REGULAMIN PODSYSTEMU

„Citi Handlowy Bikes”

I.         Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z Podsystemu Citi Handlowy Bikes, w tym warunki korzystania z Aplikacji Mobilnej „Citi Handlowy Bikes”, umożliwiającej korzystanie z Podsystemu Citi Handlowy Bikes.
 2. Regulamin obowiązuje wraz z polityką prywatności, które to regulacje udostępnione są nieodpłatnie na stronie internetowej citihandlowybikes.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z ich treścią, a także ich: pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Dokumenty te można również otrzymać w siedzibach: Nextbike Polska SA. oraz Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa.
 3. Kontakt:
Nextbike Polska S.A., ul Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa e-mail: [email protected] tel.: +48 22 2441313 (koszt połączenia zgodny z taryfami operatorów).  

II.             Definicje

 1. Regulamin - niniejszy Regulamin opisujący zasady i warunki korzystania z Podsystemu Citi Handlowy Bikes, w szczególności warunki, zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność osób korzystających z możliwości wypożyczania rowerów w Podsystemie Citi Handlowy Bikes, w tym warunki, zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność osób korzystających z Aplikacji Mobilnej Citi Handlowy Bikes. Akceptacja postanowień Regulaminu i spełnienie wszystkich warunków w nim określonych stanowi podstawę i warunek zezwolenia na korzystanie z Podsystemu Citi Handlowy Bikes oraz Aplikacji Mobilnej Citi Handlowy Bikes.
 2. Regulaminy Nextbike (Regulaminy Rowerów Publicznych) – regulaminy opisujące zasady i warunki korzystania z Podsystemów Rowerów Publicznych występujących w Miastach, na których obszarze funkcjonuje Podsystem Citi Handlowy Bikes, w szczególności warunki, zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność osób korzystających z możliwości wypożyczania rowerów w Podsystemach Rowerów Publicznych.
 3. Umowa – Umowa Uprawnionego Uczestnika z Operatorem, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie. Uznaje się, że Umowa o treści obejmującej postanowienia Regulaminu zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji Uprawnionego Uczestnika w Podsystemie Citi Handlowy Bikes i pod warunkiem złożenia przez Uprawnionego Uczestnika oświadczenia o akceptacji Regulaminu oraz uiszczenia opłaty inicjalnej podczas procesu rejestracji w Podsystemie Citi Handlowy Bikes.
 4. Miasta, na których obszarze funkcjonuje Podsystem Citi Handlowy Bikes –Warszawa. ta miast może ulec zmianie.
 5. Organizator Akcji Promocyjnych (Organizator) – BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000001538, NIP: 5260300291, REGON: 000013037.
 1. Operator – Nextbike Polska S.A. realizujący usługi związane z obsługą Podsystemów Rowerów Publicznych ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000646950, REGON: 021336152, NIP: 8951981007.
 2. Podsystem Rowerów Publicznych, Podsystem Citi Handlowy Bikes - uruchomiony przez Operatora system wypożyczalni rowerów, obejmujący w szczególności rowery, infrastrukturę techniczną, oprogramowanie i urządzenia umożliwiające wypożyczanie rowerów.
 3. Zintegrowany Podsystem Rowerów Publicznych – Podsystem Rowerów Publicznych, który na mocy odrębnego porozumienia zawartego pomiędzy Operatorem a uprawnionym podmiotem został zintegrowany z Podsystemem Citi Handlowy Bikes. Zawarte w niniejszym Regulaminie zasady i warunki korzystania z Podsystemu Citi Handlowy Bikes obejmują również zasady i warunki korzystania ze Zintegrowanych Podsystemów Rowerów Publicznych w ten sposób, że postanowienia niniejszego Regulaminu określające zasady i warunki korzystania z Podsystemu Citi Handlowy Bikes znajdują analogicznie zastosowanie do Zintegrowanych Podsystemów Rowerów Publicznych.
 4. Uprawniony Uczestnik – użytkownik Podsystemu Citi Handlowy Bikes, który zaakceptował Regulamin i dokonał rejestracji w Podsystemie Citi Handlowy Bikes. Dane osobowe Uprawnionych Uczestników są przetwarzane oraz udostępniane zgodnie z wyrażonymi przez nich zgodami przy rejestracji w Podsystemie Citi Handlowy Bikes.
 5. Serwis - wykonywane przez Operatora czynności związane z eksploatacją, naprawami i konserwacją Podsystemu Rowerów Publicznych,
 6. Stacja – zestaw stojaków rowerowych, pompki wraz z urządzeniami do samodzielnej rejestracji w Podsystemie Rowerów Publicznych oraz do wypożyczenia rowerów poprzez Terminal. Lista Stacji dostępnych dla Użytkowników Podsystemu Citi Handlowy Bikes znajduje się na stronie internetowej citihandlowybikes.pl
 7. Stacja Dziecięca – zestaw stojaków rowerowych wraz z urządzeniami do samodzielnej rejestracji w Podsystemie Rowerów Publicznych oraz do wypożyczenia rowerów dziecięcych poprzez Terminal. Lista Stacji Dziecięcych dostępnych dla użytkowników Podsystemu Citi Handlowy Bikes znajduje się na stronie internetowej citihandlowybikes.pl
