Skip links

Polityka transparentności

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Definicje
1.1. Administrator – Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przasnyskiej 6b, 01-756 Warszawa.
1.2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.
1.3. Grupa Nextbike – spółki należące do grupy Nextbike w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.
1.4. Polityka – niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych.
1.5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
1.6. Podmiot danych – osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora.
1.7. Ustawa – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
1.8. Zaufany Partner – podmiot, z którym współpracuje Administrator, którego treści marketingowe kierowane są przez Administratora do podmiotu danych.

2. Przetwarzanie danych przez Administratora
2.1. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza Dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.
2.2. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania Danych osobowych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania (np. przy zawieraniu umowy sprzedaży towarów lub usług). Administrator dba o to, aby dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
2.3. Przetwarzając Dane osobowe, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony Danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), Administrator poinformuje o takim zdarzeniu Podmioty danych w sposób zgodny z przepisami.

3. Kontakt z Administratorem
3.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez e-mail [email protected] , formularz kontaktowy pod adresem www.nextbike.pl, telefonicznie pod numerem 22 208 99 90 lub pisemnie na adres siedziby Nextbike Polska S.A.
3.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail [email protected] w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Danych osobowych przez Administratora.

4. Bezpieczeństwo danych osobowych
4.1. W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do Danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.
4.2. Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.
4.3. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka związanego z przetwarzaniem Danych osobowych i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

5. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania
ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA URUCHOMIENIU, ZARZĄDZANIU ORAZ KOMPLEKSOWEJ EKSPLOATACJI SYSTEMÓW WYPOŻYCZALNI ROWERÓW MIEJSKICH
5.1. Administrator lub inna spółka z grupy Nextbike będący stroną umowy z użytkownikiem systemu wypożyczalni rowerów miejskich (podmiotem określonym i realizującym usługi jako operator w stosownych regulaminach) przekazuje użytkownikowi szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jego danych osobowych w momencie pozyskiwania danych osobowych. Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych w tym o przysługujących użytkownikowi prawach Administrator przekazuje w ramach stosownej Polityki prywatności.
5.2. Administrator świadcząc usługi na rzecz innych spółek z grupy Nextbike (w szczególności polegające na dostawie i obsłudze systemów wypożyczalni rowerów miejskich) zapewnia, że wdrożył odpowiednie rozwiązania organizacyjne i technologiczne określone w art. 28 RODO zapewniające prawidłową realizację praw użytkowników, o których mowa w module 9 Polityki.
5.3. Każdorazowo współpraca Administratora oraz innej spółki z grupy Nextbike, która korzysta z podwykonawstwa Administratora realizowana jest na podstawie wiążącego instrumentu legalizującego powierzenie przetwarzania danych osobowych użytkowników systemów wypożyczalni rowerów miejskich.
1. KORZYSTANIE Z SERWISÓW INTERNTOWYCH NEXTBIKE
5.4. Dane osobowe (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii) wszystkich osób korzystających z serwisów www.nextbike.pl, www.relacje.nextbike.pl, www.zglosrower.pl lub innych stron dotyczących działalności spółek z grupy Nextbike, a nie będących stronami systemów wypożyczalni rowerów miejskich przetwarzane są przez Administratora:
5.4.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w danym serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
5.4.2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
5.4.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.
5.5. Aktywność Użytkownika w serwisach, o których mowa w pkt 5.4., w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
FORMULARZE KONTAKTOWE DOSTĘPNE W SERWISACH INTERNETOWYCH
5.6. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych, dostępnych w serwisach internetowych Administratora. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
5.7. Dane osobowe są przetwarzane:
5.7.1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na umożliwieniu obsługi żądań oraz udzielania odpowiedzi na pytania zadawane w szczególności przez osoby zainteresowane usługami Administratora; w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
5.7.2. w celu monitorowania i poprawy jakości usług, w tym obsługi klientów – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na umożliwieniu podnoszenia jakości usług świadczonych przez Administratora.
dane o lokalizacji
5.8. Niektóre serwisy internetowe Administratora, takie jak np. www.zglosrower.pl mogą wykorzystywać dane o lokalizacji urządzenia użytkownika (komputera, telefonu komórkowego, tabletu itp.).
5.9. Administrator przetwarza dane o lokalizacji w szczególności w celu ustalenia jego miejsca przebywania, w tym weryfikacji, gdzie znajduje się porzucony lub zniszczony rower w razie braku jego zwrotu, na podstawie lokalizacji Użytkownika dokonującego zgłoszenia. O wszelkich innych celach przetwarzania danych o lokalizacji użytkownik jest informowany w odrębnych klauzulach informacyjnych.
5.10. Podstawą prawną przetwarzania takich danych jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona poprzez udzielenie aplikacji mobilnej lub przeglądarce internetowej dostępu do danych o lokalizacji urządzenia użytkownika.
PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE
5.11. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook) oraz portalu Linkedin, w tym w ramach dedykowanych grup tematycznych. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu zapewnienia możliwości bieżącego kontaktu pomiędzy użytkownikami systemów rowerowych obsługiwanych przez Administratora lub inną spółkę z grupy Nextbike. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki, a także zapewnieniu możliwości komunikowania się pomiędzy użytkownikami systemów rowerowych.
KORESPONDENCJA E-MAILOWA I TRADYCYJNA
5.12. W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy, inną zawartą z nim umową lub w inny sposób niepowiązanej z jakąkolwiek relacją z Administratorem, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.
5.13. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą.
5.14. Administrator przetwarza jedynie Dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej Danych osobowych (oraz innych informacji) i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.
KONTAKT TELEFONICZNY
5.15. W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może żądać podania Danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.
5.16. Rozmowy telefoniczne mogą być także nagrywane – w takim wypadku na początku rozmowy przekazywana jest osobie fizycznej stosowna informacja. Rozmowy są rejestrowane w celu monitorowania jakości świadczonej usługi oraz weryfikacji pracy konsultantów, a także w celach statystycznych. Nagrania są dostępne wyłącznie dla pracowników Administratora oraz osób obsługujących infolinię Administratora.
5.17. Dane osobowe w postaci nagrania rozmowy są przetwarzane:
5.17.1. w celach związanych z obsługą klientów i interesantów za pośrednictwem infolinii – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do świadczenia usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
5.17.2. w celu monitorowania jakości obsługi i weryfikacji pracy konsultantów obsługujących infolinię, jak również w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dbaniu o jak najwyższą jakość obsługi na rzecz klientów i interesantów, a także najwyższą jakość pracy konsultantów oraz prowadzenie analiz statystycznych dotyczących komunikacji telefonicznej.
MONITORING WIZYJNY ORAZ KONTROLA WSTĘPU
