Orlen Nextbike

REGULAMIN
Programu Orlen zwanego Systemem Rowery Orlen
[Obowiązuje od 25/03/2019]

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Programu Orlen, zwanego również Systemem Rowery Orlen uruchomionego w miastach objętych Programem. Treść niniejszego Regulaminu w zakresie zasad i warunków korzystania z rowerów publicznych w Miastach Objętych Programem zastępuje treści Regulaminów Systemów Rowerów Publicznych obowiązujących w tych miastach.
  2. Regulamin Programu wraz z Polityką Prywatności, stanowiącą Załącznik nr 3 do Regulaminu Programu, udostępniony jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.roweryorlen.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Dokument ten można otrzymać w siedzibie Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
  3. Kontakt:
   1. ORLEN S.A.: ul Chemików 7, 09-411 Płock, e-mail: [email protected], telefon: 801 1 67536 lub 502 1 67536 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)
   2. Nextbike Polska S.A., ul Przasnyska 6b; 01-756 Warszawa, e-mail: [email protected] tel: 221230646
    Kontakt podany w lit. a) powyżej dotyczy wyłączenie kwestii związanych z Kartami Vitay w rozumieniu pkt II.8 Regulaminu.
  4. Systemy Rowerowe Nextbike są kompatybilne, tj. założenie konta w jednym z systemów wypożyczalni rowerów, których Operatorem jest Nextbike Polska S.A. umożliwia korzystanie z wypożyczalni rowerów w innych miastach, chyba, że regulamin danego systemu mówi inaczej. Aktualny wykaz miast, w których funkcjonują Systemy Rowerowe Nextbike znajduje się pod adresem https://nextbike.pl/o-nextbike/
 2. Definicje
  Ilekroć w Regulaminie mowa o:
  1. Aplikacji Mobilnej Veturilo – należy przez to rozumieć aplikację mobilną umożliwiającą korzystanie z Systemu Rowery Orlen w Strefie Użytkowania Systemu Veturilo (Warszawskiego Roweru Publicznego), dostępną na urządzeniach z systemem IOS oraz Android.
  2. Aplikacji Mobilnej Nextbike - należy przez to rozumieć aplikację mobilną umożliwiająca korzystanie z Systemu Rowery Orlen we wszystkich Miastach Objętych Programem za wyjątkiem Strefy Użytkowania Systemu Veturilo, gdzie dedykowaną aplikacją jest Aplikacja Mobilna Veturilo, dostępną na urządzeniach z systemem IOS oraz Android.
  3. Biurze Obsługi Klienta Nextbike (BOK) – należy przez to rozumieć uruchomioną przez Operatora usługę zapewniającą Klientom całodobowy kontakt z Operatorem poprzez:
   1. infolinię pod nr 221230646,
   2. pocztę elektroniczną pod adresem [email protected]. Informacje o funkcjonowaniu BOK zamieszczane są na Stronie Internetowej.
  4. Bonie Promocyjnym – należy przez to rozumieć oferowany przez Operatora bon, który umożliwia doładowanie Konta Klienta. Kwota bonu oraz jej przeznaczenie ustalana jest przez Operatora i jest ona bezzwrotna. Środki z bonów wykorzystywane są w pierwszej kolejności, przed środkami wpłaconymi przez Klienta.
  5. Elektrozamku – należy przez to rozumieć mechanizm zwalniający i blokujący rower w stacji dokującej.
  6. Identyfikatorze Klienta – należy przez to rozumieć indywidualny numer nadany Klientowi, odpowiadający numerowi telefonu komórkowego podanego podczas rejestracji oraz Numer PIN. Identyfikator może stanowić także dowolna Karta RFID wraz Numerem PIN. Szczegóły dotyczące rejestracji oraz Identyfikatorów Klienta zostały opisane w rozdziale VI. Rejestracja.
  7. Karcie RFID – należy przez to rozumieć plastikową kartę elektroniczną z wbudowanym niewielkim mikroprocesorem, pamięcią i anteną, np. elektroniczna karta miejska, elektroniczna legitymacja studencka.
  8. Karcie VITAY - należy przez to rozumieć aktywną, w okresie funkcjonowania Programu Rowery Orlen, jedną z kart: Główna Karta VITAY, Karta Dodatkowa, Wirtualna Karta VITAY wydane przez Partnera Programu, umożliwiające uczestnictwo w programie VITAY. Kartę Vitay można uzyskać na dowolnej stacji paliw Partnera Programu. Regulamin programu Vitay, opisujący m. in. w/w rodzaje kart, jest dostępny m. in. pod adresem http://www.vitay.pl/Regulamin-Programu-VITAY,20.html
  9. Koncie Klienta – należy przez to rozumieć osobiste konto Klienta, na którym zapisywane są środki pieniężne wpłacone przez Klienta, utworzone w trakcie rejestracji na potrzeby korzystania z Systemu Rowery Orlen, a także pobierania opłat i kar zgodnie z Załącznikiem nr 1 oraz Załącznikiem nr 2 do Regulaminu.
  10. Koszcie Napraw - należy przez to rozumieć koszty uszkodzonych części i usług związanych z ich wymianą, przedstawione w cenniku stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu.
  11. Kwocie Doładowania – należy przez to rozumieć kwotę doładowania w wysokości minimum 1 zł, wniesioną na Konto Klienta w celu uregulowania należności z tytułu dokonanych Wypożyczeń Rowerów lub na poczet Wypożyczeń Rowerów lub uregulowania kar i opłat przewidzianych w Załącznikach 1 oraz nr 2 Regulaminu.
  12. Miastach Objętych Programem – miasta Polski, w których korzystanie z Systemu Rowerów Publicznych zostało objęte Promocją. Wykaz miast objętych Programem można znaleźć pod adresem: https://nextbike.pl/roweryorlen/miasta . Lista Miast Objętych Programem może ulec zmianie zgodnie z uzgodnieniami między Operatorem a Organizatorem Programu.
  13. Minimalnym Stanie Konta - należy przez to rozumieć środki jakie posiada na Koncie Klient, których wysokość nie może być niższa niż 0 zł. Wypożyczenie roweru jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy Klient posiada na koncie minimum 0 zł.
  14. Numerze PIN – należy przez to rozumieć indywidualny numer Klienta nadany podczas procesu rejestracji, który wraz z numerem telefonu lub Kartą RFID stanowi Identyfikator Klienta.
  15. Operatorze – należy przez to rozumieć firmę Nextbike Polska S.A. realizującą usługę związaną z obsługą Systemu Rowery Orlen, z siedzibą przy ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000646950, REGON 021336152, NIP 8951981007.
  16. Partnerze Programu – należy przez to rozumieć POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000028860, NIP: 774 00 01 454, kapitał zakładowy w całości wpłacony w wysokości 534.636.326,25 złotych.
  17. Programie Rowery Orlen/ Programie – należy przez to rozumieć możliwość Wypożyczania Roweru i korzystania z Rowerów Publicznych w Miastach Objętych Programem przez Uprawionego Użytkownika.
  18. Regulaminie Programu/ Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin, opisujący zasady i warunki korzystania z Programu Rowery Orlen, w szczególności zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność osób korzystających z możliwości Wypożyczania Rowerów w Programie Rowery Orlen.
  19. Rowerze Dziecięcym – należy przez to rozumieć rower z obręczami kół o wymiarach 18 cali, przeznaczony do użytku przez dzieci powyżej 4 roku życia i wzroście od 110 cm oraz rower z obręczami kół o wymiarach 20 cali, który przeznaczony jest do użytku przez dzieci powyżej 6 roku życia i wzroście od 120 cm. Rower Dziecięcy przeznaczony jest do użytku przez jedną osobę o wadze do 60 kg. Rowery Dziecięce dostępne są w systemach Veturilo (Warszawski Rower Publiczny), LRM (Lubelski Rower Miejski) oraz BiKeR (Białostocka Komunikacja Rowerowa).
  20. Rowerze Elektrycznym - należy przez to rozumieć rower z silnikiem elektrycznym udostępniany przez Operatora w systemie Veturilo (Warszawski Rower Publiczny), w tym w Systemie Rowery Orlen w zakresie, w jakim stanowi on część systemu Veturilo. Rower przeznaczony jest dla osoby, która ukończyła 13 lat. Udźwig roweru wynosi 120 kg, przy czym zakłada się, że rower przeznaczony jest wyłącznie dla jednej osoby. Rower Elektryczny należy wypożyczać i zwracać wyłącznie na dedykowanych Stacjach Elektrycznych.
  21. Rowerze Standardowym – należy przez to rozumieć podstawowy typ roweru udostępniany w Systemie Rowery Orlen oraz Systemach Rowerowych Nextbike przez Operatora. Rower przeznaczony jest dla osoby, która ukończyła 13 lat. Udźwig roweru wynosi 120 kg. Przy czym zakłada się, że Rower przeznaczony jest wyłącznie dla jednej osoby.
  22. Rowerze Typu Tandem – należy przez to rozumieć rower udostępniany w systemach LRM (Lubelski Rower Miejski), systemie Veturilo (Warszawski Rower Publiczny) oraz BiKeR (Białostocka Komunikacja Rowerowa) przeznaczony do użytku przez dwie osoby o łącznej wadze do 170 kg. oraz rowery udostępnione w Strefie Użytkowania Systemu Veturilo przeznaczone do użytku przez dwie osoby o łącznej wadze do 227 kg.
  23. Rowerze Typu Cargo – należy przez to rozumieć rower trzykołowy posiadający umieszczoną z przodu skrzynię, w której można przewozić bagaże o łącznej wadze do 100 kilogramów, udostępniany w systemie ŁRP (Łódzki Rower Publiczny).
  24. Serwisie – należy przez to rozumieć wykonywane przez Operatora czynności związane z eksploatacją, naprawami i konserwacją rowerów oraz Stacji.
  25. Stacji – należy przez to rozumieć zestaw stojaków rowerowych wraz z urządzeniami do Wypożyczenia Rowerów poprzez Terminal.
  26. Stacji Dziecięcej – należy przez to rozumieć zestaw stojaków rowerowych wraz z urządzeniami do Wypożyczenia Rowerów Dziecięcych poprzez Terminal.
  27. Stacji Elektrycznej - należy przez to rozumieć zestaw stojaków rowerowych wraz z urządzeniami do Wypożyczenia Rowerów Elektrycznych poprzez Terminal.
  28. Stacji Standardowej – należy przez to rozumieć zestaw stojaków rowerowych wraz z urządzeniami do Wypożyczenia Rowerów Standardowych poprzez Terminal.
  29. Stacji Orlen - należy przez to rozumieć Stacje, w tym Stację Elektryczną, oznaczone logo Partnera Programu. Lista Stacji Orlen znajduje się na Stronie Internetowej.
  30. Strefie Użytkowania – należy przez to rozumieć granice administracyjne miasta, w którym Użytkownik korzysta z Programu Rowery Orlen oraz Strefę Użytkowania Systemu Veturilo.
  31. Strefa Użytkowania Systemu Veturilo – należy przez to rozumieć granice administracyjne miasta stołecznego Warszawa oraz następujących miejscowości: Konstancin – Jeziorna, Piaseczno, Józefosław, Pruszków, a także inne miejscowości, o które może być rozszerzana ta strefa.
  32. Stronie Internetowej - należy przez to rozumieć uruchomioną przez Operatora stronę www.roweryorlen.pl, zawierającą dane do rozpoczęcia i dalszego korzystania z Systemu Rowery Orlen; rejestracja Klienta w Systemie Rowery Orlen może nastąpić jedynie poprzez tę stronę.
  33. Systemach Rowerowych Nextbike – należy przez to rozumieć systemy rowerów publicznych, w których Operatorem jest firma Nextbike Polska S.A.
  34. Systemie Rowery Orlen – należy przez to rozumieć uruchomiony przez Operatora system wypożyczalni rowerów, funkcjonujący w ramach Systemów Rowerowych Nextbike, obejmujący w szczególności rowery, infrastrukturę techniczną, oprogramowanie i urządzenia umożliwiające Wypożyczanie Rowerów. Dla uniknięcia wątpliwości systemy wypożyczalni rowerów objętych Programem Rowery Orlen to: BiKeR – Białostocka Komunikacja Rowerowa, City by bike - Katowice, LRM – Lubelski Rower Miejski, ŁRP – Łódzki Rower Publiczny, WRM – Wrocławski Rower Miejski i Veturilo – Warszawski Rower Publiczny.