 8. Stacja Elektryczna - zestaw stojaków rowerowych wraz z urządzeniami do samodzielnej rejestracji w Podsystemie Rowerów Publicznych oraz do wypożyczenia rowerów elektrycznych poprzez Terminal. Lista Stacji Elektrycznych dostępnych dla Użytkowników Podsystemu Citi Handlowy Bikes znajduje się na stronie internetowej citihandlowybikes.pl
 9. Terminal – urządzenie do samodzielnego wypożyczenia rowerów znajdujące się w Stacjach.
 10. Identyfikator Uprawnionego Uczestnika – osobisty numer przydzielony Uprawnionemu Uczestnikowi przez Operatora zapisany w wersji liczbowej, w postaci numeru telefonu komórkowego, który to numer Uprawniony Uczestnik zdefiniował podczas rejestracji w Podsystemie Citi Handlowy Bikes oraz 6-cyfrowego nr PIN, który został podany podczas rejestracji w Podsystemie Citi Handlowy Bikes. W celu usprawnienia procesu wypożyczenia i zwrotu roweru w Podsystemie Citi Handlowy Bikes, Uprawniony Uczestnik może wykorzystywać po aktywowaniu w Terminalu: Warszawską Kartę Miejską, Elektroniczną Legitymację Studencką ELS lub kartę płatniczą działającą w systemie zbliżeniowym. W trakcie wypożyczenia i zwrotu roweru są one traktowane równoważnie z Identyfikatorem Uprawnionego Uczestnika. W trakcie wypożyczenia i zwrotu roweru Uprawniony Uczestnik ma do dyspozycji następujące sposoby identyfikacji:
  1. numer telefonu komórkowego, który wraz z numerem PIN jest traktowany, jako Identyfikator Uprawnionego Uczestnika,
  2. Warszawską Kartę Miejską (WKM) - zbliżeniowa, spersonalizowana karta elektroniczna (RFID) posiadająca swój unikalny, zakodowany numer wraz z numerem PIN,
  3. Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS), zbliżeniowa, spersonalizowana karta elektroniczna (chip + RFID) posiadająca swój unikalny, zakodowany numer. wraz z numerem PIN,
  4. karty płatnicze – konsumenckie karty kredytowe, obciążeniowe, debetowe i przedpłacone emitowane przez organizacje płatnicze emitentów Visa International oraz Mastercard International oraz inna spełniająca wymagania dla uznania jej za elektroniczny instrument płatniczy w rozumieniu odpowiednich ustaw wraz z numerem PIN. Terminale są przystosowane do współpracy z produktami z rodziny PayPass i PayWave,
  5. inne nośniki kompatybilne z WKM, przystosowane do kodowana biletów komunikacji miejskiej m.st. Warszawa wraz z numerem PIN.
Po zalogowaniu się na swoim koncie na stronie www.citihandlowybikes.pl Uprawniony Uczestnik może wyłączyć kod PIN poprzez odznaczenie opcji: Przy każdym wypożyczeniu i zwrocie ze względu na bezpieczeństwo proszę pytać mnie o mój PIN. Opcja ta pozwala na wypożyczenie/zwrot roweru przy terminalu bez konieczności podawania kodu PIN przy użyciu sposobów identyfikacji: b, c, d oraz e.
 1. Biuro Obsługi Klienta Nextbike (BOK) – uruchomiona przez Operatora platforma zapewniająca Uprawnionym Uczestnikom kontakt telefoniczny z Operatorem poprzez infolinię pod nr 22 244 13 13 lub 22 382 13 12, kontakt poprzez pocztę elektroniczną e-mail na adres [email protected] oraz całodobową obsługę. Informacje o funkcjonowaniu BOK zamieszczane są na stronie internetowej www.nextbike.pl.
 2. Rachunek Przedpłacony – osobiste konto Uprawnionego Uczestnika w systemie rozliczeniowym Podsystemu Citi Handlowy Bikes, na którym realizowane są operacje uznania oraz obciążenia za korzystanie z usług i produktów oferowanych w ramach Podsystemu Citi Handlowy Bikes zgodnie z Tabelami Opłat i Kar. Rachunek Przedpłacony może być zasilany przez Uprawnionego Uczestnika wpłatą środków „z góry”, w formie przedpłaty.
 3. Tabele Opłat i Kar – cennik usług i opłat będący integralną częścią Umowy. Cennik dostępny jest na stronie citihandlowybikes.pl
 4. Opłata inicjalna – kwota wpisowego do Podsystemu Citi Handlowy Bikes wynosząca 10 zł brutto (słownie: dziesięć złotych) uiszczana przez Klienta przy rejestracji w Podsystemie Citi Handlowy Bikes, której wniesienie stanowi pierwszą wpłatę na poczet Kwoty doładowania.
 5. Kwota doładowania – opłata na poczet wypożyczeń wniesiona na Rachunek Przedpłacony.
 6. Procedura zabezpieczająca – każde postępowanie podejmowane przez Operatora w przypadku niezwrócenia roweru w wymaganym terminie i stanie, w szczególności postępowanie wyjaśniające, windykacyjne i sądowe.
 7. Strefa użytkowania – granice administracyjne miasta stołecznego Warszawa oraz Gminy Konstancin-Jeziorna. Strefa użytkowania może ulec zmianie w przypadku zmiany listy miast, na których obszarze funkcjonuje Podsystem Citi Handlowy Bikes.
 8. Wypożyczenie roweru – wypożyczenie roweru ze Stacji przy pomocy Identyfikatora Uprawnionego Uczestnika lub w inny sposób opisany w punkcie II.15. Proces wypożyczenia, określa szczegółowo punkt VII. Regulaminu.
 9. Zwrot roweru – oddanie roweru do Stacji. Proces zwrotu, określa punkt X Regulaminu.
 10. Elektrozamek - mechanizm zwalniający i blokujący rower w stacji dokującej. Wypożyczenie roweru zablokowanego przez elektrozamek jest możliwe jedynie bezpośrednio przy Terminalu.
 11. Bonus – opłata promocyjna, pokrywana przez Organizatora Akcji Promocyjnej na rzecz Uprawnionego Uczestnika.
 12. Aplikacji Mobilna Citi Handlowy Bikes – Aplikacja Mobilna umożliwiająca korzystanie z Podsystemu Citi Handlowy Bikes.

