Orlen Nextbike
Pobierze regulamin PDF Regulamin obowiązujący od 06.08.2020

REGULAMIN

Programu Rowery Orlen

[Obowiązuje od 06/08/2020]

 

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z Systemu Rowerów Publicznych uruchomionego w Miastach Objętych Programem w ramach opisanego poniżej Programu.

2. Regulamin Programu obowiązuje wraz z Regulaminami Systemów Miast Objętych Programem, a także wraz z Polityką Prywatności, które to regulacje udostępnione są nieodpłatnie na stronie internetowej www.roweryorlen.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z ich treścią, a także ich: pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Dokumenty te można również otrzymać w siedzibie: Nextbike Polska S.A.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Programu zastosowanie mają postanowienia Regulaminów Systemów Miast Objętych Programem, których Operatorem jest Nextbike Polska S.A. oraz spółki zależne Nextbike.

4. Kontakt:

a) ORLEN S.A.: ul Chemików 7, 09-411 Płock, e-mail: [email protected], telefon: 801 167 536 lub 502 167 536 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)

b) Nextbike Polska S.A., ul Przasnyska 6b 01-756 Warszawa e-mail: [email protected], tel.: 22
123 06 09 (koszt połączenia zgodny z taryfami operatorów).

5. Systemy Rowerowe Nextbike są kompatybilne, tj. założenie konta w jednym z systemów wypożyczalni rowerów, których Operatorem jest Nextbike Polska S.A. umożliwia korzystanie z wypożyczalni rowerów w innych miastach, chyba, że regulamin danego systemu mówi inaczej. Aktualny wykaz miast, w których funkcjonują Systemy Rowerowe Nextbike znajduje się pod adresem https://nextbike.pl/o-nextbike/.

 

II. Definicje

1. Biuro Obsługi Klienta (BOK) – uruchomiona przez Operatora usługa zapewniająca kontakt z Operatorem poprzez:
a) infolinię pod nr 22 123 06 46,
b) pocztę elektroniczną pod adresem [email protected].

Informacje o funkcjonowaniu BOK zamieszczane są na Stronie Internetowej;

2. Karta VITAY – aktywna, w okresie funkcjonowania Programu Rowery Orlen, jedna z kart: Główna
Karta VITAY, Karta Dodatkowa, Wirtualna Karta VITAY wydane przez Partnera Programu, umożliwiające uczestnictwo w programie VITAY. Kartę Vitay można uzyskać na dowolnej stacji paliw Partnera Programu. Regulamin programu Vitay, opisujący m. in. w/w rodzaje kart, jest dostępny m. in. pod adresem http://www.vitay.pl/Regulamin-Programu-VITAY,20.html.

3. Konto – osobiste Konto Klienta utworzone w trakcie rejestracji, na potrzeby korzystania z Programu, a także pobierania opłat. Klient może powiązać ze swoim kontem kompatybilne karty i urządzenia mobilne, zgodne ze standardem RFID, które usprawnią proces Wypożyczania Roweru.

4. Miasta Objęte Programem – miasta Polski, w których korzystanie z Systemu Rowerów Publicznych zostało objęte Promocją. Wykaz Miast Objętych Programem można znaleźć pod adresem: www.roweryorlen.pl. Lista Miast Objętych Programem może ulec zmianie zgodnie z uzgodnieniami między Operatorem a Organizatorem Programu.

5. Minimalny Stan Konta – środki jakie posiada na Koncie Klient, których wysokość nie może być niższa niż 0 zł. Wypożyczenie roweru jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy Klient posiada na koncie minimum 0 zł.

6. Operator – Nextbike Polska S.A. realizująca usługi związane z obsługą Systemów Rowerów Publicznych ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000646950, REGON 021336152, NIP 8951981007.

7. Partner Programu – POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000028860, NIP: 774 00 01 454, kapitał zakładowy w całości wpłacony w wysokości 534.636.326,25 złotych.