  35. Tabeli Opłat i Kar – należy przez to rozumieć cennik usług i opłat obowiązujący w poszczególnych Miastach Objętych Programem, będący integralną częścią Umowy. Tabela Opłat i Kar stanowi Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 do Regulaminu.
  36. Terminalu – należy przez to rozumieć urządzenie do samodzielnego Wypożyczenia Rowerów znajdujące się na Stacjach.
  37. Uczestniku Zarejestrowanym – należy przez to rozumieć Uprawnionego Uczestnika, który w trybie opisanym w regulaminie programu Vitay (dostępnym m. in. pod adresem http://www.vitay.pl/Regulamin-Programu-VITAY,20.html) przystąpił do tego programu, otrzymał i podpisał Kartę VITAY oraz dokonał rejestracji w programie Vitay.
  38. Umowie – należy przez to rozumieć Umowę Klienta z Operatorem, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie. Uznaje się, że Umowa o treści obejmującej postanowienia Regulaminu zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji Klienta w Systemie Rowery Orlen i pod warunkiem równoczesnego złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu oraz podania danych osobowych, o których mowa w rozdziale VI. pkt 3 Regulaminu. Administratorem Danych Osobowych jest Operator.
  39. Uprawnionym Uczestniku (Kliencie) – należy przez to rozumieć użytkownika, który przystąpił do Programu poprzez zawarcie Umowy.
  40. Wypożyczeniu Roweru – należy przez to rozumieć wypożyczenie roweru ze Stacji przy pomocy Identyfikatora Klienta lub w inny sposób opisany w rozdziale VI. punkt 7 lub cały okres czasu, w którym rower jest wypożyczony (określony zgodnie z rozdziałem X. Regulaminu pkt 3). Proces Wypożyczenia Rowerów, określa szczegółowo rozdział IX Regulaminu.
  41. Zwrocie Roweru – należy przez to rozumieć oddanie roweru do Stacji. Proces Zwrotu Roweru, określa rozdział XII Regulaminu.
 3. Ogólne postanowienia Programu Rowery Orlen
  1. Partner Programu przyzna Uprawnionemu Uczestnikowi, będącemu Uczestnikiem Zarejestrowanym jednorazowy bonus w wysokości 1000 punktów VITAY, które zostaną przypisane do jego Salda Punktowego w rozumieniu regulaminu programu VITAY w terminie do 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) po spełnieniu następujących warunków:
   1. aktywacji przez Uprawnionego Uczestnika Konta Klienta w Systemie Rowery Orlen;
   2. dodaniu przez Uprawnionego Uczestnika do Konta Klienta numeru Karty Vitay;
   3. wyrażeniu przez Uprawnionego Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych – danych kontaktowych (imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, PESEL, adres zamieszkania) Uprawnionego Uczestnika oraz numeru Karty VITAY w celu skorzystania z określonej w niniejszym punkcie promocji, w tym na udostępnienie numeru Karty VITAY Partnerowi Programu oraz na przesłanie za pośrednictwem wiadomości sms informacji marketingowej dotyczącej przyznanego bonusu w postaci punktów VITAY;
   4. wyrażeniu przez Uprawnionego Uczestnika zgody na przekazywanie przez Operatora informacji marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna, sms);
   5. Wypożyczeniu Roweru przez Uprawnionego Uczestnika.
  2. Wskazuje się, że numer jednej Karty VITAY może być dołączony do wielu Kont Klienta, jednak naliczenie bonusu punktowego, o którym mowa w pkt 1 powyżej nastąpi tylko dla Konta Klienta, które spełni warunki jego naliczenia jako pierwsze.
  3. Partner Programu przyzna Uprawnionemu Uczestnikowi, będącemu Uczestnikiem Zarejestrowanym kupon rabatowy na zakupy, który zostanie przekazany w wiadomości sms, do wykorzystania na dowolnej stacji paliw Partnera Programu po spełnieniu następujących warunków:
   1. aktywacji przez Uprawnionego Uczestnika Konta Klienta w Systemie Rowery Orlen;
   2. wyrażeniu zgody przez Uprawnionego Uczestnika na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych – danych kontaktowych (imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej, PESEL, adres zamieszkania) Uprawnionego Uczestnika w celu skorzystania z określonej w niniejszym punkcie promocji, w tym na przesyłanie za pośrednictwem wiadomości sms informacji marketingowej zawierającej kupon rabatowy na zakupy na stacji paliw Partnera Programu;
   3. wyrażeniu przez Uprawnionego Uczestnika zgody na przekazywanie przez Operatora informacji marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna, sms);
   4. posiadania przez Uprawnionego Uczestnika numeru telefonu komórkowego;
   5. dokonaniu przez Uprawnionego Uczestnika Zwrotu Roweru na Stacji Orlen.
  4. Oferta promocyjna, o której mowa w pkt 3 powyżej zawarta w wiadomości sms jest zróżnicowana (każdy Uprawniony Uczestnik może otrzymać ofertę promocyjna na inny produkt). Kod promocyjny traci swoją ważność z upływem godz. 23:59 dnia, w którym został nadany. Uprawniony Uczestnik może skorzystać z promocji określonej w pkt 3 powyżej tylko raz dziennie, przy dokonywaniu pierwszego Zwrotu Roweru danego dnia. Uprawnionym Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego z tego tytułu.
  5. Do aktywacji Konta Klienta w Programie Rowery Orlen nie jest wymagane uiszczenie opłaty inicjalnej.
  6. Po rejestracji w Systemie Rowery Orlen, która następuje wraz z zawarciem Umowy, Konto Klienta nie będzie aktywne. W celu ukończenia procesu rejestracji na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zostanie wysłany link w celu potwierdzenia danych przez Klienta. Uprawniony Uczestnik otrzyma również SMS z Numerem PIN niezbędnym do zalogowania się do Konta Klienta. Szczegóły zostały opisane w rozdziale VI. - Rejestracja.
  7. W przypadku Klientów, którzy zawarli Umowę i zawarli również umowę z Nextbike odnośnie korzystania z Systemu Rowerowego Nextbike, rozwiązanie Umowy nie oznacza rozwiązania innych umów zawartych z Nextbike.
 4. Zasady ogólne korzystania z Programu Rowery Orlen
  1. Warunkiem korzystania z Programu jest: zawarcie Umowy i aktywacja Konta Klienta. Warunkiem korzystania z Programu jest ponadto utrzymanie Minimalnego Stanu Konta w momencie każdego Wypożyczenia Roweru. Posiadanie Karty VITAY nie jest konieczne dla skorzystania z Programu, ale może prowadzić do uzyskania dodatkowych korzyści po stronie Uprawnionego Uczestnika, w szczególności wynikających z programu VITAY, a także umożliwia skorzystanie z promocji określonych w rozdziale III. pkt 1 oraz 3 Regulaminu.
  2. Klient zobowiązuje się przestrzegać warunki Regulaminu oraz używać rower zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, w szczególności ponosić opłaty za korzystanie z Rowerów przewidziane w Regulaminie.
  3. Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18-go roku życia (zwane dalej małoletnimi), są zobowiązane przed zawarciem Umowy do przekazania Operatorowi pisemnej zgody co najmniej jednego z rodziców lub opiekunów prawnych na zawarcie Umowy oraz oświadczenia o przejęciu przez nich odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód, w tym powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy oraz pokrywania bieżących zobowiązań określonych w Tabelach Opłat i Kar. W oświadczeniu rodzice lub opiekunowie prawni muszą zobowiązać się również do utrzymywania Minimalnego Stanu Konta Klienta małoletniego. Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej Opiekun zobowiązany jest złożyć własnoręczny podpis na zgodzie. Skan pisma należy wysłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: [email protected], a oryginał pocztą na adres Operatora lub złożyć osobiście w siedzibie Operatora. Małoletni nie są uprawnieni do korzystania z promocji określonych w rozdziale III. punkty 1 i 3.
  4. Warunkiem koniecznym korzystania przez osoby małoletnie z wypożyczonego roweru jest posiadanie ważnej karty rowerowej lub motorowerowej.
  5. Klient może wypożyczyć jednocześnie do czterech rowerów.
  6. Użytkowanie wypożyczonego roweru jest dozwolone w Strefie Użytkowania, w której dokonano Wypożyczenia Roweru.
  7. Strony Umowy zobowiązane są wzajemnie do powiadamiania się o każdej zmianie adresów lub innych danych identyfikujących Strony, podanych podczas rejestracji w Systemie Rowery Orlen.
 5. Odpowiedzialność / Zobowiązanie
  1. Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie roweru zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami Regulaminu. W przypadku nieprzestrzegania warunków zapisanych w Regulaminie Operator ma prawo do zablokowania Konta Klienta. Szczegółowe warunki blokady Konta Klienta zostały opisane w rozdziale XVIII Regulaminu.
  2. Klient zobowiązuje się oddać rower sprawny technicznie, w takim samym stanie jak w momencie Wypożyczenia Roweru. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzeń wynikających z naruszenia przez niego Regulaminu i prawa podczas korzystania z Systemu Rowery Orlen.
  3. Korzystanie z rowerów Systemu Rowery Orlen może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych.
  4. Klient jest odpowiedzialny za rower albo rowery od momentu Wypożyczenia Roweru do momentu Zwrotu Roweru. Przy czym zakłada się, że Klient ma obowiązek zwrócić rower albo rowery do Stacji dedykowanej dla konkretnego typu roweru. Rower Dziecięcy należy zwrócić na Stacji Dziecięcej, Rower Elektryczny należy zwrócić na Stacji Elektrycznej, a Rower Standardowy, Rower Typu Tandem oraz Rower Typu Cargo na Stacji Standardowej. W szczególności Klient zobowiązany jest podjąć działania celem zapobieżenia uszkodzeniom oraz kradzieży wypożyczonego roweru od momentu Wypożyczenia Roweru do momentu Zwrotu Roweru.
  5. W przypadku kradzieży roweru dokonanej podczas Wypożyczenia Roweru Klient ma obowiązek powiadomić o tym BOK natychmiast po zauważeniu zaistniałego incydentu.
  6. Zabronione jest korzystanie z rowerów Systemu Rowery Orlen przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.
  7. Klient ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich mandatów, opłat itp., nałożonych na Klienta w trakcie korzystania z roweru powstałych z jego winy. Klient nie ponosi natomiast odpowiedzialności za mandaty, opłaty itp., które zostały na niego nałożone, a wynikają z winy Operatora.
  8. W przypadku udowodnionych zniszczeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania sprzętu wchodzącego w skład Systemu Rowery Orlen oraz Systemów Rowerowych Nextbike, Klient zobowiązuje się pokryć Koszty Napraw w celu przywrócenia roweru do stanu pierwotnego, sprzed Wypożyczenia Roweru. Za wykonanie niezbędnych napraw Operator wystawi Klientowi odpowiedni dokument obciążeniowy. Wycena poszczególnych części roweru, które zostały uszkodzone z winy Klienta będzie dokonana w oparciu o Załącznik nr 2 do Regulaminu. Podane w Załączniku nr 2 do Regulaminu kwoty obejmują zarówno cenę części, jak i wynagrodzenie za ich wymianę.
  9. W przypadku niepoprawnego Zwrotu Roweru z winy Klienta, Klient ponosi koszty jego dalszego wypożyczenia oraz odpowiada za ewentualną kradzież i zniszczenia. W przypadku trudności ze Zwrotem Roweru Klient ma obowiązek niezwłocznie skontaktować się z BOK.