III. Zasady ogólne korzystania z Podsystemu Citi Handlowy Bikes

 1. Warunkiem korzystania z Podsystemu Citi Handlowy Bikes jest: podanie przez Uprawnionego Uczestnika wymaganych przy rejestracji danych osobowych, akceptacja warunków określonych w Regulaminie oraz dokonanie opłaty inicjalnej. Warunkiem korzystania z Podsystemu Citi Handlowy Bikes jest ponadto utrzymanie minimalnego stanu Konta doładowania Uprawnionego Uczestnika w momencie każdego wypożyczenia w wysokości co najmniej 10 zł (słownie: dziesięć złotych).
 2. Operator wypożycza Uprawnionemu Uczestnikowi rower na warunkach określonych w Regulaminie. Uprawniony Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności ma obowiązek doładować swój Rachunek Przedpłacony co najmniej do salda równego 0 zł w terminie 7 dni od zaistnienia stanu środków poniżej 0 zł oraz używać roweru zgodnie z Regulaminem.
 3. W ramach Podsystemu Citi Handlowy Bikes, Organizator przewiduje przeprowadzanie akcji promocyjnych, które zostaną określone każdorazowo oddzielnym regulaminem promocji.
 4. Uprawnionym Uczestnikom Podsystemu Citi Handlowy Bikes nie przysługuje prawo do zwrotu bonusów z przeprowadzanych akcji promocyjnych.
 5. Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18-go roku życia (zwane dalej małoletnimi), są zobowiązane przed zawarciem Umowy do przekazania Operatorowi pisemnej zgody co najmniej jednego z rodziców lub opiekunów prawnych na zawarcie Umowy oraz oświadczenia o przejęciu przez nich odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy oraz pokrywania bieżących zobowiązań określonych w Tabelach Opłat i Kar. W oświadczeniu rodzice lub opiekunowie prawni muszą zobowiązać się do uzupełniania konta małoletniego w Podsystemie Citi Handlowy Bikes, w taki sposób, aby w momencie wypożyczenia konto było aktywne. Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej Opiekun zobowiązany jest złożyć własnoręczny podpis na zgodzie. Skan pisma musi być wysłany drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] i pocztą na adres Operatora lub złożony osobiście w siedzibie Operatora.
 6. Uprawniony Uczestnik może wypożyczyć jednocześnie do czterech rowerów.
 7. Użytkownie wypożyczonego roweru jest dozwolone w Strefie użytkowania.
 8. Uprawniony Uczestnik może korzystać ze Zintegrowanego Podsystemu Rowerów Publicznych bez konieczności dodatkowej rejestracji w Zintegrowanym Podsystemie Rowerów Publicznych.
 
 1. Odpowiedzialność / Zobowiązanie
  1. Uprawniony Uczestnik jest odpowiedzialny za użytkowanie roweru zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami Regulaminu.
  2. Uprawniony Uczestnik zobowiązuje się oddać rower sprawny technicznie, w takim samym stanie jak w momencie wypożyczenia. Uprawniony Uczestnik ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzeń wynikających z naruszenia przez niego obowiązującego prawa przy korzystaniu z Podsystemu Citi Handlowy Bikes.
  3. Korzystanie z rowerów Podsystemu Citi Handlowy Bikes może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych.
  4. Uprawniony Uczestnik jest odpowiedzialny za rower / wszystkie rowery wypożyczone przy równoczesnym wypożyczeniu kilku rowerów od momentu wypożyczenia ze Stacji do momentu zwrotu do Stacji. W szczególności Uprawniony Uczestnik zobowiązany jest podjąć działania celem zapobieżenia uszkodzeniom oraz kradzieży wypożyczonego roweru, zaistniałe od chwili wypożyczenia roweru z dowolnej Stacji do momentu zwrotu roweru na dowolnej Stacji.
  5. W przypadku kradzieży roweru dokonanej podczas wypożyczenia Uprawniony Uczestnik ma obowiązek powiadomić o tym BOK, maksymalnie w ciągu 12 godzin od stwierdzenia kradzieży.
  6. Zabronione jest korzystanie z rowerów Podsystemu Citi Handlowy Bikes przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.
  7. Uprawniony Uczestnik ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich mandatów, opłat itp., otrzymanych przez Uprawnionego Uczestnika, związanych z korzystaniem z roweru i nałożonych na niego z własnej winy.
  8. W przypadku udowodnionych zniszczeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania sprzętu wchodzącego w skład Podsystemu Citi Handlowy Bikes, Uprawniony Uczestnik zgadza się pokryć koszty naprawy i odtworzenia sprzętu do stanu pierwotnego, sprzed wypożyczenia lub uszkodzenia. Za wykonanie niezbędnych napraw Operator wystawi Uprawnionemu Uczestnikowi odpowiedni rachunek lub fakturę VAT.
  9. W przypadku niepoprawnego zwrotu roweru z winy Uprawnionego Uczestnika, Uprawniony Uczestnik ponosi koszty jego dalszego wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualną kradzież i zniszczenia. W przypadku trudności ze zwrotem roweru Uprawniony Uczestnik ma obowiązek skontaktować się z BOK.
  10. Jakiekolwiek celowe zniszczenie własności Operatora będzie skutkować koniecznością poniesienia przez sprawcę kosztów naprawy lub odtworzenia, a w konsekwencji może skutkować wszczęciem postępowania sądowego. Operatorowi przysługuje prawo do dochodzenia pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów, w tym kosztów obsługi prawnej, od sprawcy uszkodzeń i zniszczeń.
  11. Uprawniony Uczestnik odpowiada za ewentualne szkody powstałe w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy do pełnej wysokości, przy czym jednym z elementów szkody może być tzw. koszt odtworzenia roweru określony w Tabelach Opłat i Kar.
  12. Uprawnionym Uczestnikom zabrania się przewozu rowerów samochodami i innymi środkami transportu, należącymi do osób prywatnych, nie wliczając środków transportu zbiorowego.
 

V.             Rejestracja

 1. Koniecznym warunkiem korzystania z Podsystemu Citi Handlowy Bikes jest uprzednia rejestracja Uprawnionego Uczestnika zgodnie z Regulaminem, akceptacja postanowień Regulaminu, podanie wymaganych przy rejestracji danych osobowych oraz wniesienie Opłaty inicjalnej.
 2. Rejestracja odbywa się w portalu internetowym znajdującym się pod adresem: citihandlowybikes.pl Dodatkowo dopuszcza się możliwość rejestracji poprzez kontakt telefoniczny z pracownikiem BOK, terminal, a także za pomocą Aplikacji Mobilnej Citi Handlowy Bikes.
 3. Podczas procesu rejestracji za pomocą Aplikacji wymagane (opcjonalne) jest podanie następujących danych osobowych:
  1. Numer telefonu*
  2. Imię*
  3. Nazwisko*
  4. Adres zamieszkania (ulica nr domu/nr mieszkania)* (opcjonalne)
  5. Kod pocztowy* (opcjonalne)
  6. Miejscowość* (opcjonalne)
  7. Kraj* (opcjonalne)
  8. Adres e-mail*
  9. Numer PESEL*
  10. numeru karty płatniczej w przypadku płatności kartą kredytową z możliwością obciążenia (opcjonalnie),
 4. Konta Uprawionych Uczestników zawierające niepoprawne dane osobowe z saldem 0 zł, mogą być automatycznie usuwane z bazy Podsystemu Citi Handlowy Bikes.
 5. Podczas rejestracji przez: stronę internetową, Aplikację Mobilną Citi Handlowy Bikes oraz BOK – PIN jest generowany automatycznie. Po zakończeniu rejestracji, Uprawniony Uczestnik otrzymuje potwierdzenie z Podsystemu Citi Handlowy Bikes o udanej rejestracji oraz swój indywidualny PIN, który wraz z podanym numerem telefonu komórkowego stanowi Identyfikator Uprawnionego Uczestnika w Podsystemie Citi Handlowy Bikes.
 6. Warunkiem zarejestrowania jest podanie prawdziwych danych oraz akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Administratorami danych osobowych Uprawnionego Uczestnika jest:
 8. Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa.