5.18. W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Administrator stosuje monitoring wizyjny oraz kontroluje wstęp do lokali i na teren przez niego zarządzany. Zebrane w ten sposób dane nie są wykorzystywane do żadnych innych celów opisanych poniżej.
5.19. Dane osobowe w postaci nagrań z monitoringu oraz dane zbierane w rejestrze wejść i wyjść są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz utrzymania porządku na terenie obiektu, oraz ewentualnie w celu obrony przed roszczeniami wysuwanymi wobec Administratora lub ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się na terenie zarządzanym przez Administratora oraz ochrony jego praw.
5.20. Obszar objęty przez Administratora monitoringiem jest oznakowany za pomocą odpowiednich znaków graficznych.
REKRUTACJA
5.21. W ramach procesów rekrutacyjnych Administrator oczekuje przekazywania Danych osobowych (np. w CV lub życiorysie) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy. W związku z tym nie należy przekazywać informacji w szerszym zakresie. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać dodatkowe dane, wykraczające poza zakres wskazany przepisami prawa pracy, ich przetwarzanie będzie oparte na zgodzie kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażonej poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą, jaką jest przesłanie przez kandydata dokumentów aplikacyjnych. W przypadku, gdy przesłane aplikacje będą zawierać informacje nieadekwatne do celu, jakim jest rekrutacja, nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym.
5.22. Dane osobowe są przetwarzane:
5.22.1. w przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę – w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami prawa pracy);
5.22.2. w przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna – w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego – podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
5.22.3. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa ani przez Administratora, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
5.22.4. w celu weryfikacji kwalifikacji i umiejętności kandydata lub kandydatki oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy;
5.22.5. w celu ustalenia lub dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami wysuwanymi wobec Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5.23. W zakresie, w jakim Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, można tę zgodę wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W przypadku wyrażenia zgody dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, dane osobowe usuwane są po upływie dwóch lat – o ile wcześniej zgoda nie została wycofana.
5.24. Podanie danych w zakresie określonym w art. 22(1) Kodeksu pracy jest wymagane – w przypadku preferowania przez kandydata zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę – przez przepisy prawa, w tym przede wszystkim przez Kodeks pracy, zaś w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną – przez Administratora. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia danej kandydatury w procesie rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
MARKETING
5.25. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera) oraz prowadzeniu działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).
5.26. Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe dotyczące również podmiotów z Grupy Nextbike oraz podmiotów współpracujących z Administratorem. Lista tych podmiotów znajduje się w sekcji „Grupa NEXTBIKE oraz podmioty współpracujące z Administratorem” poniżej.
5.27. W zakresie prowadzenia działań w formie marketingu bezpośredniego, dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS / SMS lub telefonicznie. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie.
5.28. Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych w powyżej wskazanym celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na realizacji działań marketingu bezpośredniego przez Administratora, w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie treści marketingowych wybranym kanałem komunikacji.
5.29. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących Użytkowników w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Pozwala to na lepsze dopasowanie wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji i zainteresowań Użytkownika.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH CZŁONKÓW PERSONELU KONTRAHENTÓW
LUB KLIENTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z ADMINISTRATOREM
5.30. W związku z zawieraniem umów handlowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Administrator pozyskuje od kontrahentów / klientów dane osób zaangażowanych w realizację takich umów (np. osób uprawnionych do kontaktu, składających zamówienia, wykonujących zlecenia itp.). Zakres przekazywanych danych jest w każdym wypadku ograniczony do stopnia niezbędnego dla wykonania umowy i zazwyczaj nie obejmuje innych informacji niż imię i nazwisko oraz służbowe dane kontaktowe.
5.31. Takie dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz jego kontrahenta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na umożliwieniu prawidłowego i efektywnego wykonywania umowy. Takie dane mogą być ujawniane osobom trzecim zaangażowanym w realizację umowy, a także podmiotom uzyskującym dostęp do danych w oparciu o przepisy z zakresu jawności informacji publicznej oraz postępowań prowadzonych w oparciu o prawo zamówień publicznych, w zakresie przewidzianym przez te przepisy.
5.32. Dane przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji powyższych interesów oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów.
ZBIERANIE DANYCH W INNYCH PRZYPADKACH
5.33. W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera Dane osobowe także w innych przypadkach – np. poprzez budowanie i wykorzystywanie trwałych wzajemnych kontaktów biznesowych (networking) podczas spotkań biznesowych, na wydarzeniach branżowych czy też poprzez wymianę wizytówek – w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością.
5.34. Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu, dla jakiego zostały zebrane, a Administrator zapewnia ich odpowiednią ochronę.

