Skip links

REGULAMIN SYSTEMU NEXTBIKE POLSKA

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin został sporządzony i jest stosowany przez Spółkę Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa.

1.2. Użytkownik oraz każda inna osoba mogą komunikować się z Operatorem za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta (BOK/CK) przy wykorzystaniu danych kontaktowych wskazanych w pkt 2.3 niniejszego Regulaminu.

1.3. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Użytkownika z Serwisu WWW, Aplikacji Mobilnej, które umożliwiają korzystanie z innych, kompatybilnych Systemów Nextbike, tj. założenie Konta w Systemie Nextbike POLSKA umożliwia korzystanie z wypożyczalni rowerów w innych miastach, chyba że Regulamin danego systemu stanowi inaczej. Warunkiem korzystania z wypożyczalni rowerów w innych miastach jest akceptacja regulaminów innych systemów. Więcej informacji na temat kompatybilności znajduje się w Rozdziale 6 niniejszego Regulaminu.

1.4. Aktualny wykaz miast, w których funkcjonują Systemy Nextbike znajduje się pod adresem https://nextbike.pl/o-nextbike.

1.5. Regulamin wraz z Polityką prywatności udostępniony jest nieodpłatnie w Serwisie WWW w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Dokumenty te można otrzymać w biurze Operatora.

1.6. Korzystanie z wszystkich funkcjonalności Serwisu WWW i Aplikacji Mobilnej w ramach Systemu jest możliwe wyłącznie po zaakceptowaniu Regulaminu.

1.7. Użytkownik nie ma prawa zamieszczania w Serwisie WWW i w Aplikacji Mobilnej, a także podawania do BOK/CK lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, treści o charakterze bezprawnym, nieprawdziwym, wprowadzającym w błąd, sprzecznym z dobrymi obyczajami lub naruszających prawa lub dobra osobiste podmiotów trzecich.

2. DEFINICJE

Pisane wielką literą, pojęcia/skróty zdefiniowane poniżej na gruncie niniejszego Regulaminu przyjmują następujące znaczenia:

2.1. Aplikacja mobilna - aplikacja mobilna Nextbike umożliwiająca korzystanie z Systemu. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej jest możliwe na urządzaniach mobilnych typu smartfon z odpowiednim, aktualnym systemem Android lub iOS, które umożliwiają pobranie Aplikacji Mobilnej ze sklepu internetowego. Aplikacja jest dostępna bezpłatnie w sklepach Google Play oraz Apple AppStore, a warunkiem pobrania jej, jak i korzystania z niej, jest stały dostęp do Internetu oraz zarejestrowanie Konta Użytkownika w Systemie.

2.2. Blokada konta - środek prewencyjny, polegający na uniemożliwieniu korzystania z Systemu w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności naruszenia powodującego szkodę w majątku Operatora. Proces blokowania Konta określa Rozdział 8 niniejszego Regulaminu.

2.3. BOK/CK - Biuro Obsługi Klienta/Centrum Kontaktu. Kontakt z BOK/CK jest możliwy:

2.3.1. telefonicznie pod numerem: 22 113 90 90 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres: [email protected]

2.3.1.1. od 1 marca do 30 listopada: od poniedziałku do niedzieli, również w dni wolne od pracy – 24 godz. na dobę;

2.3.1.2. od 1 grudnia do końca lutego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

2.4. Identyfikator użytkownika - indywidualny numer nadany Użytkownikowi, odpowiadający numerowi telefonu komórkowego podanego podczas rejestracji oraz sześciocyfrowy numer PIN.

2.5. Konto Użytkownika/ Konto Nextbike - osobiste konto Użytkownika utworzone w trakcie rejestracji, na potrzeby korzystania z Systemu.

2.6. Operator - firma Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji, z siedzibą ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000646950, REGON 021336152, NIP 8951981007, realizująca usługę obsługi Systemu.

2.7. Opłata inicjalna - kwota wpisowego uiszczana podczas rejestracji, wysokość opłaty inicjalnej określona została w Regulaminie.