 9. Dane osobowe w zakresie podanym w ustępie 3 powyżej przetwarzane są przez Nextbike Polska S.A. wyłącznie w celu wykonywania Umowy oraz w zakresie i celu wynikającym z wyrażonych przez Uprawnionego Uczestnika zgód i mogą być udostępniane innym podmiotom współpracującym z Nextbike S.A. wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe są przetwarzane, przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 10. Dane osobowe, w zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, PESEL będą przetwarzane przez Bank Handlowy, jako administratora danych wskazanego w pkt. 8 powyżej, dla celów związanych z marketingiem usług i produktów Organizatora. Dane osobowe Uprawnionego Uczestnika mogą być udostępniane przez Organizatora innym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Uprawniony Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
 11. Administratorzy danych osobowych zobowiązują się do zachowania poufności danych osobowych i nieujawniania ich innym podmiotom, chyba że Uprawniony Uczestnik wyraźnie ich do tego upoważni, albo upoważnienie takie wynikać będzie z przepisu prawa. Zobowiązanie to pozostaje w mocy po wygaśnięciu stosunku prawnego łączącego Uprawnionego Uczestnika z administratorami danych osobowych.
 12. Administratorzy danych osobowych przetwarzają dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym na podstawie z art. 23 ust. 1 pkt. 3) Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu wykonania Umowy oraz przez okres jej trwania, a także w celach związanych z marketingiem produktów i usług własnych na podstawie określonej w art. 23 ust. 1 pkt. 5) w zw. z art. 23 ust 4 pkt 1) Ustawy o ochronie danych osobowych, a także w zakresie i celu przetwarzania danych osobowych, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Umowy; brak podania danych osobowych uniemożliwia skorzystanie z usługi i Podsystemu Citi Handlowy Bikes. Informacje na temat bezpieczeństwa danych osobowych są dostępne w Polityce Prywatności Nextbike Polska S.A., pod adresem: citihandlowybikes.pl
 13. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści jej danych, możliwości ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz tego, że może być wyrażony sprzeciw wobec przetwarzania danych - co skutkować będzie natychmiastowym usunięciem danych osobowych. Ponadto, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 14. Operator zastrzega sobie prawo kontaktowania się z Uprawnionym Uczestnikiem w sprawach związanych z realizacją Umowy.
 15. Uprawniony Uczestnik może ponadto wyrazić zgodę na przesyłanie za pomocą sms, poczty elektronicznej materiałów informacyjnych dotyczących usług świadczonych przez Operatora w ramach Podsystemu Citi Handlowy Bikes, a także anonimowych ankiet przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź udostępnianych bezpośrednio w Podsystemie Citi Handlowy bikes, służących zbieraniu przez Operatora od Uprawnionych Uczestników danych demograficznych i profilowych niebędących danymi osobowymi (takich jak wykształcenie, zatrudnienie, wiek). Dane te wykorzystywane będą do badania preferencji Uprawnionych Uczestników i dostosowywania oferty Operatora do ich oczekiwań, jak również do analiz statystycznych i tworzenia zbiorowego wizerunku Uprawnionych Uczestników przekazywanego partnerom marketingowym Operatora. Otrzymywanie materiałów informacyjnych oraz ujawnienie ww. danych jest zawsze dobrowolne, a Uprawniony Uczestnik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania materiałów informacyjnych albo ankiet.
 16. Treść poszczególnych transakcji / wypożyczeń jest udostępniona wyłącznie stronom Umowy. Każdy Uprawniony Uczestnik, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, posiada dostęp do wszystkich swoich transakcji / wypożyczeń przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym. Dane Uprawnionego Uczestnika dotyczące poszczególnych transakcji / wypożyczeń przechowywane są przez system informatyczny. Jeżeli nie ma zaległości w zakresie opłat za użytkowanie rowerów, a dane dotyczące poszczególnych transakcji nie są już niezbędne do realizacji celu w jakim zostały zebrane, są one usuwane niezwłocznie po złożeniu przez Uprawnionego Uczestnika wniosku o ich usunięcie. W przypadku wniesienia reklamacji dane te przechowywane są do wyczerpania procedury reklamacyjnej i ewentualnego postępowania nią wywołanego, rozpoznania roszczenia Uprawnionego Uczestnika oraz dla celów dowodowych. W razie zgłoszenia w tym terminie (np. roszczenia o zadośćuczynienie, naprawienie szkody) – dane są przetwarzane w czasie niezbędnym do ustalenia ewentualnej odpowiedzialności Operatora / Uprawnionego Uczestnika i wykonania zapadłego w sprawie orzeczenia.
 17. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Uprawnionych Uczestników, Operator używa tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer Serwisu na komputerze Uprawnionego Uczestnika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Uprawnionych Uczestników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Podsystemu Citi Handlowy Bikes oraz umożliwiają sprawne świadczenie Usług. Uprawniony Uczestnik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z Podsystemu Citi Handlowy Bikes.
 