8. Polityka prywatności Operatora – odrębny od Regulaminu dokument Operatora określający warunki przetwarzania przez Operatora danych osobowych Uczestnika. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem: https://nextbike.pl/roweryorlen/polityka-prywatnosci.

9. Program Rowery Orlen/ Program – możliwość Wypożyczania Roweru i korzystania z Rowerów Publicznych w Miastach Objętych Programem przez Uprawionego Użytkownika.

10. Regulamin Programu – niniejszy regulamin opisujący zasady i warunki korzystania z Programu przez Uprawnionych Uczestników.

11. Regulaminy Systemów Miast Objętych Programem (Regulaminy Rowerów Publicznych) – regulaminy opisujące zasady i warunki korzystania z Systemów Rowerów Publicznych występujących w Miastach Objętych Programem, w szczególności warunki, zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność osób korzystających z możliwości wypożyczania rowerów w Systemach Miast Objętych Programem. Akceptacja postanowień Regulaminów Systemów Miast Objętych Programem i spełnienie wszystkich warunków w nim określonych stanowi podstawę i warunek zezwolenia na wypożyczenie roweru w odpowiednim Systemie Rowerów Publicznych.

12. Spółka zależna Nextbike – spółka będąca Operatorem Systemu Rowerów Publicznych. Wykaz spółek zależnych od Nextbike można znaleźć w Polityce Transparentności: https://nextbike.pl/polityka-transparentnosci.

13. System Rowerów Publicznych – uruchomiony przez Operatora w Miastach Objętych Programem system wypożyczalni rowerów obejmujący, w szczególności rowery, infrastrukturę techniczną, oprogramowanie i urządzenia umożliwiające wypożyczanie rowerów.

14. Uczestnik Zarejestrowany – Uprawniony Uczestnik, który w trybie opisanym w regulaminie programu Vitay (dostępnym m. in. pod adresem: http://www.vitay.pl/Regulamin-Programu-VITAY,20.html) przystąpił do tego programu, otrzymał i podpisał Kartę VITAY oraz dokonał rejestracji w programie Vitay.

15. Umowa – należy przez to rozumieć Umowę Klienta z Operatorem, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie. Uznaje się, że Umowa o treści obejmującej postanowienia
Regulaminu zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji Klienta w Programie Rowery
Orlen i pod warunkiem równoczesnego złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu oraz podania danych osobowych, o których mowa w rozdziale V. pkt 3 Regulaminu.
Administratorem Danych Osobowych jest Operator.

16. Uprawniony Uczestnik/Klient – użytkownika, który przystąpił do Programu poprzez zawarcie
Umowy.

 

III. Ogólne postanowienia Programu Rowery Orlen

1. Partner Programu przyzna Uprawnionemu Uczestnikowi, będącemu Uczestnikiem Zarejestrowanym jednorazowy bonus w wysokości 1000 punktów VITAY, które zostaną przypisane do jego Salda Punktowego w regulaminu programu VITAY w terminie do 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) po spełnieniu następujących warunków:

a. aktywacji przez Uprawnionego Uczestnika Konta Klienta w Programie Rowery Orlen;

b. dodaniu przez Uprawnionego Uczestnika do Konta Klienta numeru Karty Vitay;

c. wyrażeniu przez Uprawnionego Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych – danych kontaktowych (imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
PESEL, adres zamieszkania) Uprawnionego Uczestnika oraz numeru Karty VITAY w celu skorzystania z określonej w niniejszym punkcie promocji, w tym na udostępnienie numeru Karty VITAY Partnerowi Programu oraz na przesłanie za pośrednictwem wiadomości sms informacji marketingowej dotyczącej przyznanego bonusu w postaci punktów VITAY;
d. wyrażeniu przez Uprawnionego Uczestnika zgody na przekazywanie przez Operatora informacji marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna, sms);

e. Wypożyczeniu Roweru przez Uprawnionego Uczestnika.