6. Odbiorcy danych
6.1. W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania Dane osobowe są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu (np. wyposażenia CCTV w zakresie monitoringu wizyjnego), podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe, kurierom, agencjom marketingowym czy rekrutacyjnym. Dane są też ujawniane podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy oraz zaufanych partnerów.
6.2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Podmiotu danych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

7. GRUPA NEXTBIKE ORAZ PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE Z ADMINISTRATOREM
7.1. Administrator zgodnie z wyrażoną przez Klienta zgodą na otrzymywanie informacji marketingowych otrzymuje informacje o produktach i usługach oferowanych przez podmioty z Grupy Nextbike oraz podmioty współpracujące z nim.
7.2. W przypadku wycofania zgody w celu otrzymywania informacji marketingowych przez Administratora, Klient wycofuje zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od wszystkich podmiotów z Grupy Nextbike oraz podmiotów współpracujących z nim.
7.3. W skład grupy Nextbike wchodzą:
7.3.1. NB Tricity Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa;
7.3.2. NB Serwis Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6B, 01 – 756 Warszawa;
7.3.3. NB Serwis II SP. z o.o., ul. Przasnyska 6B, 01 – 756 Warszawa;
7.3.4. NB Poznań Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6B, 01 – 756 Warszawa;
7.4. Podmioty współpracujące z Administratorem (tzw. zaufani partnerzy):
7.4.1. Benefit Systems SA, Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa;
7.4.2. PKN Orlen SA, ul. Chemików 7, 09-411 Płock;
7.4.3. Visa Europe Maganement Service Limited, („Visa”), Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa.
7.5. Administrator na bieżąco aktualizuje listę podmiotów o których mowa w pkt 7.3. i 7.4.

8. Przekazywanie danych poza EOG
8.1. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
8.1.1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
8.1.2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
8.1.3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
8.1.4. w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (ang. Privacy Shield) zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

9. Okres przetwarzania Danych osobowych
9.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. ze względów bezpieczeństwa), dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.
9.2. Okres przetwarzania danych może zostać przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

10. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
10.1. Podmiotom danych przysługują następujące prawa:
10.1.1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje osobie fizycznej zgłaszającej żądanie informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
10.1.2. prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby fizycznej zgłaszającej żądanie;
10.1.3. prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
10.1.4. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
10.1.5. prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na Danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
10.1.6. prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również wskazanego podmiotu;
10.1.7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – Podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
10.1.8. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – Podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – przetwarzaniu Danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
10.1.9. prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Podmiot danych ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
10.1.10. prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych, Podmiot danych może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu Podmiotu danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. ZGŁASZANIE ŻĄDAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRAW
11.1. Żądanie dotyczące realizacji praw Podmiotów danych można zgłosić:
11.1.1. w formie pisemnej na adres: Nextbike Polska S.A. ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa;
11.1.2. drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]
11.2. Wniosek powinien, w miarę możliwości, precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:
11.2.1. z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);
11.2.2. jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na określony adres e-mail, itp.);
11.2.3. jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).
11.3. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby fizycznej na podstawie zgłoszonego żądania, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji żądania.
11.4. Żądanie może zostać zgłoszone osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo danych Administrator zachęca do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę prawnego bądź adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację autentyczności żądania.
11.5. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach tego działania.
11.6. W przypadku, w którym żądanie zostało skierowane do Spółki elektronicznie, odpowiedzi udziela się w tej samej formie, chyba że wnioskodawca zażądał udzielenia odpowiedzi w innej formie. W innych przypadkach odpowiedzi udziela się pisemnie. W przypadku, gdy termin realizacji żądania uniemożliwia udzielenie odpowiedzi drogą pisemną, a zakres danych wnioskodawcy przetwarzanych przez Administratora umożliwia kontakt drogą elektroniczną, odpowiedzi należy udzielić drogą elektroniczną.

12. ZASADY POBIERANIA OPŁAT
12.1. Postępowanie w sprawie składanych wniosków jest nieodpłatne. Opłaty mogą zostać pobrane jedynie w przypadku:
12.1.1. zgłoszenia żądania wydania drugiej i każdej kolejnej kopii danych (pierwsza kopia danych jest bezpłatna); w takim wypadku Administrator może zażądać uiszczenia opłaty w wysokości 30 zł. Powyższa opłata zawiera koszty administracyjne związane z realizacją żądania;
12.1.2. zgłaszania przez tę samą osobę żądań nadmiernych (np. niezwykle częstych) lub ewidentnie nieuzasadnionych; w takim wypadku Administrator może zażądać uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł. Powyższa opłata zawiera koszty prowadzenia komunikacji oraz koszty związane z podjęciem żądanych działań;
12.1.3. W razie kwestionowania decyzji o nałożeniu opłaty osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu tej osoby, jej miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Zmiany Polityki przetwarzania danych osobowych
13.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
13.2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta 23 lutego 2021 r.