VI.          Formy Płatności

 1. Płatność za usługi i produkty oferowane w ramach Podsystemu Citi Handlowy Bikes może być dokonywana poprzez:
  1. zasilenie Rachunku Przedpłaconego za pomocą przelewu bankowego lub poprzez płatność kartą płatniczą w szczególności przez portal citihandlowybikes.pl , z którego środki będą pobierane w wysokości wynikającej z Tabel Opłat i Kar, a następnie przekazywane na rachunek Operatora,
  2. uruchomienie zlecenia obciążenia karty kredytowej, z którym wiąże się pobranie opłaty min. 10 zł w przypadkach o których mowa w pkt VII ust 1 b). Można tego dokonać poprzez wprowadzenie numeru karty kredytowej, obciążeniowej w Terminalu, podczas kontaktu z BOK, a także za pomocą Aplikacji Mobilnej Citi Handlowy Bikes.
 2. Wszelkie płatności są przekazywane na rachunek Operatora.
 3. Na życzenie Uprawnionego Uczestnika Operator dostarczy Uprawnionemu Uczestnikowi fakturę VAT wystawioną przez Operatora obejmującą płatny przejazd. W tym celu Uprawniony Uczestnik skontaktuje się z Operatorem drogą elektroniczną na adres e-mail Operatora, poprzez wskazanie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, daty i godziny wypożyczenia roweru oraz numeru roweru.
  1. Operator wyśle fakturę VAT w formie elektronicznej na adres e-mail, z którego kontaktował się Uprawniony Uczestnik. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może wysłać fakturę VAT na inny adres e-mail, wskazany przez Uprawnionego Uczestnika.
 

VII.          Wypożyczenie

 
 1. Wypożyczenie roweru jest możliwe, gdy Uprawniony Uczestnik posiada aktywny status konta. Przez aktywny status konta rozumie się:
 
 • posiadanie na Rachunku przedpłaconym minimalnej kwoty 10 zł brutto, poprzez zasilenie przelewem lub jednorazową wpłatą przy użyciu karty płatniczej,
 • zdefiniowanie jako formy płatności karty kredytowej z możliwością obciążenia, przy terminalu lub poprzez kontakt z BOK, z której to środki pobierane są automatycznie do kwoty 10 zł, w każdym przypadku stanu konta poniżej 10 złotych.
 
 1. Wypożyczenie roweru jest możliwe w dowolnej Stacji Podsystemu Citi Handlowy Bikes oraz Zintegrowanego Podsystemu Rowerów Publicznych, po uprzednim uruchomieniu Terminala, zalogowaniu się oraz postępowaniu zgodnie z wyświetlanymi na urządzeniu Terminala komunikatami. Zwolnienie elektrozamka jest sygnalizowane odpowiednim komunikatem wyświetlanym na Terminalu oraz sygnałem dźwiękowym. Podczas wypożyczenia Uprawniony Uczestnik otrzymuje numer do zamka szyfrowego otwierającego linkę zabezpieczającą w wypożyczanym rowerze. Numer ten do czasu zwrotu roweru można potwierdzić w Terminalu, Aplikacji Mobilnej Citi Handlowy Bikes oraz w BOK. Uprawniony Uczestnik zobowiązuje się upewnić, że rower posiada linkę zabezpieczającą, zwaną także obejmą, przed wypożyczeniem. W przypadku jej braku Uprawniony Uczestnik zobligowany jest skontaktować się z BOK i poinformować o jej braku. Wypożyczenia można również dokonać za pomocą Aplikacji Mobilnej Citi Handlowy Bikes lub kontaktując się z BOK.
 
 1. Wypożyczenie roweru elektrycznego jest możliwe tylko i wyłącznie w Stacji Elektrycznej. Wypożyczenie rozpoczyna się w momencie zakończenia procedury wypożyczenia opisanej w pkt. 2
 
 1. Wypożyczenie roweru dziecięcego jest możliwe tylko i wyłącznie w Stacji Dziecięcej. Ponadto:
 
 • użytkowanie rowerów typu dziecięcego jest możliwe tylko pod nadzorem prawnego opiekuna posiadającego konto w Podsystemie Citi Handlowy Bikes. Opiekun prawny jest zobowiązany do nadzorowania jazdy dziecka przez cały okres trwania wypożyczenia, aż do zwrotu roweru w stacji dokującej,
 • rowery dziecięce to rowery: z obręczami kół o wymiarach 18 cali, które przeznaczone są dla dzieci powyżej 4 roku życia i wzroście od 110 cm oraz z obręczami kół o wymiarach 20 cali, które przeznaczone są dla dzieci powyżej 6 roku życia i wzroście od 120 cm,
 • przed wypożyczeniem roweru dziecięcego, opiekun prawny musi się upewnić, że dziecko potrafi jeździć na rowerze bez korzystania z tzw. kółek bocznych,
 • opiekun prawny bierze pełną odpowiedzialność za dziecko w trakcie wypożyczenia roweru dziecięcego,
 • rowery dziecięce są niewyposażone w linkę zabezpieczającą i mogą zostać wypożyczone tylko i wyłącznie na Stacji Dziecięcej,
 • w przypadku braku możliwości zwrotu roweru dziecięcego do elektrozamka, opiekun prawny jest zobowiązany do skontaktowania się z Operatorem, poprzez całodobowe BOK. Pracownik BOK poinformuje jak i gdzie należy zabezpieczyć rower.
 1. Obowiązkiem Uprawnionego Uczestnika jest upewnienie się, przed jazdą, że rower jest przydatny do umówionego użytku, w szczególności, że opony roweru są napompowane, a hamulce sprawne. Po odbezpieczeniu roweru, Uprawniony Uczestnik jest zobowiązany zabezpieczyć linkę w sposób uniemożliwiający jej wkręcenie się w koło.
 2. W przypadku stwierdzenia podczas wypożyczenia roweru jakiejkolwiek usterki roweru Uprawniony Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu do BOK i odstawienia roweru do najbliższej Stacji.
 3. Wypożyczenie i korzystanie przez Uprawnionego Uczestnika z niesprawnego roweru może skutkować jego odpowiedzialnością za usterki lub szkody z tego wynikające, w przypadku, gdy Uprawniony Uczestnik mógł dostrzec niesprawność roweru.
 4. Rekomenduje się, aby Uprawniony Uczestnik w trakcie wypożyczenia posiadał zdolny do wykonywania połączeń z BOK telefon komórkowy.
 5. Bagażnik zamontowany z przodu roweru jest dostosowany wyłącznie do przewożenia lekkich przedmiotów. W celu zachowania bezpieczeństwa oraz w obawie przed zniszczeniem roweru, nie wolno wkładać tam żadnych ciężkich rzeczy. Przy przewożeniu w bagażniku rzeczy cięższych niż 5 kg, należy zachować szczególną ostrożność. Maksymalna masa wkładu bagażnika nie może przekraczać 15 kg. Przedmioty wkładane do bagażnika nie mogą wystawać ponad obręcz bagażnika, nie powinny również zawierać żadnych ostrych krawędzi. Jeśli wypadek nastąpi z przyczyn niewłaściwego wykorzystania bagażnika, Uprawniony Uczestnik ponosi odpowiedzialność oraz koszty z tego wynikające. Operator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia oraz pozostawienie przewożonych w bagażniku towarów lub przedmiotów.
 6. Maksymalne obciążenie roweru:
  • roweru przeznaczonego do użytku przez 1 osobę, nie może przekroczyć 120 kg,
  • tandemu, przeznaczonego do użytku przez 2 osoby, nie może przekroczyć 227 kg,
  • dziecięcego, przeznaczonego do użytku przez 1 osobę, nie może przekroczyć 60 kg,
  • elektrycznego, przeznaczonego do użytku przez 1 osobę, nie może przekroczyć 120 kg.
 7. Uchwyt umieszczony w rowerach typu tandem służy wyłącznie do przewożenia napojów. Obowiązkiem Uprawnionego Uczestnika jest upewnienie się, że przewożony napój jest zabezpieczony w sposób uniemożliwiający jego wypadnięcie podczas jazdy. Jeśli wypadek nastąpi z przyczyn niewłaściwego wykorzystania uchwytów, Uprawniony Uczestnik ponosi odpowiedzialność oraz koszty z tego wynikające. Operator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przewożonych w uchwycie towarów lub przedmiotów.
 8. W przypadku jakichkolwiek problemów z wypożyczeniem lub zwrotem roweru ze Stacji, Uprawniony Uczestnik jest zobowiązany do kontaktu telefonicznego z BOK. Pracownik BOK poinformuje Uprawnionego Uczestnika o dalszej procedurze działania. Wypożyczony rower powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Rower jako środek transportu miejskiego służy do przemieszczania się między Stacjami. Nie wolno używać rowerów w celu wycieczek górskich, skoków, sztuczek kaskaderskich, nie wolno ścigać się oraz wykorzystywać roweru dla ciągnięcia lub pchania czegokolwiek.
 