  10. Jakiekolwiek celowe zniszczenie własności Operatora lub Partnera Programu będzie skutkować koniecznością poniesienia przez sprawcę Kosztów Napraw lub odtworzenia, a w konsekwencji może skutkować wszczęciem postępowania sądowego. Operatorowi lub Partnerowi Programu przysługuje prawo do dochodzenia pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów, w tym kosztów obsługi prawnej, od sprawcy uszkodzeń i zniszczeń.
  11. Klient odpowiada za ewentualne szkody wynikające z niestosowania się do Regulaminu, przy czym jednym z elementów kompensacji szkody może być tzw. koszt odtworzenia roweru określony w Załączniku nr 1 do Regulaminu lub Koszt Napraw określony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu.
  12. Klientom zabrania się przewozu rowerów Systemu Rowery Orlen samochodami i innymi środkami transportu, należącymi do osób prywatnych, nie wliczając środków transportu zbiorowego.
 6. Rejestracja
  1. Koniecznym warunkiem korzystania z Programu jest zawarcie Umowy (to jest uprzednia rejestracja Klienta, akceptacja postanowień Regulaminu, podanie wymaganych przy rejestracji danych osobowych) oraz posiadanie Minimalnego Stanu Konta w wysokości 0 zł.
  2. Rejestrację w Programie Rowery Orlen można zrealizować jedynie poprzez Stronę Internetową.
  3. Podczas procesu rejestracji poprzez stronę www.roweryorlen.pl, wymagane jest podanie następujących danych osobowych:
   1. imienia i nazwiska,
   2. adresu zamieszkania, tj. miasta, ulicy wraz z nr domu i mieszkania, kodu pocztowego, kraju,
   3. adresu poczty elektronicznej,
   4. numeru PESEL,
   5. numeru telefonu komórkowego,
   6. numer Karty VITAY - opcjonalnie, jednak obligatoryjne dla Klienta, który chce otrzymać bonus, o którym mowa w rozdziale III. pkt 1 Regulaminu.
  4. W celu ukończenia procesu rejestracji na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zostanie wysłany link w celu potwierdzenia danych przez Klienta. Po połączeniu się z adresem internetowym wskazanym w linku Konto Klienta zostaje zweryfikowane, a tym samym możliwe jest korzystanie z Programu. Brak potwierdzenia danych w terminie 24 godzin od momentu otrzymania linku, poprzez kliknięcie w ten link, powoduje nieukończenie procesu rejestracji w Systemie Rowery Orlen, a tym samym zablokowanie Konta Klienta.
  5. Konta Klientów zawierające niepoprawne dane osobowe, mogą być automatycznie usuwane z bazy Systemu Rowery Orlen.
  6. Po zakończeniu procesu rejestracji, o którym mowa w punkcie 4 powyżej, Klient otrzymuje wiadomość SMS, zawierającą potwierdzenie z Systemu Rowery Orlen o udanej rejestracji oraz swój Numer PIN, który umożliwia uwierzytelnienie Klienta w Systemie Rowery Orlen oraz w Systemach Rowerowych Nextbike. Numer PIN jest generowany automatycznie.
  7. W celu usprawnienia procesu logowania przy Terminalu Klient ma możliwość przypisania do swojego Konta Klienta Karty RFID. W trakcie Wypożyczenia Roweru i Zwrotu Roweru Klient ma do dyspozycji następujące sposoby identyfikacji:
   1. Numer telefonu komórkowego, który wraz z Numerem PIN jest traktowany, jako Identyfikator Klienta;
   2. Warszawska Karta Miejska (WKM) – zbliżeniowa, spersonalizowana Karta RFID posiadająca swój unikalny, zakodowany numer, która wraz z Numerem PIN, jest traktowana jako Identyfikator Klienta w systemie Veturilo (Warszawski Rower Publiczny);
   3. Elektroniczna Karta Migawka - zbliżeniowa, spersonalizowana Karta RFID posiadająca swój unikalny, zakodowany numer, która wraz z Numerem PIN, jest traktowana jako Identyfikator Klienta w systemie ŁRP (Łódzki Rower Publiczny);
   4. Lubelska Karta Miejska (LKM) – zbliżeniowa, spersonalizowana Karta RFID posiadająca swój unikalny, zakodowany numer, która wraz z Numerem PIN, jest traktowana jako Identyfikator Klienta w systemie LRM (Lubelski Rower Miejski);
   5. Wrocławska Karta Miejska (WKM) – zbliżeniowa, spersonalizowana Karta RFID posiadająca swój unikalny, zakodowany numer, która wraz z Numerem PIN, jest traktowana jako Identyfikator Klienta w systemie WRM (Wrocławski Rower Miejski);
   6. Śląska Karta Usług Publicznych (ŚKUP) – zbliżeniowa, spersonalizowana Karta RFID posiadająca swój unikalny, zakodowany numer, która wraz z Numerem PIN, jest traktowana jako Identyfikator Klienta w systemie City by Bike (Katowice);
   7. Białostocka Karta Miejską (BKM) – zbliżeniowa, spersonalizowana Karta RFID posiadająca swój unikalny, zakodowany numer, która wraz z Numerem PIN, jest traktowana jako Identyfikator Klienta w systemie BiKeR (Białostocka Komunikacja Rowerowa);
   8. Elektroniczna Legitymacja Studencka - tj. zbliżeniowa, spersonalizowana Karta RFID posiadającą swój unikalny, zakodowany numer, która wraz z Numerem PIN jest traktowana jako Identyfikator Klienta we wszystkich Systemach Rowerowych Nextbike;
   9. Karty płatnicze – konsumenckie karty kredytowe, obciążeniowe, debetowe i przedpłacone, emitowane przez organizacje płatnicze emitentów Visa International oraz Mastercard International oraz inne spełniająca wymagania dla uznania ich za elektroniczny instrument płatniczy w rozumieniu odpowiednich ustaw; każda z powołanych kart wraz z Numerem PIN jest traktowana jako Identyfikator Klienta we wszystkich Systemach Rowerowych Nextbike. W dniu ogłoszenia Regulaminu Terminale są przystosowane do współpracy z produktami z rodziny PayPass i PayWave;
   10. Dowolna Karta RFID, która wraz z Numerem PIN traktowana jest jako Identyfikator Klienta we wszystkich Systemach Rowerowych Nextbike
  8. W zakresie prowadzenia przez Operatora działań marketingowych, o których mowa w rozdziale VII. pkt. 4 lit. e) Regulaminu, Klient może otrzymywać anonimowe ankiety przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępniane bezpośrednio na Stronie Internetowej, służące zbieraniu przez Operatora od Klientów danych demograficznych i profilowych niebędących danymi osobowymi. Dane te wykorzystywane będą do badania preferencji Klientów i dostosowywania oferty Operatora do ich oczekiwań, jak również do analiz statystycznych i tworzenia zbiorowego wizerunku Klientów, przekazywanego partnerom marketingowym Operatora. Ujawnienie ww. danych przez Klienta jest zawsze dobrowolne.
  9. Dane dotyczące poszczególnych transakcji Klienta oraz Wypożyczeń Rowerów przez Klienta są udostępniane wyłącznie stronom Umowy. Każdy Klient, który dokonał procedury aktywacji Konta Klienta, po zalogowaniu, posiada dostęp do danych dotyczących wszystkich jego transakcji oraz Wypożyczeń Rowerów przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym. Dane Klienta dotyczące poszczególnych transakcji oraz Wypożyczeń Rowerów przechowywane są przez system informatyczny Systemu Rowery Orlen. Jeżeli Klient nie ma zaległości w zakresie opłat za Wypożyczenia Rowerów lub kar, określonych w Załączniku nr 1 oraz nr 2 do Regulaminu, a dane dotyczące poszczególnych transakcji lub Wypożyczeń Rowerów nie są już niezbędne do realizacji celu w jakim zostały zebrane, są one usuwane niezwłocznie po złożeniu przez Klienta wniosku o ich usunięcie z bazy danych Operatora. W przypadku wniesienia reklamacji dane te przechowywane są do wyczerpania procedury reklamacyjnej i ewentualnego postępowania nią wywołanego, rozpoznania roszczenia Klienta oraz dla celów dowodowych.
 7. Ochrona danych osobowych
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Operator - Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (01-756), ul. Przasnyska 6b, zwany w niniejszym rozdziale również Regulaminu „Administratorem”.
  2. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: [email protected], formularz kontaktowy pod adresem www.roweryorlen.pl , telefonicznie pod numerem 22 123 06 46 lub pisemnie na adres siedziby Nextbike Polska S.A.
  3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: [email protected], telefonicznie pod numerem 48 22 208 99 90 lub pisemnie na adres siedziby Nextbike Polska S.A. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  4. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu:
   1. założenia i obsługi Konta Klienta oraz świadczenia usług dostępnych w ramach Systemu Rowery Orlen na zasadach opisanych w Regulaminie Programu – podstawą prawną przetwarzania będzie niezbędność do wykonania Umowy, której będzie Pani/Pan stroną;
   2. realizacji promocji opisanej w rozdziale III. pkt 1 Regulaminu Programu, w tym w celu udostępnienia Partnerowi numeru Karty VITAY oraz w celu przesłania Pani/Panu za pośrednictwem wiadomości sms informacji marketingowej dotyczącej przyznanego Pani/Panu bonusu w postaci punktów VITAY – podstawą prawną przetwarzania będzie zgoda na przetwarzanie danych w celu skorzystania z promocji opisanej w rozdziale III. pkt 1 Regulaminu Programu (w przypadku niewyrażenia zgody, Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu);
   3. realizacji promocji opisanej w rozdziale III. pkt 3 Regulaminu Programu, w tym w celu przesłania Pani/Panu za pośrednictwem wiadomości sms informacji marketingowej zawierającej kupon rabatowy na zakupy na stacji paliw Orlen, zgodnie z zasadami promocji określonymi w Regulaminie Programu – podstawą prawną przetwarzania będzie zgoda na przetwarzanie danych w celu skorzystania z promocji opisanej w rozdziale III. pkt 3 Regulaminu Programu (w przypadku niewyrażenia zgody, Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu);
   4. wypełnienia obowiązków publicznoprawnych Nextbike Polska S.A., przede wszystkim wynikających z przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych – podstawą prawną przetwarzania będzie niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
   5. przekazywania Pani/Panu treści marketingowych dotyczących produktów lub usług Nextbike Polska S.A. – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie działań marketingowych dotyczących produktów lub usług własnych;
   6. zapewnienia możliwości kontroli, z jakiej lokalizacji Wypożyczono Rowery oraz dokonano Zwrotu Rowerów w Systemie Rowery Orlen z wykorzystaniem systemu GPS lub weryfikacji, gdzie znajduje się rower w razie niedokonania Zwrotu Roweru – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest ochrona interesów majątkowych poprzez zbieranie informacji pozwalających na zlokalizowanie roweru;
   7. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Nextbike Polska S.A., związanymi z zawartą z Panią/Panem Umową – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest umożliwienie ustalania, dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami.
  5. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane następującym podmiotom, realizującym usługi na zlecenie Nextbike Polska S.A.:
   1. dostawcom usług IT,
   2. dostawcom usług lokalizacyjnych (GPS),
   3. dostawcom usług marketingowych,
   4. operatorom płatności w Internecie,
   5. kurierom i operatorom pocztowym,
   6. podmiotom świadczącym usługi księgowe oraz prawne.