2.8. Polityka prywatności - odrębny od Regulaminu dokument Operatora określający warunki przetwarzania przez Operatora danych osobowych Użytkownika (w tym cel i zakres przetwarzania) oraz zawierający opis wykorzystywanych przez Serwis WWW i Aplikację Mobilną plików cookies (tzw. „ciasteczek”). Polityka prywatności dostępna jest pod adresem: https://nextbike.pl/polityka-prywatnosci-nextbike-polska-2021/.

2.9. Regulamin - niniejszy regulamin korzystania z Serwisu WWW, Aplikacji Mobilnej oraz Rowerów Miejskich, w szczególności zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność osób korzystających z możliwości wypożyczania Rowerów w Systemie dostępny pod adresem: https://nextbike.pl/regulamin-nextbike-polska-2021/. Regulamin stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.).

2.10. Serwis WWW - serwis internetowy umożliwiający korzystanie z Konta Użytkownika. Serwis WWW jest dostępny pod adresem www.nextbike.pl.

2.11. Systemy Nextbike - inne niż System systemy samoobsługowych wypożyczalni rowerów miejskich w innych miastach, których aktualna lista znajduje się na stronie internetowej https://nextbike.pl/o-nextbike/.

2.12. System - świadczona przez Operatora usługa polegającą na prowadzeniu Konta Nextbike, w ramach którego jego Użytkownicy mogą korzystać m.in. z innych Systemów Nextbike bez konieczności rejestracji w związku z korzystaniem z tych Systemów Nextbike.

2.13. Umowa na świadczenie usług drogą elektroniczną - Umowa na świadczenie usług drogą elektroniczną na dostarczenie funkcjonalności za pośrednictwem Konta, zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem na czas nieoznaczony, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie. Uznaje się, że Umowa na świadczenie usług drogą elektroniczną o treści obejmującej postanowienia Regulaminu zostaje zawarta w momencie łącznego spełnienia wszystkich warunków, od zaistnienia których uzależnione jest posiadanie aktywnego Konta Użytkownika.

2.14. Użytkownik/Klient - osoba fizyczna, uczestnik Systemu, który zawarł Umowę na świadczenie usług drogą elektroniczną.

3. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU WWW I APLIKACJI MOBILNEJ

3.1. Korzystanie z Serwisu WWW możliwe jest pod warunkiem podłączenia do Internetu oraz dysponowania przez Użytkownika systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

3.1.1. poprawnie skonfigurowana przeglądarka w aktualnej wersji. Wspierane przeglądarki to: Microsoft Edge, Firefox, Chrome lub Mac OS X Safari,

3.1.2. urządzenie Użytkownika musi mieć aktywny interpreter języka JavaScript,

3.1.3. w celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu WWW urządzenie Użytkownika powinno mieć włączoną opcję akceptacji plików cookies. Warunki instalacji plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika zawarte są w Polityce Prywatności.

3.2. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej możliwe jest pod warunkiem:

3.2.1. podłączenia do Internetu,

3.2.2. pobrania Aplikacji Mobilnej

3.2.3. zarejestrowania Konta Użytkownika.

3.3. Operator informuje, iż w przypadku niespełnienia przez Użytkownika powyżej opisanych minimalnych wymagań technicznych Serwis WWW może nie działać lub działać w sposób nieprawidłowy.

3.4. W celu korzystania z Systemu, w momencie pobrania Aplikacji Mobilnej przez Użytkownika i zaakceptowania warunków Regulaminu, Operator bezpłatnie udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieprzenoszalnej i nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Aplikacji Mobilnej. Udzielenie licencji na Aplikację Mobilną następuje na polach eksploatacji obejmujących instalację Aplikacji Mobilnej na urządzeniu mobilnym oraz uruchomianie i korzystanie z Aplikacji Mobilnej na urządzeniu mobilnym zgodnie z dostępnymi funkcjonalnościami Aplikacji Mobilnej. Użytkownik w szczególności nie ma prawa do:

(i) uzyskania dostępu do kodu źródłowego lub uzyskania jakichkolwiek innych informacji, danych lub dokumentów dotyczących sposobu funkcjonowania Aplikacji, które nie są widoczne podczas użytkowania Aplikacji Mobilnej zgodnie z Regulaminem,

(ii) ingerowania w jakikolwiek sposób w kod źródłowy Aplikacji Mobilnej. Każdorazowe naruszenie niniejszych warunków uprawnia Operatora do wypowiedzenia licencji Użytkownikowi ze skutkiem natychmiastowym.

