełka reklamowe szt. 33,60 zł 7,73 zł 41,33 zł
Stery kierownicy szt. 5,69 zł 1,31 zł 7,00 zł
Stopka / Podpórka szt. 14,40 zł 3,31 zł 17,71 zł
Support 115mm szt. 12,56 zł 2,89 zł 15,45 zł
Szprycha przód szt. 0,27 zł 0,06 zł 0,33 zł
Szprycha tył szt. 0,27 zł 0,06 zł 0,33 zł
Sztyca szt. 15,63 zł 3,59 zł 19,22 zł
Śruba hamulca rolkowego szt. 19,90 zł 4,58 zł 24,48 zł
Śruba regulacyjna dźwigni hamulca szt. 0,62 zł 0,14 zł 0,76 zł
Tylne koło 3 biegowe szt. 148,50 zł 34,16 zł 182,66 zł
Widelec szt. 43,00 zł 9,89 zł 52,89 zł
Wspornik kierownicy szt. 16,93 zł 3,89 zł 20,82 zł
Zacisk sztycy szt. 6,00 zł 1,38 zł 7,38 zł
Zamek szyfrowy ABUS szt. 56,10 zł 12,90 zł 69,00 zł
Elektrozamek szt. 672,00 zł 154,56 zł 826,56 zł
Koszt fotelika dziecięcego z adapterem szt. 500,00 zł 115,00 zł 615,00 zł
*Może ulec zmianie. Załącznik nr 3 Regulamin użytkowania rowerów z fotelikami dziecięcymi w systemie PRM.    
 1. Maksymalne obciążenie roweru wyposażonego w fotelik dziecięcy, przeznaczony do użytku nie może przekroczyć 114 kg.
 2. Użytkowanie rowerów wyposażonych w fotelik dziecięcy jest możliwe tylko pod nadzorem prawnego opiekuna dziecka posiadającego konto w Systemie PRM. Opiekun prawny jest zobowiązany do poprawnego zabezpieczenia dziecka w foteliku za pomocą zgodnie z instrukcją użytkowania umieszczoną na foteliku.
 3. W przypadku wątpliwości co do sposobu należytego zabezpieczenia dziecka w foteliku, Użytkownik Systemu PRM winien skontaktować się telefonicznie z BOK.
 4. Rowery wyposażone w fotelik dziecięcy przeznaczone są do przewożenia dzieci o masie ciała od 9 kg do 22 kg, które są zdolne do siedzenia bez pomocy przez dłuższy czas, przynajmniej tyle ile wynosi zamierzona podróż rowerem.
 5. Przed umieszczeniem dziecka w foteliku należy upewnić się, czy fotelik, mechanizm mocujący do roweru oraz elementy ograniczające służące zapewnieniu dziecku bezpieczeństwa na czas jazdy nie są uszkodzone, nie noszą śladów uszkodzeń ani nie są poluzowane i są stabilnie zamocowane do roweru. Zaleca się również skontrolowanie nadmiernej temperatury fotelika (np. spowodowanej bezpośrednim naświetleniem słonecznym). W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek nieprawidłowości, a w szczególności w przypadku stwierdzenia wadliwości fotelika lub wadliwości montażu fotelika do roweru, Użytkownik Systemu PRM winien zawiadomić o powyższym Operatora za pośrednictwem BOK, a korzystanie z fotelika jest zabronione.
 6. Opiekun prawny bierze pełną odpowiedzialność za dziecko w trakcie wypożyczenia roweru wyposażonego w fotelik dziecięcy.
 7. Dzieci w fotelikach powinny nosić odpowiedni kask zabezpieczający. Należy pamiętać, że dzieci powinny być wyposażone w odpowiednie ubrania zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi np. deszczem.
 8. Dziecko należy umieścić w foteliku w sposób gwarantujący optymalny komfort i bezpieczeństwo w czasie jazdy, używając systemu ograniczającego, zapewniającego, że ruchy dziecka są ograniczone w foteliku. Zaleca się, aby oparcie pleców było pochylone lekko do tyłu.
 9. Obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, że przewożone dziecko jest zabezpieczone w sposób uniemożliwiający jego wypadnięcie podczas jazdy. Jeśli wypadek nastąpi z przyczyn niewłaściwego wykorzystania mechanizmu ograniczającego, Klient ponosi wynikającą z tego odpowiedzialność.
 10. Przed rozpoczęciem jazdy należy upewnić się, czy:
  1. nie istnieje możliwość, by jakakolwiek część ciała dziecka, jego ubrania, lub elementów zabezpieczających, mogła wejść w kontakt z poruszającym się elementem fotelika lub roweru,
  2. dodatkowe obciążenie roweru nie wpływa negatywnie na sterowność roweru lub jego równowagę, niezbędną do bezpiecznego poruszania się na rowerze;
  3. masa i wymiary ciała dziecka nie przekraczają maksymalnego obciążenia fotelika (powyższe należy kontrolować również w trakcie jazdy).
 11. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji fotelika oraz przymocowywanie dodatkowego bagażu do miejsca, w którym znajduje się fotelik z dzieckiem. Należy zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy rowerem z dzieckiem umieszczonym w foteliku, pamiętając, że rower może zachowywać się inaczej w odniesieniu do utrzymywania równowagi, kierowania i hamowania. W szczególności należy dostosować prędkość jazdy do ograniczeń wynikających z podróżowania dodatkowo obciążonym rowerem.
 12. W trakcie użytkowania roweru należy dokonywać bieżącej weryfikacji, czy bagażnik z zamontowanym fotelikiem funkcjonuje należycie, a nadto czy przewożone dziecko nie przesłania w żaden sposób odblasków umieszczonych na bagażniku/foteliku.
 13. Należy również zwrócić szczególną uwagę, aby nie zostawiać roweru zaparkowanego z dzieckiem w foteliku bez opieki.
 14. Wypożyczenie oraz zwrot roweru wyposażony w fotelik dziecięcy jest możliwy w każdej stacji.
       
Wersja PDF

Dokumenty

 
 

Komunikat w sprawie pozasądowego rozstrzygania sporów

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Nextbike Polska S.A. niniejszym udostępnia łącze elektroniczne do internetowej platformy ODR (online dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.

Pogoda w Poznaniu

dziś, czwartek, 17 stycznia 2019
Śnieg Ciśnienie 1003.56 hPa, Wiatr 8.36 km/h
jutro
pojutrze
za 3 dni