  6. Numer Pani/Pana Karty VITAY, podany w powyższym formularzu, zostanie ponadto udostępniony Partnerowi Programu Polskiemu Koncernowi Naftowemu Orlen S.A. z siedzibą w Płocku, jeżeli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych w celu skorzystania z promocji opisanej w rozdziale III. pkt 1 oraz pkt 3 Regulaminu Programu.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej przez Panią/Pana Umowy z Administratorem. Po tym okresie dane będą przetwarzane w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane w celu marketingowym w trakcie obowiązywania Umowy w razie zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu.
  8. Wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych można wycofać w każdym czasie. Sposób wycofania zgody wskazany jest w polityce prywatności Nextbike Polska S.A. dostępnej pod adresem http://nextbike.pl/roweryorlen/polityka-prywatnosci. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
  9. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, tj. w szczególności przysługiwać będzie Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu przekazywania Pani/Panu treści marketingowych w trakcie obowiązywania Umowy zawartej z Administratorem.
  10. Przysługiwać będzie Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
  11. Jako że Pani/Pana dane przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany na podstawie Umowy oraz zgody (w razie jej wyrażenia) – przysługiwać będzie Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, które dostarczy Pani/Pan Administratorowi, tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Takie dane będą mogły zostać przez Panią/Pana przesłane innemu Administratorowi danych. Szczegóły w tym zakresie opisane są w polityce prywatności Nextbike dostępnej pod adresem http://nextbike.pl/roweryorlen/polityka-prywatnosci.
  12. Podanie danych osobowych w celu założenia Konta Klienta oraz następnie korzystania z usług oferowanych w ramach Systemu Rowery Orlen jest konieczne do zawarcia i wykonywania Umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie Umowy. Podanie danych osobowych w celu skorzystania z promocji opisanych w rozdziale III punkty 1 oraz 3 Regulaminu Programu jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z tych promocji – bez podania danych osobowych korzystanie z promocji nie jest możliwe. Podanie danych dla potrzeb przekazywania Pani/Panu treści marketingowych jest dobrowolne.
  13. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym informacje dotyczące bezpieczeństwa danych Klientów, znajduje się w polityce prywatności Nextbike, dostępnej pod adresem http://nextbike.pl/roweryorlen/polityka-prywatnosci.
 8. Formy Płatności
  1. Płatność za usługi i produkty oferowane w ramach Systemu Rowery Orlen może być dokonywana poprzez:
   1. zasilenie Konta Klienta za pomocą przelewu bankowego lub poprzez płatność kartą płatniczą w szczególności przez portal www.roweryorlen.pl, z którego to Konta Klienta środki będą pobierane w wysokości wynikającej z Załącznika nr 1 oraz Załącznika nr 2 do Regulaminu, a następnie przekazywane na rachunek Operatora,
   2. uruchomienie zlecenia obciążenia karty kredytowej. Można tego dokonać poprzez wprowadzenie numeru karty kredytowej, obciążeniowej w Terminalu, podczas kontaktu z BOK, a także za pomocą Aplikacji Mobilnej Nextbike lub Aplikacji Mobilnej Veturilo.
  2. Wszelkie płatności są przekazywane na rachunek Operatora
  3. Na życzenie Klienta Operator wystawi i dostarczy Klientowi fakturę VAT obejmującą płatny przejazd. W tym celu Klient skontaktuje się z Operatorem drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Operatora, poprzez wskazanie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, daty i godziny Wypożyczenia Roweru oraz numeru roweru.
  4. W przypadku uzyskania od Klienta odpowiedniej zgody, Operator wyśle fakturę VAT w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej, z którego kontaktował się Klient. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może wysłać fakturę VAT na inny adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta.
 9. Wypożyczenie Roweru
  1. Wypożyczenie Roweru jest możliwe, gdy Klient posiada aktywny status Konta Klienta. Przez aktywny status Konta Klienta rozumie się w szczególności utrzymywanie Minimalnego Salda Konta.
  2. Informacja odnośnie lokalizacji Stacji i rodzajów rowerów, jakie można na nich wypożyczyć dostępna jest na Stronie Internetowej oraz w Aplikacji Mobilnej Nextbike i Aplikacji Mobilnej Veturilo.
  3. Wypożyczenie Roweru Standardowego, Roweru Typu Tandem oraz Roweru Typu Cargo jest możliwe w dowolnej Stacji Standardowej (o ile określony typ roweru dostępny jest danym Systemie Rowerowym Nextbike), po uprzednim uruchomieniu Terminala, zalogowaniu się oraz postępowaniu zgodnie z wyświetlanymi na Terminalu komunikatami. Zwolnienie Elektrozamka jest sygnalizowane odpowiednim komunikatem wyświetlanym na Terminalu oraz sygnałem dźwiękowym. Podczas Wypożyczenia Roweru Klient otrzymuje numer do zamka szyfrowego otwierającego linkę zabezpieczającą w wypożyczanym rowerze. Numer ten do czasu Zwrotu Roweru można potwierdzić w Terminalu (w przypadku Terminali z wbudowanym ekranem dotykowym), Aplikacji Mobilnej Nextbike, Aplikacji Mobilnej Veturilo lub w BOK. Klient zobowiązuje się upewnić, że Rower Standardowy, Rower Typu Tandem, Rower Typu Cargo posiada linkę zabezpieczającą, zwaną także obejmą, przed Wypożyczeniem Roweru. W przypadku jej braku Klient zobligowany jest skontaktować się z BOK i poinformować o jej braku. Wypożyczenia Roweru można również dokonać za pomocą Aplikacji Mobilnej Nextbike, Aplikacji Mobilnej Veturilo lub kontaktując się z BOK.
  4. Wypożyczenie Roweru Elektrycznego jest możliwe tylko i wyłącznie w Stacji Elektrycznej po uprzednim uruchomieniu Terminala, zalogowaniu się oraz postępowaniu zgodnie z wyświetlanymi na Terminalu komunikatami. Zwolnienie Elektrozamka jest sygnalizowane odpowiednim komunikatem wyświetlanym na Terminalu oraz sygnałem dźwiękowym. Rower Elektryczny posiada obejmę, do której dostęp może zostać przyznany wyłącznie przez BOK w nagłych, uzasadnionych przypadkach. Wypożyczenia Roweru Elektrycznego można również dokonać za pomocą Aplikacji Mobilnej Veturilo lub kontaktując się z BOK.
  5. Wypożyczenie Roweru Dziecięcego jest możliwe tylko i wyłącznie w Stacji Dziecięcej. Ponadto:
   1. Użytkowanie Rowerów Dziecięcych jest możliwe tylko pod nadzorem prawnego opiekuna posiadającego Konto Klienta w Systemie Rowery Orlen. Opiekun prawny jest zobowiązany do nadzorowania jazdy dziecka przez cały okres trwania Wypożyczenia Roweru Dziecięcego, aż do Zwrotu Roweru w stacji dokującej.
   2. Przed Wypożyczeniem Roweru Dziecięcego, opiekun prawny musi się upewnić, że dziecko potrafi jeździć na rowerze bez korzystania z tzw. kółek bocznych.
   3. Opiekun prawny bierze pełną odpowiedzialność za dziecko w trakcie Wypożyczenia Roweru Dziecięcego.
   4. Rowery Dziecięce nie są wyposażone w linkę zabezpieczającą i mogą zostać wypożyczone tylko i wyłącznie na Stacji Dziecięcej.
   5. W przypadku braku możliwości Zwrotu Roweru Dziecięcego do Elektrozamka, opiekun prawny jest zobowiązany do skontaktowania się z Operatorem, poprzez BOK. Pracownik BOK poinformuje jak i gdzie należy zabezpieczyć Rower Dziecięcy.
  6. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, przed jazdą, że rower jest zdatny do użytku, w szczególności:
   1. opony roweru są napompowane, hamulce sprawne;
   2. posiada sprawną linkę zabezpieczającą zwaną także obejmą (w przypadku Rowerów Standardowych i Rowerów Typu Tandem, Rowerów Typu Cargo).
  7. Po odbezpieczeniu każdego typu roweru, Klient jest zobowiązany zabezpieczyć linkę w sposób uniemożliwiający jej wkręcenie się w koło.
  8. W przypadku stwierdzenia podczas Wypożyczenia Roweru jakiejkolwiek usterki roweru, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu do BOK i odstawienia roweru do najbliższej Stacji, dedykowanej dla wypożyczonego typu roweru.
  9. Wypożyczenie niesprawnego roweru i następnie korzystanie przez Klienta z niesprawnego roweru może skutkować jego odpowiedzialnością za usterki lub szkody z tego wynikające w przypadku, gdy Klient mógł dostrzec niesprawność roweru.
  10. Rekomenduje się, aby Klient w trakcie Wypożyczenia Roweru posiadał zdolny do wykonywania połączeń z BOK telefon komórkowy.
  11. Bagażnik zamontowany z przodu roweru jest dostosowany wyłącznie do przewożenia lekkich przedmiotów. W celu zachowania bezpieczeństwa oraz w obawie przed zniszczeniem roweru, nie wolno wkładać tam żadnych ciężkich rzeczy. Przy przewożeniu w bagażniku rzeczy cięższych niż 5 kg, należy zachować szczególną ostrożność. Maksymalna masa wkładu bagażnika nie może przekraczać 15 kg. Przedmioty wkładane do bagażnika nie mogą wystawać ponad obręcz bagażnika, nie powinny również zawierać żadnych ostrych krawędzi. Jeśli wypadek nastąpi z przyczyn niewłaściwego wykorzystania bagażnika, Klient ponosi odpowiedzialność oraz koszty z tego wynikające. Operator lub Partner nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia oraz pozostawienie przewożonych w bagażniku towarów lub przedmiotów. W szczególności Operator lub Partner Programu nie ponoszą odpowiedzialności za przewożony sprzęt elektroniczny stanowiący własność Klienta. Bagażniki zamontowane są na rowerach Warszawskiego Roweru Publicznego (Veturilo).
  12. Koszyk zamontowany z przodu roweru jest dostosowany wyłącznie do przewożenia lekkich przedmiotów. W celu zachowania bezpieczeństwa oraz w obawie przed zniszczeniem roweru, nie wolno wkładać tam żadnych ciężkich rzeczy. Maksymalna masa wkładu do koszyka nie może przekraczać 5 kg. Przedmioty wkładane do koszyka nie mogą wystawać ponad obręcz kosza, nie powinny również zawierać żadnych ostrych krawędzi. Jeśli wypadek nastąpi z przyczyn niewłaściwego wykorzystania koszyka, Klient ponosi odpowiedzialność oraz koszty z tego wynikające. Operator lub Partner nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przewożonych w koszyku towarów lub przedmiotów. W szczególności Operator lub Partner Programu nie ponoszą odpowiedzialności za przewożony sprzęt elektroniczny stanowiący własność Klienta. Koszyki zamontowane są na rowerach w Systemach Rowerowych Nextbike, za wyjątkiem Warszawskiego Roweru Publicznego (Veturilo).
  13. Maksymalne obciążenie:
   1. Roweru Standardowego przeznaczonego do użytku przez 1 osobę, nie może przekroczyć 120 kg,
   2. Roweru typu tandem, przeznaczonego do użytku przez 2 osoby, nie może przekroczyć 170 kg, z wyjątkiem Strefy Użytkowania Systemu Veturilo, gdzie maksymalne obciążenie Roweru typu tandem nie może przekroczyć 227 kg,
   3. Roweru Dziecięcego, przeznaczonego do użytku przez 1 osobę, nie może przekroczyć 60 kg,
   4. Roweru elektrycznego, przeznaczonego do użytku przez 1 osobę, nie może przekroczyć 120 kg,
   5. Roweru typu cargo, przeznaczonego do użytku przez 1 osobę, nie może przekroczyć 100 kg, skrzynia Roweru typu cargo przystosowana jest do przewozu albo max. czwórki dzieci albo ładunku o maksymalnej wadze 100 kg.