3.5. Operator zastrzega możliwość wystąpienia planowanych przerw w pracy Serwisu WWW (lub Aplikacji Mobilnej) spowodowanych pracami modernizacyjnymi, konserwacyjnymi i aktualizacyjnymi w infrastrukturze technicznej i programistycznej związanej z ich funkcjonowaniem.

3.6. Użytkownik ma prawo zgłaszać nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu WWW oraz Aplikacji Mobilnej na numer BOK/CK, więcej informacji o sposobie zgłaszania nieprawidłowości znajduje się w Rozdziale 10.

3.7. Świadczenie usługi drogą elektroniczną odbywa się nieodpłatnie.

3.8. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany technicznych funkcji oraz zawartości Serwisu WWW lub Aplikacji, nie wpływających ujemnie na warunki Umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej z Użytkownikiem; Operator ma prawo do podejmowania czynności konserwacyjnych jak również mających na celu naprawę, zapobieżenie szkodom lub modyfikację i rozwój funkcjonalności oferowanych w ramach Serwisu WWW lub Aplikacji Mobilnej.

4. ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA Z SYSTEMU

4.1. Umowa na świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta wraz z uzyskaniem statusu „Aktywne” przez Konto Użytkownika, co następuje po łącznym spełnieniu następujących warunków:

4.1.1. podanie przez Użytkownika wymaganych przy rejestracji danych osobowych,

4.1.2. akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie i Polityce Prywatności,

4.1.3. dokonanie Opłaty inicjalnej,

4.1.4. kliknięcie w link aktywacyjny,

4.1.5. utrzymanie minimalnego stanu Konta w momencie każdego wypożyczenia w wysokości co najmniej 10 zł,

4.1.6. w przypadku osób, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18. roku życia – spełnienie dodatkowych warunków określonych w pkt 4.3. i 4.4.

4.2. Warunkiem korzystania z Systemu jest:

4.2.1. ukończenie 13 lat i posiadanie pełnej lub co najmniej ograniczonej zdolności do czynności prawnych, z zastrzeżeniem pkt 4.3. Regulaminu.

4.3. Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18. roku życia (zwane dalej małoletnimi) mogą korzystać z Systemu za zgodą swojego rodzica lub opiekuna prawnego. Małoletni ponosi odpowiedzialność z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zobowiązany jest do pokrywania bieżących zobowiązań.

4.4. Wymagane jest, aby zgoda przynajmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego na korzystanie z Systemu przez osobę małoletnią, została wysłana do Operatora:

4.4.1. w formie skanu pisma drogą elektroniczną na adres [email protected] lub

4.4.2. jako załącznik do zgłoszenia przez Aplikację Mobilną lub

4.4.3. listem poleconym na adres Operatora lub

4.4.4. złożona osobiście w siedzibie Operatora.

4.5. Zgoda powinna zostać dostarczona w terminie do 14 dni od dokonania rejestracji przez małoletniego, w przeciwnym wypadku dane małoletniego zostaną usunięte, a późniejsze korzystanie z Systemu będzie się wiązało z koniecznością ponownej rejestracji.

4.6. W przypadku dostarczenia zgody w terminie wskazanym w pkt. 4.5 oraz spełnienia pozostałych warunków określonych w pkt 4.1., Konto małoletniego zostanie aktywowane w terminie do 14 dni od dostarczenia zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego. Do momentu dostarczenia zgody konto będzie nieaktywne.

5. REJESTRACJA

5.1. Dokonanie rejestracji Użytkownika w Systemie możliwe jest za pośrednictwem:

5.1.1. dedykowanego serwisu WWW.

5.2. Rejestracja jest możliwa za pośrednictwem dedykowanego serwisu WWW poprzez łączne spełnienie następujących warunków:

5.2.1. akceptację Regulaminu i Polityki prywatności,

5.2.2. podanie następujących danych osobowych:

5.2.2.1. adresu poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika,
5.2.2.2. numeru telefonu komórkowego,
5.2.2.3. imienia i nazwiska,
5.2.2.4. adresu kontaktowy, tj. miasto, ulica, nr domu i mieszkania, kod pocztowy, kraj,
5.2.2.5. numeru PESEL Użytkownika.