2. Wskazuje się, że numer jednej Karty VITAY może być dołączony do wielu Kont Klienta, jednak naliczenie bonusu punktowego, o którym mowa w pkt 1 powyżej nastąpi tylko dla Konta Klienta, które spełni warunki jego naliczenia jako pierwsze.

3. Partner Programu przyzna Uprawnionemu Uczestnikowi, będącemu Uczestnikiem Zarejestrowanym kupon rabatowy na zakupy, który zostanie przekazany w wiadomości sms, do wykorzystania na dowolnej stacji paliw Partnera Programu po spełnieniu następujących warunków:

a. aktywacji przez Uprawnionego Uczestnika Konta Klienta w Programie Rowery Orlen;

b. wyrażeniu zgody przez Uprawnionego Uczestnika na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych – danych kontaktowych (imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej, PESEL, adres zamieszkania) Uprawnionego Uczestnika w celu skorzystania z określonej w niniejszym punkcie promocji, w tym na przesyłanie za pośrednictwem wiadomości sms informacji marketingowej zawierającej kupon rabatowy na zakupy na stacji paliw Partnera Programu;

c. wyrażeniu przez Uprawnionego Uczestnika zgody na przekazywanie przez Operatora informacji marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna, sms);

d. posiadania przez Uprawnionego Uczestnika numeru telefonu komórkowego;

e. dokonaniu przez Uprawnionego Uczestnika Zwrotu Roweru na Stacji Orlen.

4. Oferta promocyjna, o której mowa w pkt 3 powyżej zawarta w wiadomości sms jest zróżnicowana (każdy Uprawniony Uczestnik może otrzymać ofertę promocyjna na inny produkt). Kod promocyjny traci swoją ważność z upływem godz. 23:59 dnia, w którym został nadany. Uprawniony Uczestnik może skorzystać z promocji określonej w pkt 3 powyżej tylko raz dziennie, przy dokonywaniu pierwszego Zwrotu Roweru danego dnia. Uprawnionym Uczestnikom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego z tego tytułu.

Do aktywacji Konta Klienta w Programie Rowery Orlen nie jest wymagane uiszczenie opłaty inicjalnej.

IV. Zasady ogólne korzystania z Programu

1. Warunkiem korzystania z Programu jest: zawarcie Umowy i aktywacja Konta Klienta. Warunkiem korzystania z Programu jest ponadto utrzymanie Minimalnego Stanu Konta w momencie każdego Wypożyczenia Roweru. Posiadanie Karty VITAY nie jest konieczne dla skorzystania z Programu, ale może prowadzić do uzyskania dodatkowych korzyści po stronie Uprawnionego Uczestnika, w szczególności wynikających z programu VITAY, a także umożliwia skorzystanie z promocji określonych w rozdziale III. pkt 1 oraz 3 Regulaminu.

2. Operator wypożycza Uprawnionemu Uczestnikowi rower na warunkach określonych w
Regulaminach Miast Objętych Programem oraz Regulaminie Programu. Uprawniony Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać warunków obu ww. regulaminów, w szczególności ma obowiązek doładować swój Rachunek Przedpłacony co najmniej do salda równego 0 zł w terminie 7 dni od zaistnienia stanu środków poniżej 0 zł oraz używać roweru zgodnie z ww. regulaminami

3. Uprawniony Uczestnik może wypożyczyć w ramach Programu do czterech rowerów jednocześnie.

4. Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18-go roku życia (zwane dalej małoletnimi), są zobowiązane przed zawarciem Umowy do przekazania Operatorowi pisemnej zgody co najmniej jednego z rodziców lub opiekunów prawnych na zawarcie Umowy oraz oświadczenia o przejęciu przez nich odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy oraz pokrywania bieżących zobowiązań określonych w Tabelach Opłat i Kar. W oświadczeniu rodzice lub opiekunowie prawni muszą zobowiązać się do uzupełniania konta małoletniego w Systemie Rowerów Publicznych, w taki sposób, aby w momencie wypożyczenia konto było aktywne. Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej Opiekun zobowiązany jest złożyć własnoręczny podpis na zgodzie. Skan pisma musi być wysłany drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] lub pocztą na adres
Operatora lub złożony osobiście w siedzibie Operatora. Małoletni nie są uprawnieni do korzystania z promocji określonych w rozdziale III. punkty 1 i 3.