  14. Uchwyt umieszczony w Rowerach Typu Tandem służy wyłącznie do przewożenia napojów. Obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, że przewożony napój jest zabezpieczony w sposób uniemożliwiający jego wypadnięcie podczas jazdy. Jeśli wypadek nastąpi z przyczyn niewłaściwego wykorzystania uchwytów, Klient ponosi odpowiedzialność oraz koszty z tego wynikające. Operator lub Partner Programu nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia przewożonych w uchwycie towarów lub przedmiotów.
  15. W przypadku jakichkolwiek problemów z Wypożyczeniem Roweru lub Zwrotem Roweru ze Stacji, Klient jest zobowiązany do kontaktu telefonicznego z BOK. Pracownik BOK poinformuje Klienta o dalszej procedurze działania. Wypożyczony rower powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Rower miejski jako środek transportu miejskiego służy do przemieszczania się między Stacjami w Strefie Użytkowania. Nie wolno używać rowerów miejskich w celu wycieczek górskich, skoków, sztuczek kaskaderskich, nie wolno ścigać się oraz wykorzystywać roweru dla ciągnięcia lub pchania czegokolwiek.
 10. Czas trwania Wypożyczenia Roweru
  1. Klient ma obowiązek zwrócić rower najpóźniej z upływem dwunastej godziny Wypożyczenia Roweru.
  2. Przekroczenie dwunastu godzin czasu jednorazowego Wypożyczenia Roweru powoduje naliczenie opłat i kar, zgodnie z Tabelami Opłat i Kar.
  3. Czas trwania Wypożyczenia Roweru przez Klienta liczony jest od momentu wypięcia roweru z Elektrozamka albo w przypadku gdy rower zabezpieczony jest w inny sposób (np. obejma) od momentu Wypożyczenia roweru za pośrednictwem Terminala, Biura Obsługi Klienta lub przez Aplikację Mobilną Nextbike lub Aplikację Mobilną Veturilo, do czasu wpięcia roweru w Elektrozamek lub uzyskania potwierdzenia z Systemu Rowery Orlen o przyjęciu Zwrotu Roweru.
 11. Naprawy i Awarie
  1. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie do BOK niezwłocznie po zauważeniu usterki. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę, Klient jest zobowiązany zatrzymać się i powiadomić telefonicznie BOK oraz odprowadzić rower do najbliższej Stacji, dedykowanej dla wypożyczonego typu roweru.
  2. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Serwis.
  3. Na Kliencie ciąży obowiązek posiadania możliwości nawiązania kontaktu z BOK przez cały czas Wypożyczenia Roweru.
 12. Zwrot Roweru
  1. Klient zobowiązany jest do prawidłowego Zwrotu Roweru Standardowego lub Roweru Typu Tandem poprzez:
   1. Odstawienie roweru do dedykowanej Stacji Standardowej i wpięcie roweru do wolnego Elektrozamka, który stanowi integralną część stojaka. Prawidłowe zablokowanie roweru w stojaku zostanie potwierdzone zieloną diodą znajdującą się na słupku (w przypadku, gdy Stacja zaopatrzona jest w stojaki z wbudowaną diodą) oraz sygnałem dźwiękowym oraz fizycznym zamknięciem roweru w stojaku.
   2. Odstawienie roweru do Stacji Standardowej i Zwrot Roweru przy użyciu zamka szyfrowego (wyłącznie w sytuacji, w której Klient nie ma możliwości wpięcia roweru do Elektrozamka np. gdy nie ma wolnych miejsc lub ma miejsce awaria Stacji Standardowej), poprzez przypięcie roweru do stojaka lub innego roweru (prawidłowo zabezpieczonego poprzez wpięcie do Elektrozamka lub zabezpieczonego obejmą) znajdującego się na Stacji Standardowej, zablokowanie zamka (poprzez przetasowanie cyfr) oraz naciśnięcie przycisku „Zwrot” na części elektronicznej Terminala oraz postępowanie zgodnie z instrukcją na wyświetlaczu Terminala. Po zablokowaniu zamka Klient może też zwrócić rower za pomocą Aplikacji Mobilnej Nextbike, Aplikacji Mobilnej Veturilo lub poprzez kontakt z BOK (wyłącznie w nagłych i uzasadnionych przypadkach), aby Zwrot Roweru mógł nastąpić poprzez kontakt telefoniczny z BOK wymagana jest obecność Klienta przy Stacji, na której ma być dokonany Zwrot Roweru.
   3. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności związanych ze Zwrotem Roweru, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego kontaktu z BOK.
  2. Klient zobowiązany jest do prawidłowego Zwrotu Roweru Elektrycznego poprzez odstawienie roweru na Stację Elektryczną, na której są wolne Elektrozamki i wpięcie roweru do Elektrozamka. W przypadku zapełnienia danej Stacji Elektrycznej, Klient zobowiązany jest zwrócić rower na najbliższą, nieprzepełnioną Stację Elektryczną. W przypadku awarii Stacji Elektrycznej, Klient zobowiązany jest do skontaktowania się z BOK. W przypadku jakichkolwiek trudności związanych ze Zwrotem Roweru Elektrycznego, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego kontaktu z BOK, przy czym zakłada się, że aby Zwrot Roweru mógł nastąpić (wyłącznie w nagłych i uzasadnionych przypadkach) przez BOK, Klient powinien być obecny na Stacji Elektrycznej, na której ma być dokonany Zwrot Roweru Elektrycznego. Prawidłowe zablokowanie roweru w stojaku zostanie potwierdzone zieloną diodą znajdującą się na słupku (w przypadku, gdy Stacja Elektryczna zaopatrzona jest w stojaki z wbudowaną diodą) oraz sygnałem dźwiękowym oraz fizycznym zamknięciem roweru w Elektrozamku.
  3. Klient zobowiązany jest do prawidłowego Zwrotu Roweru Typu Cargo do Stacji Standardowej przy użyciu zamka szyfrowego, poprzez przypięcie roweru do stojaka znajdującego się na Stacji Standardowej, zablokowanie zamka (poprzez przetasowanie cyfr) oraz naciśnięcie przycisku „Zwrot” na części elektronicznej Terminala oraz postępowanie zgodnie z instrukcją na wyświetlaczu Terminala. Po zablokowaniu zamka Klient może też zwrócić rower za pomocą Aplikacji Nextbike, Aplikacji Mobilnej Veturilo lub poprzez kontakt z BOK, aby Zwrot Roweru mógł nastąpić (wyłącznie w nagłych i uzasadnionych przypadkach) poprzez kontakt telefoniczny z BOK wymagana jest obecność Klienta przy Stacji Standardowej, na której ma być dokonany Zwrot Roweru Typu Cargo.
  4. Klient zobowiązany jest do prawidłowego Zwrotu Roweru Dziecięcego poprzez odstawienie roweru na Stację Dziecięcą, na której są wolne Elektrozamki i wpięcie roweru do Elektrozamka. Prawidłowe zablokowanie roweru w stojaku zostanie potwierdzone zieloną diodą znajdującą się na słupku (w przypadku, gdy Stacja Dziecięca zaopatrzona jest w stojaki z wbudowaną diodą), sygnałem dźwiękowym oraz fizycznym zamknięciem roweru w Elektrozamku. W przypadku zapełnienia danej Stacji Dziecięcej, Klient zobowiązany jest zwrócić rower na najbliższą, nieprzepełnioną Stację Dziecięcą. W przypadku awarii Stacji Dziecięcej, Klient zobowiązany jest do skontaktowania się z BOK. W przypadku jakichkolwiek trudności związanych ze Zwrotem Roweru Dziecięcego, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego kontaktu z BOK, przy czym zakłada się, że aby Zwrot Roweru mógł nastąpić (wyłącznie w nagłych i uzasadnionych przypadkach) przez BOK, Klient powinien być obecny na Stacji Dziecięcej, na której ma być dokonany Zwrot Roweru Dziecięcego.
  5. Na Kliencie spoczywają obowiązki prawidłowego Zwrotu Roweru i zabezpieczenia roweru, o których mowa w niniejszym rozdziale Regulaminu punkty od 1 do 4 pod rygorem:
   1. Naliczenia opłat za Wypożyczenie Roweru zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu, a w przypadku Wypożyczenia Roweru trwającego dłużej niż 12 godzin naliczenie dodatkowej opłaty w wysokościach określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
   2. Naliczenia opłaty w wypadku utraty, kradzieży lub zniszczenia roweru, zgodnie z Załącznikiem nr 1 oraz Załącznikiem nr 2 Regulaminu.
   3. Naliczenia kary za zwrócenie roweru w miejscu innymi niż Stacja dedykowana zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
   4. Czasowego zablokowania Konta Klienta.
  6. Opłata za nieprawidłowy Zwrot Roweru o której mowa w rozdziale pkt 5 lit. c) powyżej obliczana jest na podstawie kosztów określonych tabelach zawartych w Załączniku nr 1 do Regulaminu w pozycjach Kara za Zwrot Roweru w miejscu innym niż Stacja dedykowana.
  7. W przypadku, gdy podczas Wypożyczenia Roweru dojdzie do wypadku lub kolizji, Klient zobowiązuje się spisać oświadczenie lub wezwać na miejsce zdarzenia Policję. Ponadto w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia, Klient zobligowany jest poinformować o powyższym BOK maksymalnie do 24 godzin od momentu wystąpienia zdarzenia.
 13. Opłaty
  1. Opłaty naliczane są według stawek podanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu, dostępnych również na www.roweryorlen.pl oraz na Terminalach. Podstawą wyliczenia opłaty jest liczba minut Wypożyczenia Roweru liczona od momentu wypięcia roweru z Elektrozamka (albo w przypadku gdy rower zabezpieczony jest w inny sposób (np. obejma) od momentu Wypożyczenia Roweru za pośrednictwem Terminala, Biura Obsługi Klienta lub przez Aplikację Mobilną Nextbike lub Aplikację Mobilną Veturilo) do czasu wpięcia roweru w Elektrozamek lub uzyskania potwierdzenia z Systemu Rowery Orlen o przyjęciu Zwrotu Roweru.
  2. Opłaty za korzystanie z wypożyczalni są zróżnicowane i uzależnione od długości czasu Wypożyczenia Roweru. Opłata za jednorazowe Wypożyczenie Roweru jest sumą należności za kolejne przedziały czasowe.
  3. Czas naliczania opłat jest podzielony na jednogodzinne okresy za wyjątkiem pierwszej godziny Wypożyczenia Roweru, podczas której wydziela się okres darmowego Wypożyczenia Roweru. Czas trwania okresu darmowego Wypożyczenia Roweru jest zależny od Miasta Objętego Programem i wskazany jest w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
  4. W przypadku, gdy naliczone opłaty za jazdę przekraczają posiadane środki, Klient ma obowiązek doładować swoje Konto Klienta co najmniej do salda równego 0 zł w terminie 7 dni od momentu Zwrotu Roweru. W przypadku nieuregulowania należności, Operator zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko Klientowi mających na celu uzyskanie zapłaty z tytułu wykonanej Umowy. Operator ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie od zaległych kwot od dnia wymagalności do dnia faktycznego dokonania płatności w pełnej wysokości.
  5. Zwrot opłat uiszczonych na poczet Wypożyczeń Rowerów może być dokonany po rozwiązaniu Umowy. W trakcie trwania Umowy z Operatorem opłaty na poczet Wypożyczeń Rowerów (Kwota Doładowania) nie podlegają zwrotowi.
  6. W przypadku otrzymania Bonu Promocyjnego, Kwota Doładowania Konta Klienta oraz jej przeznaczenie ustalana są przez Operatora i jest ona bezzwrotna tzn. nie ma możliwości wypłacenia środków. Środki z takiego doładowania wykorzystywane są w pierwszej kolejności, przed środkami wpłaconymi przez Klienta. W przypadku Bonów Promocyjnych szczegóły dotyczące kwoty, terminu ważności i powodu przyznania określane są w aktualnym regulaminie promocji dostępnym na Stronie Internetowej.
  7. Niewykorzystane środki na Koncie Klienta przechodzą z sezonu na sezon, nie ulegają anulacji.
  8. W razie zalegania Klienta z należnościami na rzecz Operatora, Operator usług zastrzega sobie prawo do przekazania informacji o zaległościach do podmiotów wskazanych stosownymi przepisami prawa. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Operator ma prawo do przeniesienia przysługujących mu wymagalnych należności w stosunku do Klienta, wynikających z Umowy, na osoby trzecie, co uprawniać będzie te osoby trzecie do dochodzenia od Klienta przedmiotowych należności. Operator zastrzega sobie również prawo do powierzenia firmie windykacyjnej dochodzenia należności od Klienta.