5.3. Po pozytywnie zakończonej rejestracji Użytkownik otrzymuje wygenerowany automatycznie PIN, który wraz z numerem telefonu służy logowaniu się na Konto Użytkownika. Dane do logowania wysyłane są SMS-em pod wskazany numer telefonu.

AKTYWACJA KONTA

5.4. Status aktywnego Konta uzyskuje się po spełnieniu łącznie następujących warunków:

5.4.1. dokonanie rejestracji Konta,

5.4.2. uiszczenie Opłaty inicjalnej (podczas rejestracji lub na późniejszym etapie),

5.4.3. w przypadku osób małoletnich dopiero po dostarczeniu zgody rodzica;

5.4.4. podanie wszystkich wymaganych danych osobowych;

5.4.5. Kliknięciu w link na zasadach określonych w punkcie 5.6

5.4.6. Utrzymywaniu na Koncie stanu minimalnego na zasadach określonych w punkcie 4.1.5.

5.5. Na podany w procesie rejestracji adres e-mail zostanie wysłany link. Użytkownik ma obowiązek kliknąć link najpóźniej do 24 godzin po rejestracji. Kliknięcie linku służy zweryfikowaniu poprawności adresu e-mail Użytkownika.

5.6. Operator uprawniony jest do usunięcia danych wprowadzonych przez Użytkowników, w przypadku gdy Konto Użytkownika ma saldo 0 zł wynikające z niedokonania Opłaty inicjalnej. W takim przypadku późniejsze korzystanie z Systemu będzie się wiązało z koniecznością ponownej rejestracji.

5.7. Użytkownik zostanie poinformowany o aktywowaniu Konta poprzez zmianę w Serwisie WWW i Aplikacji Mobilnej statusu Konta Użytkownika na „Aktywne”. Aktywne Konto Użytkownika upoważnia Użytkownika do rozpoczęcia korzystania z Systemu.

5.8. Aby umożliwić Użytkownikowi korzystanie z innych Systemów Nextbike na zasadach określonych w pkt 6, Użytkownik powinien uzupełniać saldo na Koncie Użytkownika w Systemie Nextbike POLSKA.

6. KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z INNEGO SYSTEMU NEXTBIKE

6.1. Jeżeli Użytkownik Systemu Nextbike POLSKA chce skorzystać z innego Systemu Nextbike powinien:

6.1.1. zalogować się do Systemu Nextbike POLSKA poprzez Aplikację Mobilną, podając numer telefonu i PIN Systemu oraz przy wypożyczeniu roweru zaakceptować regulamin i politykę prywatności innego Systemu Nextbike, albo

6.1.2. w przypadku gdy w dla innego Systemu Nextbike funkcjonuje dedykowana aplikacja - zalogować się do tego innego Systemu Nextbike poprzez tę aplikację, podając numer telefonu i PIN Systemu Nextbike POLSKA oraz zaakceptować regulamin i politykę prywatności innego Systemu Nextbike.

6.2. Użytkownik może korzystać z innych Systemów Nextbike, pod warunkiem że dany System Nextbike, z którego korzysta, wskazany jest jako „kompatybilny” z innymi wybranymi Systemami Nextbike.

6.3. W przypadku korzystania z innego Systemu Nextbike po zalogowaniu na zasadach opisanych w pkt. 6.1. – 6.2.:

6.3.1. W zakresie zawieranych umów wynajmu rowerów Użytkownik jest związany regulaminem właściwym dla wypożyczonego roweru, o ile regulamin innego Systemu Nextbike nie stanowi inaczej,

6.3.2. Użytkownik nie ma obowiązku zasilania Konta, zgodnie z pkt. 6.4. poniżej.

6.4. W różnych miastach wysokość Opłaty Inicjalnej oraz minimalny stan Konta mogą się różnić. Nie powoduje to jednak konieczności zasilenia Konta przez Użytkownika, gdy korzysta on z innego Systemu Nextbike, w którym Opłata inicjalna i minimalny stan konta są wyższe niż w Systemie.