VIII.      Czas trwania wypożyczenia

 1. Uprawniony Uczestnik ma obowiązek zwrócić rower najpóźniej z upływem dwunastej godziny wypożyczenia.
 2. Przekroczenie dwunastu godzin czasu wypożyczenia powoduje naliczenie opłat i kar, zgodnie z Tabelami Opłat i Kar.

IX. Naprawy i Awarie

 1. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie do BOK maksymalnie w ciągu 12 godzin od wypożyczenia roweru w Podsystemie Citi Handlowy Bikes. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę, Uprawniony Uczestnik jest zobowiązany zatrzymać się i powiadomić telefonicznie BOK oraz odprowadzić rower do najbliższej Stacji.
 2. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Serwis.
 3. Na Uprawnionym Uczestniku ciąży obowiązek posiadania możliwości nawiązania kontaktu z BOK przez cały czas wypożyczenia roweru.
 

X. Zwrot

 
 1. Uprawniony Uczestnik może dokonać zwrotu wypożyczonego roweru na dowolnej Stacji Podsystemu Citi Handlowy Bikes lub Zintegrowanego Podsystemu Roweru Publicznego.
 2. Uprawniony Uczestnik zobowiązany jest do wpięcia roweru do stojaka w taki sposób, by adapter zamontowany do widelca roweru wprowadzić do elektrozamka będącego integralną częścią stojaka i przytrzymania roweru do czasu automatycznego zamknięcia blokady. Automatyczne zamknięcie blokady sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym, zieloną diodą oraz fizycznym zamknięciem roweru w zamku. Na Uprawnionym Uczestniku spoczywa obowiązek poprawnego zabezpieczenia i zwrócenia roweru w Podsystemie Citi Handlowy Bikes. W przypadku trudności ze zwrotem roweru Uprawniony Uczestnik jest zobowiązany do skontaktowania się z BOK.
 3. Zwrot roweru dziecięcego można dokonać tylko i wyłącznie na Stacji Dziecięcej.
 4. Zwrot roweru elektrycznego możliwy jest tylko i wyłącznie na Stacji Elektrycznej. Zwrot roweru elektrycznego musi się odbyć na Stacji Elektrycznej, która jest nieprzepełniona. W przypadku zapełnienia Stacji Uprawniony Uczestnik zobowiązany jest zwrócić rower w najbliższej nieprzepełnionej Stacji Elektrycznej. W przypadku awarii Stacji Uprawniony Uczestnik zobowiązany jest do skontaktowania się z BOK.
 5. Tylko w przypadku braku możliwości wpięcia roweru do elektrozamka w tym brak wolnego stojaka w Stacji lub awarii Stacji Uprawniony Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu roweru przy użyciu zamka szyfrowego, przypinając rower do stojaka lub innego roweru znajdującego się w Stacji, zablokowania zamka, naciśnięcia przycisku „Zwrot” na części elektronicznej Terminala oraz postępowania zgodnie z instrukcją na wyświetlaczu. Po zablokowaniu zamka Uprawniony Uczestnik może też zwrócić rower za pomocą Aplikacji Mobilnej Citi Handlowy Bikes lub poprzez kontakt z BOK.
 6. W przypadku niepoprawnego zwrotu roweru, o którym mowa w punktach X.1. do X.3. Uprawniony Uczestnik ponosi koszty jego dalszego wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualną kradzież lub zniszczenie.
 7. W przypadku, gdy podczas wypożyczenia roweru dojdzie do wypadku lub kolizji, Uprawniony Uczestnik zobowiązuje się spisać oświadczenie lub wezwać na miejsce zdarzenia Policję. Ponadto w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia, Uprawniony Uczestnik zobligowany jest poinformować o powyższym BOK maksymalnie do 24 godzin od zdarzenia.
 