 14. Odpowiedzialność Operatora
  1. Operator realizuje usługi związane z obsługą Systemu Rowery Orlen i ponosi odpowiedzialność za jego należyte funkcjonowanie.
  2. Operator ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, chyba że, niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Operator odpowiedzialności nie ponosi.
  3. Roszczenia i reklamacje powinny być składane przez Klienta w formie, o której mowa w rozdziale XV.
 15. Reklamacje
  1. Zalecany termin złożenia reklamacji to 7 dni od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.
  2. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie Regulaminu można składać:
   1. drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej [email protected],
   2. pocztą na adres pocztowy Operatora podany w rozdziale I. Regulaminu pkt 3 lit. b),
   3. osobiście w siedzibie Operatora.
  3. Reklamacja powinna zawierać:
   1. imię i nazwisko Klienta;
   2. numer telefonu Klienta;
   3. określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu korzystania z roweru;
   4. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
   5. wysokość reklamowanej kwoty;
   6. numer konta bankowego w przypadku, gdy Klient żąda zwrotu opłaty;
   7. podpis Klienta – w przypadku reklamacji złożonej pisemnie.
  4. Reklamacje, które nie zawierają danych takich jak: imię, nazwisko, adres albo numer telefonu, pozwalających na kontakt z Klientem, Operator pozostawi bez rozpoznania.
  5. Zgłoszenie Reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Operatora.
  6. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 30 dni. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia do Operatora dokumentów uzupełniających lub dodatkowych wyjaśnień/informacji. W przypadku niemożności dotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji, Operator poinformuje Klienta o opóźnieniu, wskazując przyczynę opóźnienia (okoliczności, które muszą zostać ustalone) i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
  7. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta pocztą elektroniczną lub pocztą na adres korespondencyjny w sposób wskazany przez Klienta w reklamacji. Operator może wysłać odpowiedź na inny adres korespondencyjny albo inny adres poczty elektronicznej, o ile zostanie on wskazany przez Klienta składającego reklamację.
  8. Rozpatrzenie reklamacji polega na identyfikacji problemu, ocenie jego zasadności oraz rozstrzygnięciu problemu zgłoszonego przez Klienta (w tym odpowiedzi na zadane pytania oraz ustosunkowania się do przedstawionych żądań) lub podjęciu stosownych działań w celu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania oraz udzieleniu wyczerpującej, profesjonalnej w formie i treści odpowiedzi.
  9. BOK udziela odpowiedzi, która zawiera stanowisko Operatora w sprawie reklamacji, uzasadnienie oraz informację o trybie odwoławczym.
  10. Klient ma prawo odwołania się od decyzji wydanej przez Operatora. Odwołanie będzie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jego wpłynięcia do BOK. Odwołanie powinno zostać złożone w jeden z następujących sposobów:
   1. drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej [email protected],
   2. pocztą na adres pocztowy Operatora podany w rozdziale I. Regulaminu pkt 3 lit. b),
   3. osobiście w siedzibie Operatora.
  11. Klient może:
   1. skierować odwołanie, w trybie określonym w pkt 10 powyżej, od decyzji Operatora bezpośrednio do BOK w ciągu 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację
   2. wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego.
 16. Odstąpienie od Umowy
  1. Klient może odstąpić od Umowy zawartej z Operatorem – na podstawie przepisów prawa - bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
  2. Klient może odstąpić od Umowy poprzez:
   1. przesłanie do Operatora na adres poczty elektronicznej: [email protected], oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,
   2. przesłanie do Operatora, na adres pocztowy podany w rozdziale I. Regulaminu pkt 3 lit. b), pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W tym celu Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy zawartego w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 683, ze zm.), jednak nie jest to obowiązkowe.
  3. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt 1 powyżej, Umowa jest uważana za niezawartą. W razie odstąpienia od Umowy każda ze Stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy Umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu.
  4. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt 1 powyżej, Umowa jest uważana za niezawartą. Jeżeli na żądanie Uprawnionego Uczestnika wykonywanie usługi rozpocznie się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Uprawniony Uczestnik ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Zwrot pozostałych na koncie środków pieniężnych następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Klient wskazał inne możliwe do zrealizowania rozwiązanie.
 17. Wypowiedzenie Umowy na wniosek Klienta
  1. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę. Wypowiedzenie Klient może złożyć w następujący sposób:
   1. drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected],
   2. pocztą na adres pocztowy Operatora podany w rozdziale I. pkt 3 lit. b),
   3. osobiście w siedzibie Operatora.
  2. Rozwiązanie Umowy następuje w terminie 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenia Operatorowi. Skutkiem rozwiązania Umowy jest likwidacja przez Operatora Konta Klienta w Systemie Rowery Orlen
  3. Przed złożeniem wypowiedzenia, Klient zobowiązany jest do uzupełnienia środków na swoim Koncie Klienta do salda 0 zł. Wypowiedzenie Umowy w sytuacji, w której saldo na Koncie Klienta jest na minusie, pozostaje bez wpływu na prawo Operatora do dochodzenia kwoty równej nieuregulowanej przez Klienta należności za świadczone przez Operatora usługi.
  4. Jeżeli środki na Koncie Klienta przekraczają 0 zł w dniu rozwiązania Umowy, zostaną one zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, chyba że w Wypowiedzeniu Umowy Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu. 4. Zwrot środków nastąpi maksymalnie w terminie do 30 dni od daty rozwiązania Umowy. W przypadku, gdy zwrot środków będzie związany z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów po stronie Operatora w postaci kosztów przelewu, koszty te zostaną potrącone ze środków przysługujących Klientowi do zwrotu.
 18. Czasowa Blokada Kont użytkowników
  1. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania konta Klienta, w Systemie Rowery Orlen, w przypadku nieprzestrzegania warunków korzystania z rowerów zawartych w niniejszym Regulaminie.
  2. Blokada konta może nastąpić wyłącznie gdy Klient:
   1. Nie uzupełnił danych osobowych szczegółowo opisanych w punkcie VI.3. niniejszego Regulaminu
   2. Wykorzystuje rower niezgodnie z jego przeznaczeniem
   3. Pozostawia rower w miejscu innym niż Stacja dedykowana
   4. Pozostawia rower niezabezpieczony
   5. Naruszył postanowienia Regulaminu.
  3. Blokada konta może nastąpić również w przypadku, gdy po wypożyczeniu roweru przez Klienta pojazd zaginął.
  4. Zasady czasowego zablokowania konta Klienta opisane w punkcie XVI. 1, 2, 3 i 4 dotyczą miast: Warszawa, Lublin, Wrocław oraz Łódź.
  5. W pozostały miastach objętych programem stosuje się zapis, że w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności skutkującego powstaniem szkody na rzecz Operatora lub Partnera Operator zastrzega sobie prawo blokady konta Klienta do czasu wyjaśniania sprawy.
 19. Aplikacja Mobilna Nextbike
  1. Aplikacja Mobilna Nextbike dedykowana jest dla Miast Objętych Programem z wyjątkiem Strefy Użytkowania Warszawskiego Roweru Publicznego (Veturilo), gdzie dedykowaną aplikacją jest Aplikacja Mobilna Veturilo.
  2. Aplikacja Mobilna Nextbike jest dostępna do pobrania bez żadnych opłat (bezpłatnie) w sklepach Google Play oraz Apple AppStore.
  3. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej Nextbike jest możliwe na telefonach z odpowiednim aktualnym systemem Google Android lub Apple IOS oraz z dostępem do Internetu.
  4. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej Nextbike jest możliwe po zarejestrowaniu w Systemie Rowery Orlen. Postanowienia niniejszego Regulaminu w zakresie warunków korzystania z Systemu Rowery Orlen znajdują odpowiednio zastosowanie do Aplikacji Mobilnej Nextbike.
 20. Aplikacja Mobilna Veturilo
  1. Aplikacja Mobilna Veturilo umożliwia Wypożyczenia Rowerów i Zwroty Rowerów w miastach należących do Strefy Użytkowania Systemu Veturilo.
  2. Aplikacja Mobilna Veturilo jest dostępna do pobrania bez żadnych opłat (bezpłatnie) w sklepach Google Play oraz Apple AppStore.
  3. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej Veturilo jest możliwe na telefonach z odpowiednim aktualnym systemem Google Android lub Apple IOS oraz z dostępem do Internetu.
  4. Korzystanie z Aplikacji Mobilnej Veturilo jest możliwe po zarejestrowaniu w Systemie Rowery Orlen. Postanowienia niniejszego Regulaminu w zakresie warunków korzystania z Systemu Rowery Orlen znajdują odpowiednio zastosowanie do Aplikacji Mobilnej Veturilo.
 21. Postanowienia końcowe
  1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wypożyczenie roweru są równoznaczne z: oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na rowerze; umiejętnością jazdy na rowerze; posiadaniem wymaganych przepisami prawa uprawnieniami oraz znajomością przepisów ruchu drogowego.
  2. Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy za 14 dniowym okresem wypowiedzenia, gdy Klient łamie postanowienia niniejszego Regulaminu (np. niezwrócenie roweru w wymaganym terminie), zaś Klientowi przysługują, w stosunku do Operatora, roszczenia związane ze zwrotem środków z Konta Klienta, o ile wcześniej nie zostały wykorzystane przez Operatora na pokrycie wymagalnych zobowiązań obciążających Klienta.
  3. Operator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Regulaminie lub Polityce Prywatności ze skutkiem na przyszłość. Informacja o zmianach do niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności będzie przesyłana na adres e-mail Klienta podany podczas rejestracji. Brak pisemnej informacji o braku akceptacji zmiany Regulaminu lub Polityki Prywatności przesłanej do BOK w terminie 14 dni od dnia jej wysłania do Klienta, oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie lub Polityki Prywatności przez Klienta. Pisemna albo przekazana za pomocą poczty elektronicznej (wyłącznie z adresu podanego przy zawarciu Umowy) informacja o braku akceptacji przez Klienta zmiany Regulaminu lub Polityki Prywatności jest równoznaczna z wypowiedzeniem Umowy przez Klienta.
  4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym.
  5. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a obcojęzyczną wersją językową Regulaminu, podstawą interpretacji będzie wersja polska Regulaminu.