6.5. W przypadku korzystania z innego Systemu Nextbike po zalogowaniu na zasadach opisanych w pkt. 6.1. – 6.2. płatności za usługi i produkty oferowane w ramach innego Systemu Nextbike są dokonywane poprzez przeksięgowanie środków z konta Klienta w Systemie Nextbike POLSKA każdorazowo po skorzystaniu z danej usługi lub produktu oferowanych w ramach innego Systemu Nextbike. Zalogowanie się do innego Systemu Nextbike na zasadach opisanych w pkt. 6.1. – 6.2. i skorzystanie z danej usługi lub produktu oferowanych w ramach tego innego Systemu Nextbike oznacza upoważnienie Operatora do każdorazowego przekazania środków z konta w Systemie Nextbike POLSKA do właściwego podmiotu świadczącego usługi w ramach innego Systemu Nextbike, w wysokości wynikającej z tabeli opłat właściwej dla tego Systemu.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZOBOWIĄZANIA

7.1. Operator realizuje usługi związane z obsługą Systemu i ponosi odpowiedzialność za jego należyte funkcjonowanie.

7.2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie ani następcze oraz utracone korzyści powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną z powodu okoliczności, za które Operator nie odpowiada, w szczególności z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

7.3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług lub ich niewykonania, gdy takie zaprzestanie lub niewykonanie stanowi konsekwencję braku możliwości skutecznego wykonania usług z powodów zależnych od Użytkownika. Operator nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług i usunięcia Konta Użytkownika naruszającego Regulamin.

7.4. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności uiszczać należne opłaty oraz używać rower zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

8. BLOKADA KONTA UŻYTKOWNIKA

8.1. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zablokowania Konta Użytkownika w Systemie, w przypadku nieprzestrzegania warunków korzystania z Systemu zawartych w niniejszym Regulaminie.

8.2. Czasowa Blokada Konta może nastąpić, gdy:

8.2.1. Użytkownik nie uzupełnił salda na Koncie we wskazanym terminie do czasu uzupełnienia salda (blokada nastąpi automatycznie),

8.2.2. Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, w tym działa na szkodę Operatora,

8.2.3. użytkownik nie kliknął w link aktywacyjny w ciągu 24 godzin od dokonania rejestracji (blokada nastąpi automatycznie).

8.3. W przypadku dokonania Czasowej Blokady Konta, która nie została dokonana w sposób automatyczny, Operator przekaże Użytkownikowi informację o tej okoliczności wraz ze wskazówkami dot. czynności, jakie Użytkownik winien dokonać, aby odblokować Konto. W przypadku, gdy brak będzie podstaw, by Konto dalej było czasowo zablokowane, Operator niezwłocznie umożliwi Użytkownikowi korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Konta. W sytuacji, gdy w terminie późniejszym niż dwa dni robocze od rozpoczęcia Czasowej Blokady Konta Użytkownik dalej nie będzie mógł korzystać z Konta, zalecany jest kontakt z BOK/CK.

8.4. Operator dopuszcza możliwość stałego zablokowania Konta Użytkownika w przypadku naruszeń postanowień Regulaminu. Stałe zablokowanie Konta Użytkownika uniemożliwia w przyszłości założenie kolejnego Konta w Systemie Nextbike POLSKA.

9. PŁATNOŚCI

9.1. Płatności za opłaty wynikające z korzystania z innych Systemów Nextbike mogą być dokonywane za pośrednictwem Systemu Nextbike POLSKA:

9.1.1. przy użyciu kart płatniczych,

9.1.2. poprzez płatności internetowe dostępne po zalogowaniu się w Serwisie WWW do Konta Użytkownika,

9.1.3. poprzez druk wpłaty realizowany na poczcie lub w banku, wygenerowany u operatora płatności. Druk dostępny jest po zalogowaniu się w Serwisie WWW do Konta Użytkownika,

9.1.4. poprzez upoważnienie Operatora Systemu do obciążania karty kredytowej lub debetowej Użytkownika wszystkimi naliczonymi opłatami, w tym także kwotami należnymi w związku z każdym przedłużonym wypożyczeniem, opłatami z tytułu uszkodzenia, kradzieży lub zagubienia Roweru.