XI.            Opłaty

 1. Opłaty naliczane są według stawek podanych w Tabeli Opłat i Kar, będących załącznikiem do Regulaminu oraz, dostępnej na citihandlowybikes.pl Podstawą wyliczenia opłaty jest liczba minut wypożyczenia liczona od momentu wypożyczenia roweru w Terminalu Podsystemu Citi Handlowy Bikes, bądź otrzymania kodu szyfrowego otwierającego linkę zabezpieczającą, do czasu wpięcia roweru w elektrozamek lub uzyskania potwierdzenia z Podsystemu Citi Handlowy Bikes o przyjęciu zwrotu roweru, z uwzględnieniem zasad dotyczących opłat wskazanych w Regulaminie.
 2. Opłaty za korzystanie z wypożyczalni są zróżnicowane i uzależnione od długości czasu wypożyczenia roweru. Opłata za jednorazowe wypożyczenie roweru jest sumą należności za kolejne przedziały czasowe.
 3. Czas naliczania opłat jest podzielony na jednogodzinne okresy za wyjątkiem pierwszej godziny wypożyczenia, podczas której wydziela się okres pierwszych dwudziestu minut wypożyczenia.
 4. W przypadku, gdy naliczone opłaty za jazdę przekraczają posiadane środki, Uprawniony Uczestnik ma obowiązek doładować swój Rachunek Przedpłacony co najmniej do salda równego 0 zł w terminie 7 dni od zaistnienia takiej sytuacji. W przypadku nieuregulowania należności, Operator zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko Uprawnionemu Uczestnikowi mających na celu uzyskanie zapłaty z tytułu wykonanej Umowy. Operator ma prawo do naliczania odsetek ustawowych od zaległych kwot od dnia wymagalności do dnia faktycznego dokonania płatności w pełnej wysokości.
 5. Zwrot opłat uiszczonych na poczet wypożyczeń może być dokonany po rozwiązaniu Umowy. W trakcie trwania Umowy z Operatorem Podsystemu Citi Handlowy Bikes opłaty na poczet wypożyczeń (kwota doładowania) nie podlegają zwrotowi.
 6. Niewykorzystane środki przechodzą z sezonu na sezon, nie ulegają anulacji.
 7. Doładowania dokonywane przez Uprawnianego Uczestnika są środkami w pełni do wykorzystania na poczet usług oferowanych przez Operatora.

XII. Funkcjonowanie konta Uprawnionego Uczestnika po zakończeniu funkcjonowania Podsystemu Citi Handlowy Bikes

 1. Po zakończeniu funkcjonowania Podsystemu Citi Handlowy Bikes konto Uprawnionego Uczestnika zostaje dezaktywowane.
 2. Kwota stanowiąca nadwyżkę nad kwotą 0 zł (słownie: zero złotych), którą Uprawniony Uczestnik wpłacił na rachunek przedpłacony na poczet przyszłych wypożyczeń zostanie zwrócona na wskazany przez Uprawnionego Uczestnika rachunek bankowy. Uprawniony Uczestnik po zakończeniu funkcjonowania Podsystemu Citi Handlowy Bikes powinien wysłać na adres wskazany w punkcie I podpunkcie 4 niniejszego Regulaminu informacje tj. numer telefonu, imię, nazwisko, adres i numer rachunku bankowego.
 
 • Odpowiedzialność
 1. Operator realizuje usługi związane z obsługą Podsystemu Citi Handlowy Bikes i ponosi odpowiedzialność za jego należyte funkcjonowanie.
 2. Operator ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy chyba że, niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Operator odpowiedzialności nie ponosi.
 3. Wszelkie roszczenia i wynikające z nich reklamacje Uprawnieni Uczestnicy powinni kierować pod adresem Operatora.
 

XIV.        Reklamacje

 1. Uprawniony Uczestnik może zgłosić reklamację dotyczącą usług świadczonych na podstawie Regulaminu.
 2. Zalecany termin złożenia reklamacji to 7 dni od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.
 3. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie Regulaminu można składać:
w zakresie dotyczącym funkcjonowania Podsystemu Citi Handlowy Bikes w formie elektronicznej i przesłania na adres elektroniczny [email protected] albo w formie pisemnej pocztą na adres: Nextbike Polska SA, ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa albo osobiście w siedzibie Operatora.
 1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwróci się z prośbą do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 2. Reklamacje, które nie zawierają danych takich jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, pozwalających na identyfikację Uprawnionego Uczestnika, Operator pozostawi bez rozpoznania.
 3. Zgłoszenie Reklamacji nie zwalnia Uprawnionego Uczestnika z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Operatora.
 4. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 30 dni. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia do Operatora dokumentów uzupełniających lub dodatkowych wyjaśnień/informacji. W przypadku niemożności dotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji, Operator poinformuje Uprawnionego Uczestnika o opóźnieniu, wskazując przyczynę opóźnienia (okoliczności, które muszą zostać ustalone) oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Uprawnionego Uczestnika pocztą elektroniczną lub pocztą na adres korespondencyjny w sposób wskazany w reklamacji. Operator może wysłać odpowiedź na inny adres e-mail, w przypadku wskazania takiego sposobu oraz adresu e-mail przez składającego reklamację.
 6. Rozpatrzenie reklamacji polega na identyfikacji problemu, ocenie jego zasadności oraz rozstrzygnięciu problemu zgłoszonego przez Uprawnionego Uczestnika lub podjęciu stosownych działań w celu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania oraz udzieleniu wyczerpującej, profesjonalnej w formie i treści odpowiedzi.
 7. BOK udziela odpowiedzi, która zawiera stanowisko Operatora w sprawie reklamacji, uzasadnienie oraz informację o trybie odwoławczym.
 8. Uprawniony Uczestnik ma prawo odwołania się od decyzji wydanej przez Operatora. Odwołania powinny być składane w formie pisemnej, niezależnie od sposobu doręczenia decyzji Uprawnionemu Uczestnikowi - list, e-mail –nie później niż w terminie 14 dni od doręczenia Uprawnionemu Uczestnikowi decyzji, od której chce się odwołać. Odwołanie będzie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jego wpłynięcia do Operatora.
 9. Uprawniony Uczestnik może:
 10. skierować odwołanie od decyzji Operatora bezpośrednio do Operatora w  ciągu 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację;
 11. wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego.