Załącznik nr 1 TABELE OPŁAT I KAR:

TABELE OPŁAT I KAR WRM (Wrocławski Rower Miejski)

Rodzaj opłat Wartość brutto
Opłata inicjalna 0 zł
Opłata za wypożyczenie roweru Czas wypożyczenia:
od 1 do 20 minuty 0 zł
od 21 do 60 minuty 2 zł
Druga i każda następna godzina 4 zł
Powiadomienie listowne odnośnie naruszenia Regulaminu 10 zł
Zwrot roweru w innym miejscu niż stacja 50 zł + 5 zł*km
Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia 200 zł
Kary
Kradzież, utrata lub zniszczenie roweru 2000 zł

TABELE OPŁAT I KAR BiKeR (Białostocka Komunikacja Rowerowa)

 
Rodzaj opłat Wartość brutto
Opłata inicjalna 0 zł
Czas użytkowania roweru: Opłata podstawowa Czas użytkowania roweru: Opłata za użytkowanie roweru dla Klientów Białostockiej
Komunikacji Miejskiej (BKM)
od 1 do 20 minuty 0 zł od 1 do 30 minuty 0 zł
od 21 do 60 minuty 1 zł od 31 do 60 minuty 1 zł
Druga godzina 3 zł Druga godzina 2 zł
Trzecia i każda następna godzina 5 zł Trzecia i każda następna godzina 4 zł
Kary
Powiadomienie listowne odnośnie naruszenia Regulaminu 10 zł
Zwrot roweru w innym miejscu niż jedna ze stacji 50 zł + 5zł/km
Opłata za przekroczenie 12 godzin użytkowania roweru 200 zł
Opłata za nadużycia związane z użytkowania roweru 200 zł
Kradzież, utrata lub zniszczenie roweru tradycyjnego 2000 zł
Kradzież, utrata lub zniszczenie roweru dziecięcego 1900 zł
Kradzież, utrata lub zniszczenie roweru typu tandem 7000 zł

* przez nadużycia związane z użytkowaniem roweru rozumie się dokonywanie nieautoryzowanych pobrań
rowerów

TABELA OPŁAT I KAR LRM (Lubelski Rower Miejski)

 
Rodzaj opłat Wartość brutto
Opłata inicjalna 0 zł
Kaucja na czas wynajmu audioprzewodnika 100 zł
Opłata za wypożyczenie roweru Czas wypożyczenia:
od 1 do 20 minuty 0 zł
od 21 do 60 minuty 1 zł
Druga i każda następna godzina 3 zł
Trzecia i każda następna godzina 4 zł
Opłata za wypożyczenie audioprzewodnika Czas wypożyczenia:
Do 3 godzin 8 zł
Do 8 godzin 16 zł
Powiadomienie listowne odnośnie naruszenia Regulaminu 10 zł
Zwrot roweru w innym miejscu niż stacja 50 zł + 5 zł*km
Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia 200 zł
Opłata za nadużycia związane z wypożyczaniem roweru 200 zł

** przez nadużycia związane z użytkowaniem roweru rozumie się dokonywanie nieautoryzowanych pobrań
rowerów

Kary
Kradzież, utrata lub zniszczenie roweru 2000 zł
Kradzież, utrata lub zniszczenie roweru tradycyjnego 2000 zł
Kradzież, utrata lub zniszczenie roweru dziecięcego 2500 zł
Kradzież, utrata lub zniszczenie audioprzewodnika 1300 zł
Kradzież, utrata lub zniszczenie tandemu 7000 zł

TABELA OPŁAT I KAR CITY BY BIKE

Rodzaj opłat Wartość brutto
Opłata inicjalna 0 zł
Opłata za wypożyczenie roweru Czas wypożyczenia:
od 1 do 15 minuty 0 zł
od 16 do 60 minuty 1 zł
Druga godzina 2 zł
Trzecia godzina 3 zł
Czwarta i każda następna 4 zł
Powiadomienie listowne odnośnie naruszenia Regulaminu 10 zł
Zwrot roweru w innym miejscu niż stacja 50 zł + 5 zł*km
Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia 200 zł
Kary
Kradzież, utrata lub zniszczenie roweru 2000 zł

TABELA OPŁAT I KAR ŁRP (Łódzki Rower Publiczny)

Rodzaj opłat Wartość brutto
Opłata inicjalna 0 zł
Czas użytkowania roweru: Opłata podstawowa Czas użytkowania roweru: Opłata za użytkowanie roweru dla Klientów z taryfą ulgową (posiadaczy katy Migawka)
od 1 do 20 minuty 0 zł od 1 do 25 minuty 0 zł
od 21 do 60 minuty 1 zł od 26 do 60 minuty 1 zł
Druga godzina 3 zł Druga godzina 2 zł
Trzecia i każda następna godzina 5 zł Trzecia i każda następna godzina 3 zł
Kary
Powiadomienie listowne odnośnie naruszenia Regulaminu 10 zł
Zwrot roweru w innym miejscu niż jedna ze stacji 50 zł + 5zł/km
Opłata za przekroczenie 12 godzin użytkowania roweru 200 zł
Opłata za nadużycia związane z użytkowania roweru 200 zł
Kradzież, utrata lub zniszczenie roweru tradycyjnego 2000 zł
Kradzież, utrata lub zniszczenie roweru cargo 7000 zł

TABELA OPŁAT I KAR VETURILO

Rodzaj opłat Wartość brutto
Opłata inicjalna 10 zł
Opłata za wypożyczenie roweru* Czas wypożyczenia:
od 1 do 20 minuty 0 zł
od 21 do 60 minuty 1 zł
Druga godzina 3 zł
Trzecia godzina 5 zł
Czwarta i każda następna godzina 7 zł
Powiadomienie listowne odnośnie naruszenia Regulaminu 10 zł
Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia 200 zł
  *innego niż rower elektryczny
Rodzaj opłat Wartość brutto
Opłata inicjalna 10 zł
Opłata za wypożyczenie roweru elektrycznego Czas wypożyczenia:
od 1 do 20 minuty 0 zł
od 21 do 60 minuty 6 zł
Druga i każda następna godzina 14 zł
Powiadomienie listowne odnośnie naruszenia Regulaminu 10 zł
Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia 300 zł
Kary
Kradzież, utrata lub całkowite zniszczenie roweru tradycyjnego     2000 zł
Kradzież, utrata lub całkowite zniszczenie roweru typu tandem   7000 zł
Kradzież, utrata lub całkowite zniszczenie roweru dziecięcego   1900 zł
Kradzież, utrata lub całkowite zniszczenie roweru elektrycznego 12 000 zł
Kara za zwrot roweru w miejscu innymi niż stacja dedykowana 180 zł
Podane w Tabeli opłaty zawierają podatek VAT


Załącznik nr. 2 Koszty naprawy i odtworzenia roweru

NAZWA j.m. CENA VAT 23% OGÓŁEM
Adapter widelca szt. 84,00 zł 19,32 zł 103,32 zł
Błotnik przód szt. 9,50 zł 2,19 zł 11,69 zł
Błotnik tył szt. 9,50 zł 2,19 zł 11,69 zł
Chip szt. 24,78 zł 5,70 zł 30,48 zł
Dętka 26 x 2.125 szt. 8,40 zł 1,93 zł 10,33 zł
Dzwonek szt. 3,60 zł 0,83 zł 4,43 zł
Dźwignia hamulca, prawa strona szt. 9,92 zł 2,28 zł 12,20 zł
Fajka TP-06 Alu. Regulowana/Srebrna szt. 0,60 zł 0,14 zł 0,74 zł
Hamulec rolkowy szt. 134,90 zł 31,03 zł 165,93 zł
Kierownica szt. 17,81 zł 4,10 zł 21,91 zł
Klocki hamulcowe szt. 4,70 zł 1,08 zł 5,78 zł
Komplet hamulców (szczęki) szt. 15,57 zł 3,58 zł 19,15 zł
Korba lewa szt. 19,50 zł 4,49 zł 23,99 zł
Korba z zębatką szt. 28,00 zł 6,44 zł 34,44 zł
Kostka elektryczna szt. 6,30 zł 1,45 zł 7,75 zł
Koszyk szt. 8,85 zł 2,04 zł 10,89 zł
Lampka przód szt. 19,93 zł 4,58 zł 24,51 zł
Lampka tył szt. 11,63 zł 2,67 zł 14,30 zł
Linka (cięgno) hamulca szt. 2,46 zł 0,57 zł 3,03 zł
Linka (cięgno) przerzutki szt. 1,90 zł 0,44 zł 2,34 zł
Łańcuch szt. 5,70 zł 1,31 zł 7,01 zł
Mocowanie koszyka szt. 18,06 zł 4,15 zł 22,21 zł
Mocowanie osłony łańcucha szt. 6,72 zł 1,55 zł 8,27 zł
Odblask tylny szt. 1,59 zł 0,37 zł 1,96 zł
Opona 26 x 2.125 szt. 27,41 zł 6,30 zł 33,71 zł
Osłona bagażnika(tył) szt. 24,61 zł 5,66 zł 30,27 zł
Osłona łańcucha szt. 5,70 zł 1,31 zł 7,01 zł
Pancerz linki hamulca m.b. 1,67 zł 0,38 zł 2,05 zł
Pancerz przerzutki m.b. 2,11 zł 0,49 zł 2,60 zł
Para pedałów szt. 13,26 zł 3,05 zł 16,31 zł
Piasta przód(dynamo) szt. 164,90 zł 37,93 zł 202,83 zł
Piasta tylna szt. 130,05 zł 29,91 zł 159,96 zł
Popychacz do przerzutki szt. 8,87 zł 2,04 zł 10,91 zł
Przednie koło z dynamem szt. 196,00 zł 45,08 zł 241,08 zł
Przerzutka z modułem sterującym szt. 20,40 zł 4,70 zł 25,10 zł
Przewody oświetlenia m.b. 5,12 zł 1,18 zł 6,30 zł
Rama rowerowa szt. 457,38 zł 105,20 zł 562,58 zł
Rękojeść lewa szt. 5,49 zł 1,26 zł 6,75 zł
Rękojeść prawa szt. 4,71 zł 1,08 zł 5,79 zł
Siodło szt. 15,30 zł 3,52 zł 18,82 zł
Skrzydełka reklamowe szt. 33,60 zł 7,73 zł 41,33 zł
Stery kierownicy szt. 5,69 zł 1,31 zł 7,00 zł
Stopka / Podpórka szt. 14,40 zł 3,31 zł 17,71 zł
Support 115mm szt. 12,56 zł 2,89 zł 15,45 zł
Szprycha przód szt. 0,27 zł 0,06 zł 0,33 zł
Szprycha tył szt. 0,27 zł 0,06 zł 0,33 zł
Sztyca szt. 15,63 zł 3,59 zł 19,22 zł
Śruba hamulca rolkowego szt. 19,90 zł 4,58 zł 24,48 zł
Śruba regulacyjna dźwigni hamulca szt. 0,62 zł 0,14 zł 0,76 zł
Tylne koło 3 biegowe szt. 148,50 zł 34,16 zł 182,66 zł
Widelec szt. 43,00 zł 9,89 zł 52,89 zł
Wspornik kierownicy szt. 16,93 zł 3,89 zł 20,82 zł
Zacisk sztycy szt. 6,00 zł 1,38 zł 7,38 zł
Zamek szyfrowy ABUS szt. 56,10 zł 12,90 zł 69,00 zł
Elektrozamek szt. 672,00 zł 154,56 zł 826,56 zł