9.2. Zestawienie wszystkich rozrachunków za korzystanie z innych Systemów Nextbike dostępne jest za pośrednictwem Serwisu WWW i Aplikacji Mobilnej.

9.3. W przypadku, gdy naliczone opłaty za jazdę w ramach danego Systemu Nextbike przekraczają posiadane środki, Użytkownik ma obowiązek doładować swoje Konto co najmniej do salda równego 0 zł w terminie 3 dni roboczych, z zastrzeżeniem, że aby Konto zostało odblokowane, musi zostać uzupełnione do salda minimalnego.

9.4. Zwrot opłat uiszczonych na poczet wypożyczeń w ramach Systemu i innych Systemów Nextbike może być dokonany wyłącznie po rozwiązaniu Umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną. W trakcie trwania Umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną z Operatorem opłaty na poczet wypożyczeń podlegają zwrotowi do wysokości salda minimalnego.

10. REKLAMACJE

10.1. Reklamacją jest wyrażenie przez Użytkownika niezadowolenia z Systemu lub przebiegu procesu związanego z korzystaniem z Systemu. Użytkownik może również złożyć reklamację w związku z nieprawidłowościami, usterkami lub przerwami w funkcjonowaniu Serwisu WWW lub Aplikacji Mobilnej.

10.2. Reklamacje powinny zawierać przynajmniej dane takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres korespondencyjny pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz informacje dotyczącą nieprawidłowości. W przypadku braku danych pozwalających na identyfikację Użytkownika Operator pozostawi reklamację bez rozpoznania.

10.3. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie Regulaminu Użytkownik może składać:

10.3.1. drogą elektroniczną na następujący adres e-mail [email protected],

10.3.2. drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy w Serwisie WWW,

10.3.3. przez Aplikację Mobilną,

10.3.4. telefonicznie,

10.3.5. listem poleconym na adres pocztowy Operatora,

10.3.6. osobiście w siedzibie Operatora.

10.4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się z prośbą do Użytkownika składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

10.5. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Użytkownika z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Operatora.

10.6. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – w terminie do 30 dni. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin rozpatrzenia reklamacji zostaje zawieszony na czas uzyskania niezbędnych informacji od Użytkownika. W przypadku niemożności dotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji Operator poinformuje Użytkownika o opóźnieniu, wskazując przyczynę opóźnienia (okoliczności, które muszą zostać ustalone) i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.

10.7. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Użytkownika pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny w sposób wskazany w reklamacji. Operator może wysłać odpowiedź na inny adres e-mail / adres do korespondencji wskazany przez Użytkownika składającego reklamację.

11. SPOSOBY POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

11.1. Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. Użytkownik może skorzystać z mediacji lub sądownictwa polubownego. Operator informuje, że Użytkownik może złożyć wniosek o rozpatrzenie sporu przez polubowny sąd konsumencki, działający przy wojewódzkim inspektorze inspekcji handlowej lub wniosek o podjęcie mediacji przez wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej. Procedury polubownego rozstrzygania sporów stosowane przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Więcej informacji o możliwościach skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można znaleźć na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

11.2. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, o ile związane są z korzystaniem z Systemu, mogą zostać poddane przez Użytkownika procedurze pozasądowego rozstrzygania sporów z wykorzystaniem platformy ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Korzystanie z Platformy ODR jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Użytkownika i następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

12. DANE OSOBOWE

12.1. Dane osobowe pozyskane w celu korzystania przez Użytkownika z Systemu będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w Polityce Prywatności i Regulaminie.

12.2. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników znajdują się w Polityce Prywatności.

13. ZAKOŃCZENIE UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

13.1. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia uzyskania przez Konto Użytkownika statusu „Aktywne”, bez podania jakiejkolwiek przyczyny

13.2. W przypadku odstąpienia, o którym mowa w pkt 13.1., termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem Użytkownik wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy do Operatora.

13.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia wskazanego w pkt 13.1. Regulaminu, Użytkownik może w szczególności:

13.3.1. przesłać do Operatora na następujący adres e-mail [email protected] oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

13.3.2. przesłać do Operatora listem poleconym na następujący adres pocztowy Operatora pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W tym celu Użytkownik może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy zawartego w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.), jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 1.