5. Strony Umowy zobowiązane są wzajemnie do powiadamiania się o każdej zmianie adresów lub innych danych identyfikujących Strony, podanych podczas rejestracji w Programie Rowery Orlen.

 

V. Rejestracja

1. Koniecznym warunkiem korzystania z Systemu Rowerów Publicznych jest uprzednia rejestracja
Uprawnionego Uczestnika zgodnie z Regulaminem Programu.

2. Rejestracja odbywa się w portalu internetowym znajdującym się pod adresem: www.roweryorlen.pl.

3. Podczas procesu rejestracji wymagane jest podanie następujących danych osobowych:

a. Numer telefonu

b. Imię

c. Nazwisko

d. Adres zamieszkania (ulica nr domu/nr mieszkania)

e. Kod pocztowy

f. Miejscowość
g. Kraj

h. Adres e-mail

i. Numer PESEL

4. W celu ukończenia procesu rejestracji na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zostanie wysłany link w celu potwierdzenia danych przez Klienta. Po połączeniu się z adresem internetowym wskazanym w linku Konto Klienta zostaje zweryfikowane, a tym samym możliwe jest korzystanie z Programu. Brak potwierdzenia danych w terminie 24 godzin od momentu otrzymania linku, poprzez kliknięcie w ten link, powoduje nieukończenie procesu rejestracji w Programie Rowery Orlen a tym samym zablokowanie Konta Klienta.

5. Konta Klientów zawierające niepoprawne dane osobowe, mogą być automatycznie usuwane z bazy Programu Rowery Orlen.

6. Po zakończeniu procesu rejestracji, o którym mowa w punkcie 4 powyżej, Klient otrzymuje wiadomość SMS, zawierającą potwierdzenie z Programu Rowery Orlen o udanej rejestracji oraz swój Numer PIN, który umożliwia uwierzytelnienie Klienta w Programie Rowery Orlen oraz w Systemach Rowerowych Miast Objętych Programem. Numer PIN jest generowany automatycznie.

7. W celu usprawnienia procesu logowania przy Terminalu Klient ma możliwość przypisania do swojego Konta Karty RFID.

VI. Formy Płatności

1. Płatność za usługi i produkty oferowane w ramach Programu Rowery Orlen może być dokonywana poprzez:

a. zasilenie Konta Klienta za pomocą przelewu bankowego lub poprzez płatność kartą płatniczą w szczególności przez portal www.roweryorlen.pl, z którego to Konta Klienta środki będą pobierane.

b. uruchomienie zlecenia obciążenia karty kredytowej. Można tego dokonać poprzez wprowadzenie numeru karty kredytowej, obciążeniowej w Terminalu, a także za pomocą
Aplikacji Mobilnej Nextbike.

2. Wszelkie płatności są przekazywane na rachunek Operatora.

3. Na życzenie Klienta Operator wystawi i dostarczy Klientowi fakturę VAT obejmującą płatny przejazd. W tym celu Klient skontaktuje się z Operatorem drogą elektroniczną na adres poczty
elektronicznej Operatora, poprzez wskazanie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, daty i godziny Wypożyczenia Roweru oraz numeru roweru.

4. W przypadku uzyskania od Klienta odpowiedniej zgody, Operator wyśle fakturę VAT w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej, z którego kontaktował się Klient. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może wysłać fakturę VAT na inny adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta.