Załącznik nr 3

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Definicje
  1. Administrator – Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (01-756), ul. Przasnyska 6b.
  2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.
  3. Polityka – niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych.
  4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  5. Osoba, której dane dotyczą – każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, np. osoba odwiedzająca lokal Administratora lub kierująca do niego zapytanie w formie e-maila.
 2. Przetwarzanie danych przez Administratora
  1. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.
  2. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania – np. przy zawieraniu umowy sprzedaży towarów lub usług. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
  3. Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), Administrator poinformuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.
 3. Kontakt z Administratorem
  1. Z Administratorem można się skontaktować poprzez e-mail [email protected], formularz kontaktowy pod adresem www.nextbike.pl, telefonicznie pod numerem 22 382 13 12 lub pisemnie na adres siedziby Nextbike Polska S.A.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail [email protected] w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 4. Bezpieczeństwo danych osobowych
  1. W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.
  2. Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
  3. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.
 5. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania
  SERWISY INTERNETOWE NEXTBIKE
  1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z serwisów internetowych Administratora (serwisu www.nextbike.pl oraz serwisów poszczególnych systemów rowerów miejskich, których operatorem jest Administrator), w tym adresy IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii, przetwarzane są:
   1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania użytkownikom treści gromadzonych w serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
   3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;
   4. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „Marketing” poniżej.
  2. Aktywność użytkownika w serwisie internetowym Administratora, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  3. Sesja, którą przeglądarka internetowa użytkownika nawiązuje z serwerami Administratora od momentu zalogowania do wylogowania z serwisu internetowego chroniona jest przy pomocy protokołu TLS. Oznacza to, że wszelkie dane, w tym dane osobowe, przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowanie).
 6. MARKETING
  1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
   1. wyświetlaniu użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);
   2. wyświetlaniu użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
   3. prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).
  2. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach może wykorzystywać profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA
  1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu użytkownika przeglądającego serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin użytkownika w serwisie i dokonywanych przez niego czynności. Podstawą prawną przetwarzania takich danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  2. Administrator wykorzystuje pliki cookies przede wszystkim w celu dostarczania użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
   1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
   2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
   3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
   4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
   5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
   6. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z serwisu przez użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania serwisu). Narzędzie Google Analytics służy również kierowaniu do użytkowników reklamy behawioralnej. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
 8. DANE O LOKALIZACJI
  1. Aplikacje mobilne udostępniane przez Administratora, takie jak aplikacja Nextbike, Veturilo czy Citi Handlowy Bike, a także niektóre serwisy internetowe Administratora, takie jak np. www.veturilo.waw.pl czy www.bikerbialystok.pl, mogą wykorzystywać dane o lokalizacji urządzenia użytkownika (komputera, telefonu komórkowego, tabletu itp.).
  2. Administrator przetwarza dane o lokalizacji w szczególności w celu dostarczenia użytkownikowi mapy ze wskazaniem najbliższych stacji rowerowych Nextbike. O wszelkich innych celach przetwarzania danych o lokalizacji użytkownik jest informowany w odrębnych klauzulach informacyjnych.
  3. Podstawą prawną przetwarzania takich danych jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona poprzez udzielenie aplikacji mobilnej lub przeglądarce internetowej dostępu do danych o lokalizacji urządzenia użytkownika.
 9. FORMULARZE KONTAKTOWE DOSTĘPNE W SERWISACH INTERNETOWYCH
  1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych, dostępnych w serwisach internetowych Administratora. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
  2. Dane osobowe są przetwarzane:
   1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na umożliwieniu obsługi żądań oraz udzielania odpowiedzi na pytania zadawane w szczególności przez osoby zainteresowane usługami Administratora;
   2. w celu monitorowania i poprawy jakości usług, w tym obsługi klientów – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na umożliwieniu podnoszenia jakości usług świadczonych przez Administratora.
 10. KORESPONDENCJA E-MAILOWA I TRADYCYJNA
  1. W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.
  2. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą.
  3. Administrator przetwarza jedynie dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych (oraz innych informacji) i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.
 11. KONTAKT TELEFONICZNY
  1. W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, Administrator może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na umożliwieniu obsługi żądań oraz udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez osoby zainteresowane usługami Administratora.
  2. Rozmowy telefoniczne mogą być także nagrywane – w takim wypadku na początku rozmowy przekazywana jest stosowna informacja. Rozmowy są rejestrowane w celu monitorowania jakości świadczonej usługi oraz weryfikacji pracy konsultantów. Nagrania są dostępne wyłącznie dla pracowników Administratora oraz osób obsługujących infolinię Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na umożliwieniu podnoszenia jakości usług świadczonych przez Administratora.
 12. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE
  1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki.
 13. MONITORING WIZYJNY ORAZ KONTROLA WSTĘPU
  1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Administrator stosuje monitoring wizyjny oraz kontroluje wstęp do lokali i na teren przez niego zarządzany. Zebrane w ten sposób dane nie są wykorzystywane do żadnych innych celów.
  2. Dane osobowe w postaci nagrań z monitoringu oraz dane zbierane w rejestrze wejść i wyjść są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu oraz ewentualnie w celu obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa mienia Administratora oraz ochrony jego praw.
 14. REKRUTACJA
  1. W ramach procesów rekrutacyjnych Administrator oczekuje przekazywania danych osobowych (np. w CV lub życiorysie) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa pracy. W związku z tym nie należy przekazywać informacji w szerszym zakresie. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać dodatkowe dane, nie będą one wykorzystywane ani uwzględniane w procesie rekrutacyjnym.
  2. Dane osobowe są przetwarzane:
   1. w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy);
   2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
   3. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 15. ZBIERANIE DANYCH W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG LUB WYKONYWANIEM INNYCH UMÓW
  1. W razie zbierania danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, również za pośrednictwem serwisu internetowego, Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w momencie zawierania umowy.
 16. ZBIERANIE DANYCH W INNYCH PRZYPADKACH
  1. W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera dane osobowe także w innych przypadkach – np. podczas spotkań biznesowych, na eventach branżowych czy poprzez wymianę wizytówek – w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością.
  2. Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu, dla jakiego zostały zebrane, a Administrator zapewnia ich odpowiednią ochronę.
 17. Odbiorcy danych
  1. W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania dane osobowe są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu (np. wyposażenia CCTV, usług lokalizacyjnych GPS), podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe, kurierom, agencjom marketingowym czy rekrutacyjnym. Dane mogą być również ujawniane wybranym partnerom Administratora, np. w ramach realizacji akcji promocyjnych, do których przystąpiła osoba, której dane dotyczą.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 18. Przekazywanie danych poza EOG
  1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
   1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
   2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
   3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
   4. w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield) zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.
  2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.
 19. Okres przetwarzania danych osobowych
  1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – np. ze względów bezpieczeństwa – dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.
  2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 20. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
  PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
  1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
   1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
   2. prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
   3. prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
   4. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
   5. prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
   6. prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu;
   7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
   8. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
   9. prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.
   10. prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 21. ZGŁASZANIE ŻĄDAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRAW
  1. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć:
   1. w formie pisemnej na adres: ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa;
   2. drogą e-mailową na adres: [email protected]
  2. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek na podstawie dokonanego zgłoszenia, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
  3. Wniosek może być złożony osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo danych Administrator zachęca do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę prawnego bądź adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację autentyczności wniosku.
  4. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia.
  5. Odpowiedź udzielana jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej, chyba że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądano przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej.
  6. Osoba, której dane dotyczą, może również samodzielnie dokonać sprostowania lub aktualizacji swoich danych osobowych, a także wycofać wyrażone wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na przekazywanie informacji marketingowych, korzystając z serwisów internetowych Administratora. W tym celu należy zalogować się do serwisu (np. www.nextbike.pl), przejść do zakładki „Ustawienia użytkownika” i dokonać stosownych zmian.
 22. ZASADY POBIERANIA OPŁAT
  1. Postępowanie w sprawie składanych wniosków jest nieodpłatne. Opłaty mogą zostać pobrane jedynie w przypadku:
   1. zgłoszenia żądania wydania drugiej i każdej kolejnej kopii danych (pierwsza kopia danych jest bezpłatna); w takim wypadku Administrator może zażądać uiszczenia opłaty w wysokości 30 zł.
    Powyższa opłata zawiera koszty administracyjne związane z realizacją żądania.
   2. zgłaszania przez tę samą osobę żądań nadmiernych (np. niezwykle częstych) lub ewidentnie nieuzasadnionych; w takim wypadku Administrator może zażądać uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł.
    Powyższa opłata zawiera koszty prowadzenia komunikacji oraz koszty związane z podjęciem żądanych działań.
  2. W razie kwestionowania decyzji o nałożeniu opłaty osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 23. Zmiany Polityki przetwarzania danych osobowych
  1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta 23 maja 2018 roku.

Regulamin w wersji PDFArchiwum regulaminów:

Regulamin Rowery Orlen od 27.08.2018


Kontakt

Biuro Obsługi Klienta

Czynne całodobowo
Poza sezonem: od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00-12.00