13.4. W przypadku odstąpienia, o którym mowa w pkt 13.1., dana umowa jest uważana za niezawartą. W razie odstąpienia od danej umowy, każda ze Stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy danej umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy Użytkownik wskazał inne rozwiązanie.

13.5. Jeżeli na wyraźne żądanie Użytkownika wykonywanie Umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną rozpocznie się przed upływem terminu do odstąpienia od danej umowy, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy.

WYPOWIEDZENIE UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA WNIOSEK UŻYTKOWNIKA

13.6. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć Umowę na świadczenie usług drogą elektroniczną. Wypowiedzenie Użytkownik może złożyć w następujący sposób:

13.6.1. drogą elektroniczną na następujący adres e-mail [email protected] ,

13.6.2. drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy w Serwisie WWW,

13.6.3. listem poleconym na następujący adres pocztowy Operatora,

13.6.4. osobiście w siedzibie Operatora.

13.7. Rozwiązanie Umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną następuje w terminie 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenia Operatorowi. Skutkiem rozwiązania Umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną jest likwidacja przez Operatora Konta Użytkownika w Systemie.

13.8. Przed złożeniem wypowiedzenia, Użytkownik zobowiązany jest do uzupełnienia środków na swoim Koncie Użytkownika do salda 0 zł. Wypowiedzenie Umowy w sytuacji, w której saldo na Koncie Użytkownika jest ujemne, pozostaje bez wpływu na prawo Operatora do dochodzenia kwoty równej nieuregulowanej przez Użytkownika należności za świadczone przez Operatora usługi.

13.9. Jeżeli środki na Koncie Użytkownika przekraczają 0 zł w dniu rozwiązania Umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną, zostaną one zwrócone na rachunek bankowy podany przez Użytkownika we wniosku, chyba że w wypowiedzeniu Umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną Użytkownik wskazał inne rozwiązanie. Zwrot środków nastąpi maksymalnie w terminie do 14 dni od daty rozwiązania Umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną. W przypadku, gdy zwrot środków będzie związany z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów po stronie Operatora w postaci kosztów przelewu, koszty te zostaną potrącone ze środków przysługujących Użytkownikowi do zwrotu.

13.10. Użytkownikowi przysługują, w stosunku do Operatora, roszczenia związane ze zwrotem środków z Konta Użytkownika, o ile wcześniej nie zostały wykorzystane przez Operatora na pokrycie wymagalnych zobowiązań obciążających Użytkownika.

WYPOWIEDZENIE UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ OPERATORA

13.11. Operator może wypowiedzieć Umowę na świadczenie usługi drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów:

13.11.1. naruszenia przez Użytkownika postanowienia Regulaminu,

13.11.2. naruszenia przez Użytkownika, w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, przepisu prawa lub praw innych osób.

13.12. Niezależnie od postanowienia pkt. 13.11. powyżej Operator może wypowiedzieć Umowę na świadczenie usługi drogą elektroniczną z zachowaniem 7-dniowego (siedmiodniowego) terminu wypowiedzenia w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ważnych powodów:

13.12.1. stwierdzenia przez Operatora, że Użytkownik korzysta z Serwisu WWW/Aplikacji Mobilnej w sposób naruszający dobre obyczaje,

13.12.2. stwierdzenia przez Operatora, że Użytkownik wykorzystuje Serwis WWW/Aplikację Mobilną w sposób sprzeczny z założeniami, celami lub zakresem działalności Serwisu WWW/Aplikacji Mobilnej,

13.12.3. stwierdzenia przez Operatora, że Użytkownik prowadzi działania naruszające lub zagrażające bezpieczeństwu Serwisu WWW/Aplikacji Mobilnej,

13.12.4. likwidacji Serwisu WWW/Aplikacji Mobilnej lub też zaprzestania działania lub zmiany zakresu działania Serwisu WWW/Aplikacji Mobilnej,

13.12.5. zaprzestania działania Systemu.

13.13. W przypadku, gdyby dana okoliczność stanowiła zarówno ważny powód opisany w pkt. 13.11 Umowy na usługi świadczone drogą elektroniczną powyżej, jak również w pkt. 13.12 powyżej Operator może według własnego wyboru wypowiedzieć Umowę na świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym na podstawie pkt. 13.11 powyżej lub z zachowaniem terminu wypowiedzenia wskazanego w pkt. 13.12 powyżej.