XV.          Odstąpienie od Umowy

 1. Uprawniony Uczestnik może odstąpić od Umowy zawartej z Operatorem – na podstawie przepisów prawa, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany jeśli przed jego upływem Uprawniony Uczestnik wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 2. Uprawniony Uczestnik może odstąpić od Umowy poprzez:
  1. przesłanie do Operatora na adres email [email protected] oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,
  2. przesłanie do Operatora na adres pocztowy podany w punkcie I.4 pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W tym celu Uprawniony Uczestnik może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy zawartego w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm., t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 683), jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. W razie odstąpienia od Umowy każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy Umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Uprawnionego Uczestnika użyte w pierwotnej transakcji chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy, Uprawniony Uczestnik zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Uprawnionego Uczestnika w składanym oświadczeniu.
 4. Na żądanie Uprawnionego Uczestnika wykonywanie usługi może rozpocząć się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Żądanie takie Uprawniony Uczestnik może zgłosić podczas rejestracji w Podsystemie Citi Handlowy Bikes poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki. W przypadku wykonywania prawa odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu wskazywanego żądania przez Uprawnionego Uczestnika, Uprawniony Uczestnik ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Zwrot pozostałych świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Uprawnionego Uczestnika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Uprawniony Uczestnik wskazał inne rozwiązanie.
 

XVI.        Wypowiedzenie Umowy

 1. Uprawniony Uczestnik ma prawo wypowiedzieć Umowę. Wypowiedzenie w formie pisemnej należy przesłać na adres elektroniczny [email protected] lub adres pocztowy Operatora.
 2. Rozwiązanie Umowy następuje w terminie 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenia Operatorowi. Skutkiem rozwiązania umowy jest likwidacja przez Operatora konta Uprawnionego Uczestnika w Podsystemie Citi Handlowy Bikes.
 3. Przed złożeniem wypowiedzenia, Uprawniony Uczestnik zobowiązany jest do uzupełnienia środków na Rachunku przedpłaconym do salda 0 zł. Wypowiedzenie Umowy w sytuacji, w której saldo na Rachunku przedpłaconym Uprawnionego Uczestnika jest na minusie, pozostaje bez wpływu na prawo Operatora do dochodzenia kwoty równej nieuregulowanej przez Uprawnionego Uczestnika należności za świadczone przez Operatora usługi.
 4. Jeżeli środki na Rachunku przedpłaconym przekraczają 0 zł w dniu rozwiązania Umowy, zostaną one zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Uprawnionego Uczestnika, chyba że w Wypowiedzeniu Umowy Uprawniony Uczestnik zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Uprawnionego Uczestnika w składanym oświadczeniu. Zwrot środków nastąpi maksymalnie w terminie do 30 dni od daty rozwiązania Umowy. W przypadku, gdy zwrot środków będzie związany z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego w postaci kosztów przelewu, koszty te zostaną potrącone ze środków przysługujących Uprawnionemu Uczestnikowi do zwrotu.
  XVII. Aplikacja Mobilna Citi Handlowy Bikes
 1. Aplikacja Mobilna Citi Handlowy Bikes umożliwia Uprawnionym Uczestnikom korzystanie z Podsystemu Citi Handlowy Bikes.
 2. Aplikacja Mobilna Citi Handlowy Bikes jest dostępna do pobrania bez żadnych opłat (darmowa) w sklepach Google Play oraz Apple AppStore.
 3. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej jest możliwe na telefonach z aktualnym systemem Google Android i Apple IOS oraz z dostępem do Internetu.
 4. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej jest możliwe po zarejestrowaniu w Podsystemie Citi Handlowy Bikes. Postanowienia niniejszego Regulaminu w zakresie warunków korzystania z Podsystemu Citi Handlowy Bikes znajdują odpowiednio zastosowanie do Aplikacji Mobilnej Citi Handlowy Bikes.
   

XVIII.   Postanowienia końcowe

 
 1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wypożyczenie roweru są równoznaczne z: oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na rowerze; umiejętnością jazdy na rowerze; posiadaniem wymaganych przepisami prawa uprawnień oraz znajomością przepisów ruchu drogowego.
 2. Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy za 14 dniowym okresem wypowiedzenia, gdy Uprawniony Uczestnik łamie postanowienia niniejszego Regulaminu (np. niezwrócenie roweru w wymaganym terminie), zaś Uprawnionemu Uczestnikowi przysługują, w stosunku do Operatora, roszczenia związane ze zwrotem środków na Rachunku Przedpłaconym, o ile wcześniej nie zostały wykorzystane przez Operatora na pokrycie wymagalnych zobowiązań obciążających Uprawnionego Uczestnika.
 3. Operator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Regulaminie lub Polityce Prywatności ze skutkiem na przyszłość. Informacja o zmianach do niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności będzie przesyłana na adres e-mail Uprawnionego Uczestnika podany podczas rejestracji. Brak pisemnej informacji o braku akceptacji zmiany Regulaminu lub Polityki Prywatności przesłanej do Operatora w terminie 14 dni od dnia jej wysłania do Uprawnionego Uczestnika, oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie lub Polityki Prywatności przez Uprawnionego Uczestnika. Pisemna informacja o braku akceptacji przez Uprawnionego Uczestnika zmiany Regulaminu lub Polityki Prywatności jest równoznaczna z wypowiedzeniem Umowy przez Uprawnionego Uczestnika.
 4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym.
 
 1. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a obcojęzyczną wersją językową Regulaminu, podstawą interpretacji będzie wersja polska Regulaminu.
    TABELE OPŁAT I KAR CITI HANDLOWY BIKES
Rodzaj opłat Wartość brutto
Opłata inicjalna 10 zł
Opłata za wypożyczenie roweru Czas wypożyczenia:  
od 1 do 20 minuty 0 zł
od 21 do 60 minuty 1 zł
Druga godzina 3 zł
Trzecia godzina 5 zł
Czwarta i każda następna godzina 7 zł
Powiadomienie listowne odnośnie naruszenia Regulaminu 10 zł
Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia 200 zł
 
Kary
Kradzież, utrata lub całkowite zniszczenie roweru tradycyjnego     2000 zł
Kradzież, utrata lub całkowite zniszczenie roweru typu tandem   7000 zł
Kradzież, utrata lub całkowite zniszczenie roweru dziecięcego   1900 zł
Kradzież, utrata lub całkowite zniszczenie roweru elektrycznego 12 000 zł
Podane w Tabeli opłaty zawierają podatek VAT