VII. Wypożyczenie

1. Wypożyczenie roweru jest możliwe, gdy Uprawniony Uczestnik spełnia wymogi wskazane w punkcie IV ust. 1 niniejszego Regulaminu.

2. Wypożyczenie roweru jest możliwe w dowolnej Stacji Systemu Rowerów Publicznych, zgodnie z zasadami opisanymi w odpowiednich Regulaminach Systemów Miast Objętych Programem.

 

VIII. Czas trwania wypożyczenia

1. Uprawniony Uczestnik ma obowiązek zwrócić rower najpóźniej z upływem dwunastej godziny wypożyczenia.

2. Przekroczenie maksymalnego czasu wypożyczenia powoduje naliczenie opłat, zgodnie z Tabelami Opłat i Kar dostępnych w Regulaminach Systemów Miast Objętych Programem.

 

IX. Zwrot

Zasady zwrotu, jak również kwestie dotyczące napraw i awarii zostały uregulowane w odpowiednich Regulaminach Systemów Miast Objętych Programem.

 

X. Opłaty

1. Opłaty naliczane są według stawek podanych w Tabelach Opłat i Kar, będących załącznikiem do Regulaminów Systemów Miast Objętych Programem. Podstawą wyliczenia opłaty jest liczba minut wypożyczenia liczona od momentu wypożyczenia roweru bądź otrzymania kodu szyfrowego otwierającego linkę zabezpieczającą, do czasu uzyskania potwierdzenia z Systemu Rowerów Publicznych o przyjęciu zwrotu roweru.

2. Opłaty za korzystanie z wypożyczalni są zróżnicowane i uzależnione od długości czasu Wypożyczenia Roweru. Opłata za jednorazowe Wypożyczenie Roweru jest sumą należności za kolejne przedziały czasowe.

3. W przypadku, gdy naliczone opłaty za jazdę przekraczają posiadane środki, Uprawniony Uczestnik ma obowiązek doładować swój Rachunek Przedpłacony co najmniej do salda równego 0 zł w terminie 7 dni od zaistnienia takiej sytuacji. W przypadku nieuregulowania należności, Operator zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko Uprawnionemu Uczestnikowi mających na celu uzyskanie zapłaty z tytułu wykonanej Umowy. Operator ma prawo do naliczania odsetek ustawowych od zaległych kwot od dnia wymagalności do dnia faktycznego dokonania płatności w pełnej wysokości.

4. Doładowania dokonywane przez Uprawnianego Uczestnika są środkami w pełni do wykorzystania na poczet usług oferowanych przez Operatora.

 

XI. Reklamacje

1. Zalecany termin złożenia reklamacji to 7 dni od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.

2. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie Regulaminu można składać:

a. drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: [email protected],
b. telefonicznie na numer telefonu podany w rozdziale I. Regulaminu pkt 4 lit. b),

c. pocztą na adres pocztowy Operatora podany w rozdziale I. Regulaminu pkt 4 lit. b),

d. osobiście w siedzibie Operatora.

3. Reklamacja powinna zawierać:

a. imię i nazwisko Klienta,

b. numer telefonu Klienta,

c. określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu korzystania z roweru,

d. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,

e. wysokość reklamowanej kwoty,

f. numer konta bankowego w przypadku, zwrotu opłaty,

g. podpis Klienta – w przypadku reklamacji złożonej pisemnie.

4. Reklamacje, które nie zawierają danych takich jak: imię, nazwisko, adres albo numer telefonu, pozwalających na kontakt z Klientem, Operator pozostawi bez rozpoznania.

5. Zgłoszenie Reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec
Operatora.

6. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 30 dni. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia do Operatora dokumentów uzupełniających lub dodatkowych wyjaśnień/informacji. W przypadku niemożności dotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji, Operator poinformuje Klienta o opóźnieniu, wskazując przyczynę opóźnienia (okoliczności, które muszą zostać ustalone) i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.

7. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta pocztą elektroniczną lub pocztą na adres korespondencyjny w sposób wskazany przez Klienta w reklamacji. Operator może wysłać odpowiedź na inny adres korespondencyjny albo inny adres poczty elektronicznej, o ile zostanie on wskazany przez Klienta składającego reklamację.

8. Rozpatrzenie reklamacji polega na identyfikacji problemu, ocenie jego zasadności oraz rozstrzygnięciu problemu zgłoszonego przez Klienta (w tym odpowiedzi na zadane pytania oraz ustosunkowania się do przedstawionych żądań) lub podjęciu stosownych działań w celu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania oraz udzieleniu wyczerpującej, profesjonalnej w formie i treści odpowiedzi.

9. BOK udziela odpowiedzi, która zawiera stanowisko Operatora w sprawie reklamacji, uzasadnienie oraz informację o trybie odwoławczym.

10. Klient ma prawo odwołania się od decyzji wydanej przez Operatora. Odwołanie będzie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jego wpłynięcia do BOK. Odwołanie powinno zostać złożone w jeden z następujących sposobów:

a. drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: [email protected],

b. pocztą na adres pocztowy Operatora podany w rozdziale I. Regulaminu pkt 4 lit. b),

c. osobiście w siedzibie Operatora.

11. Klient może:

a. skierować odwołanie, w trybie określonym w pkt 10 powyżej, od decyzji Operatora bezpośrednio do BOK w ciągu 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację,

b. wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego.

 

XII. Blokada Konta.

1. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zablokowania Konta Klienta, w Programie Rowery Orlen, w przypadku nieprzestrzegania warunków korzystania z Rowerów według warunków zawartych w Regulaminie Miast Objętych Programem.

2. W szczególności Blokada Konta może nastąpić, gdy Klient:

a. nie uzupełnił danych osobowych opisanych w punkcie VI. Regulaminu,
b. wykorzystuje Rower niezgodnie z jego przeznaczeniem,
c. pozostawia Rower niezabezpieczony.

3. Blokada Konta może nastąpić również w przypadku, gdy po Wypożyczeniu Roweru przez Klienta Rower zaginął.

4. Stałe zablokowanie Konta Klienta uniemożliwia w przyszłości założenie kolejnego Konta oraz jest jednoznaczne z rozwiązaniem Umowy z Klientem z jego winy.

 

XIII. Zakończenie Umowy.

1. Odstąpienie od Umowy.

a. Klient może odstąpić od Umowy zawartej z Operatorem – na podstawie przepisów prawa, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy do Operatora.

b. Klient może odstąpić od Umowy poprzez:

i.przesłanie do Operatora na adres e-mail podany w punkcie I.4 oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,

ii.przesłanie do Operatora listem poleconym na adres pocztowy podany w punkcie I.4 pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W tym celu Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy zawartego w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r., poz. 134 ze zm.), jednak nie jest to obowiązkowe.

c. W przypadku odstąpienia od Umowy Umowa jest uważana za niezawartą. W razie odstąpienia od Umowy każda ze Stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy Umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Klient wskazał inne rozwiązanie.

d. Jeżeli na żądanie Klienta wykonywanie usługi rozpocznie się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Użytkownik ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Zwrot pozostałych na koncie środków następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

2. Wypowiedzenie Umowy na wniosek Klienta.

a. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę. Wypowiedzenie Klient może złożyć w następujący sposób:

i.drogą elektroniczną na adres e-mail podany w punkcie I.4,

ii.drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy na Stronie internetowej, iii.listem poleconym na adres pocztowy Operatora podany w punkcie I.4, iv.osobiście w siedzibie Operatora.

b. Rozwiązanie Umowy następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenia Operatorowi. Skutkiem rozwiązania Umowy jest likwidacja przez

Operatora Konta Klienta w Programie Rowery Orlen.