13.14. Wypowiedzenie Umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną przez Operatora następuje poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w Koncie Użytkownika lub złożenia oświadczenia Użytkownikowi w dowolny inny sposób.

13.15. Skutkiem rozwiązania Umowy jest likwidacja przez Operatora Konta Użytkownika.

13.16. Jeżeli środki na Koncie Użytkownika przekraczają 0 zł w dniu rozwiązania Umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną, zostaną one zwrócone na rachunek bankowy podany przez Użytkownika we wniosku, chyba że w wypowiedzeniu Umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną Użytkownik wskazał inne rozwiązanie. Zwrot środków nastąpi maksymalnie w terminie do 14 dni od daty rozwiązania Umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną. W przypadku, gdy zwrot środków będzie związany z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów po stronie Operatora w postaci kosztów przelewu, koszty te zostaną potrącone ze środków przysługujących Użytkownikowi do zwrotu.

13.17. Stałe zablokowanie Konta Użytkownika jest jednoznaczne z rozwiązaniem Umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną z Użytkownikiem z jego winy.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.1. Użytkownik zobowiązuje się do powiadamiania się o każdej zmianie adresów lub innych danych go identyfikujących, podanych podczas rejestracji w Systemie.

14.2. Operator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Regulaminie z ważnej przyczyny ze skutkiem na przyszłość. Za ważne przyczyny uznaje się:

14.2.1. konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, wytycznych lub zaleceń uprawnionych organów,

14.2.2. konieczności dostosowania działalności Operatora do zaleceń (nakazów/orzeczeń/postanowień/wytycznych) oraz decyzji upoważnionego organu administracji państwowej lub samorządowej lub orzeczenia sądowego,

14.2.3. konieczności dostosowania Regulaminu do najlepszych praktyk związanych ze świadczeniem usług, w tym najlepszych praktyk w zakresie ochrony praw Użytkowników,

14.2.4. pojawienia się nowych ryzyk lub zagrożeń związanych z korzystaniem z Systemu/Serwisu WWW/Aplikacji Mobilnej, zmiany takich ryzyk lub zagrożeń lub odpadnięcia (zniwelowania) określonych ryzyk lub zagrożeń związanych z korzystaniem z Systemu/Serwisu WWW/Aplikacji Mobilnej,

14.2.5. zmiany adresów elektronicznych, w tym odnośników (hiperlinków) zamieszczonych w Regulaminie,

14.2.6. konieczności poprawy oczywistych omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłby w Regulaminie,

14.2.7. wprowadzenie, usunięcie lub zmiana funkcjonalności Systemu/Serwisu WWW/Aplikacji Mobilnej,

14.2.8. ochronę Użytkowników przed nadużyciami;

14.2.9. zmianę danych, w tym danych teleadresowych;

14.2.10. zmianę modelu biznesowego Operatora.

14.3. Informacja o zmianach do niniejszego Regulaminu będzie przesyłana na adres e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji. Brak pisemnej informacji o braku akceptacji zmiany Regulaminu przesłanej do BOK/CK w terminie 14 dni od dnia jej wysłania do Użytkownika oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie przez Użytkownika. Pisemna informacja o braku akceptacji przez Użytkownika zmiany Regulaminu jest równoznaczna z wypowiedzeniem Umowy przez Użytkownika, zastosowanie znajdą postanowienia pkt. 13.6. - 13.10. niniejszego Regulaminu.

14.4. Użytkownik jest zobowiązany chronić dane logowania przed uzyskaniem ich przez osoby trzecie i może zostać obciążony kosztami korzystania z usługi przez osoby, które uzyskały jego dane logowania z jego winy. Użytkownik odpowiada za szkody spowodowane korzystaniem z Systemu przez osoby trzecie na podstawie jego danych logowania i może zostać obciążony kosztami korzystania z Systemu.

14.5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, t.j..: Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.).

14.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a obcojęzyczną wersją językową Regulaminu podstawą interpretacji będzie wersja polska Regulaminu.