c. Przed złożeniem wypowiedzenia, Klient zobowiązany jest do uzupełnienia środków na swoim Koncie Klienta do salda 0 zł. Wypowiedzenie Umowy w sytuacji, w której saldo na Koncie Klienta jest ujemne, pozostaje bez wpływu na prawo Operatora do dochodzenia kwoty równej nieuregulowanej przez Klienta należności za świadczone przez Operatora usługi.
d. Jeżeli środki na Koncie Klienta przekraczają 0 zł w dniu rozwiązania Umowy, niewykorzystane środki powyżej kwoty 0 zł zostaną zwrócone na konto, z którego zostały wpłacone lub na wyraźne żądanie Klienta, inne, wskazane w wypowiedzeniu. Zwrot środków nastąpi maksymalnie w terminie do 14 dni od daty rozwiązania Umowy. W przypadku, gdy zwrot środków będzie związany z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów po stronie Operatora w postaci kosztów przelewu, koszty te zostaną potrącone ze środków przysługujących Klientowi do zwrotu.

3. Operator może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 7-dniowego (siedmiodniowego) terminu wypowiedzenia w przypadku wystąpienia ważnego powodu, którym może być w szczególności likwidacja Systemu lub też zaprzestanie działania lub zmiana zakresu działania Systemu.

4. Wypowiedzenie Umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną przez Operatora następuje poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w Koncie Użytkownika lub złożenia oświadczenia Użytkownikowi w dowolny inny sposób.

5. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, skutkiem rozwiązania Umowy jest likwidacja przez Operatora Konta Użytkownika.

6. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, Użytkownik skorzystał z wypożyczalni rowerów w innych miastach na zasadzie kompatybilności Systemów zgodnie z pkt I ust 5 Regulaminu i w ramach rejestracji do tej kolejnej usługi nie zakładał nowego konta, Konto Użytkownika nie jest likwidowane. Usługa Konta Użytkownika będzie dalej świadczona na warunkach opisanych w regulaminie wskazanej powyżej kolejnej usługi, z której, na zasadzie kompatybilności, korzystał Użytkownik, w tym, w szczególności środki znajdujące się na Koncie będą mogły zostać wykorzystane w ramach tej usługi.

7. Jeśli Użytkownik, po rozwiązaniu Umowy, będzie korzystał z Konta Użytkownika na zasadach opisanych w ust. 6 powyżej obowiązany będzie do uiszczania opłat wynikających z regulaminu danej usługi, z wyłączeniem uiszczenia opłaty inicjalnej na warunkach określonych w regulaminie danej usługi.

8. W przypadku, gdy Konto Użytkownika będzie likwidowane, o ile środki na Koncie Użytkownika przekraczają 0zł w dniu rozwiązania Umowy, zostaną one zwrócone na rachunek bankowy podany przez Użytkownika. Zwrot środków nastąpi maksymalnie w terminie do 30 dni od daty rozwiązania Umowy. W przypadku, gdy zwrot środków będzie związany z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów po stronie Operatora w postaci kosztów przelewu, koszty te zostaną potrącone ze środków przysługujących Użytkownikowi do zwrotu.

 

XIV. Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym.

2. Operator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Informacja o zmianach do niniejszego Regulaminu będzie przesyłana na adres e-mail Klienta podany podczas rejestracji. Brak pisemnej informacji o braku akceptacji zmiany Regulaminu przesłanej do BOK w terminie 14 dni od dnia jej wysłania do Klienta oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie przez Klienta. Pisemna informacja o braku akceptacji przez

Klienta zmiany Regulaminu jest równoznaczna z wypowiedzeniem Umowy przez Klienta.Archiwum regulaminów:

Regulamin Rowery Orlen od 27.08.2018
Regulamin obowiązujący od 25/03/2019 do 05/08/2020

Kontakt

Biuro Obsługi Klienta

Czynne całodobowo
Poza sezonem: od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00-12.00